Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật

Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật

Tải bản đầy đủ - 142trang

U, and Big Think. Sự tràn ngập của các dòng điện thoại di động thông minh nhƣ iPhone, cùng với các công cụ thiết bị khác nhƣ video mở rộng trên mạng , tạo ra cả
một kênh thông tin phục vụ việc học tập mà ngày nay đƣợc đƣa vào nhƣ công cụ học tập chính thức có cả tên gọi “m-learning”. Đối với hầu hết sinh viên năng động và
bận rộn của thế kỷ 21, internet thực sự là đời sống thứ hai, cung cấp những chƣơng trình theo nhu cầu và ý thích của sinh viên, giúp họ liên kết trong hoạt động học tập
và các sinh hoạt khác.
Các đại học ngày nay tiếp tục thử nghiệm những phƣơng cách có thể kết hợp những công cụ nêu trên để hỗ trợ cho việc cải thiện năng suất học tập trong một mơi trƣờng
ngày càng dẻo hoạt. Nhiều đại học còn xem kỹ thuật công nghệ là tài sản chủ yếu giúp họ sáng tạo nên hệ thống cơ sở ảo thông minh liên kết với các cơ sở vật chất,
nhằm thu hút đội ngũ sinh viên và giảng viên xuất sắc nhất.

1.2.4.2. Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa


Nhu cầu của giáo dục đại học toàn cầu đang ngày càng tăng về số lƣợng và phát triển về chất lƣợng. Hiện nay, trên bình diện thế giới, có trên 100 triệu sinh viên dạng
này52, 2,84. Các cơ sở học đƣờng mới đƣợc xây liên tục trong đó có cả những cơ sở liên tục phát triển mạng lƣới cũ của mình. Các trƣờng đại học quốc tế đang ráo
riết cạnh tranh nhau thu hút các nguồn lực, các sản phẩm khoa giáo, sinh viên xuất sắc và cả quỹ đầu tƣ.
Việc mở rộng biên giới giáo dục ra khỏi phạm vi một quốc gia tạo ra các cơ hội cho sinh viên và cán bộ khoa trong khía cạnh trao đổi chƣơng trình học và môi trƣờng
làm việc . Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông đã nhanh chóng trở thành các khu vực chủ yếu cho việc phát triển các cơ sở học đƣờng mới khơng riêng
của Châu Âu và Mỹ, mà còn là mảnh đất màu của các nƣớc phát triển Châu Á . Mơi trƣờng học tập tồn cầu cho sinh viên một cơ hội để mở rộng mở rộng hồ sơ của họ
ra những trang kinh nghiệm đáng giá cho lực lƣợng lao động ngày nay. Đã đến lúc đại học sử dụng các cơ sở nƣớc ngoài của họ để đào tạo ra các tài năng xuất chúng
của thế giới và xây dựng các mối quan hệ quốc tế, thành lập một sự hiện hữu của bản thân họ trên toàn cầu và hỗ trợ cho sự phát triển địa phƣơng 75, 82.

1.2.4.3. Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật


Càng ngày, các cơ sở học đƣờng càng nổ lực trong việc phát triển khả năng nắm bắt kỹ thuật và tạo ra một văn hóa học đường cổ súy cho việc sử dụng vi tính, các thiết
bị thông minh và các công cụ đổi mới khác trong các chƣơng trình giáo khoa.
Việc nắm bắt thơng tin là một lãnh vực thuộc đề tài khác. Có thể trong số rất nhiều sinh viên biết cách sử dụng các thiết bị không cần phải nắm giữ thông tin. Thế hệ
sinh viên lớn lên trong sự tiến bộ vƣợt bực của kỹ thuật ngày nay sở hữu thêm những khả năng cơng nghệ của vi tính và các phần mềm kỹ thuật. Tuy nhiên nhiều ngƣời
trong số họ không biết cách sử dụng công nghệ kỹ thuật vào những mục đích hàn lâm. Đại học đang đảm trách điều này qua các phương pháp đa dạng như các
chương trình thư viện bao gồm cả các thao diễn lẫn sự phục vụ hướng dẫn.
Đồng thời, các đại học đang phát triển nét văn hóa cơng nghệ thơng qua các cảnh trí của những khu cơng cộng, các bàn hƣớng dẫn và các chƣơng trình thuê mƣớn sinh
viên.
Sự nắm hiểu công nghệ và thông tin tiếp tục làm tăng thêm tầm quan trọng của các cơ sở học đƣờng đồng thời bảo đảm cho sinh viên trở thành những thí sinh hiện hữu
trong thị trƣờng nhân lực tồn cầu. Đại học đang khám phá những phƣơng thức cung cấp cho sinh viên nguồn năng lực đƣợc đòi hỏi để sử dụng công nghệ thông tin vừa
khôn ngoan vừa mạnh mẽ.
1.2.4.4. Xu hƣớng 4: Ba vấn đề Quảng bá thƣơng hiệu, Chiêu sinh và Duy trì chất lƣợng GDĐH:
Các trƣờng học ngày nay cũng nhận ra rằng internet là cách tốt cho việc tiếp thị các chƣơng trình giáo khoa cho các sinh viên trong tƣơng lai, đồng thời quảng bá thƣơng
hiệu của trƣờng mình. Các trƣờng đại học cũng đang thiết lập các đƣờng dẫn cũng nhƣ các trang web nối mạng dành riêng cho các sinh viên mới đƣợc công nhận vào
năm nhất, cho phép họ liên hệ qua mạng với các dịch vụ và cộng đồng học đƣờng của trƣờng trƣớc khi họ nhập học.
Sự hiện diện của các trƣờng trên các cộng đồng trên mạng
27
nâng cao uy tín thƣơng hiệu của chính các trƣờng ấy. Các kênh giáo dục của Youtube và i’Tune U khơng chỉ
hiệu quả trong việc dạy và học mà còn giúp quảng bá những thứ khác hàn lâm hơn nhƣng phải gọi là sức mạnh của học đƣờng. Video truyền đạt lại hình ảnh của các đại
hội, hội thảo, hòa nhạc và các sự kiện khác đƣợc đƣa lên các trang này sẽ tiếp cận với các sinh viên tiềm năng nhƣ một thông điệp do trƣờng đƣa ra.
Để thu hút các khách hàng tiềm năng nói trên, một số trƣờng đại học đã phát triển các chƣơng trình Blogger sinh viên
trong đó một trong những sinh viên đang học tại trƣờng đƣợc phân nhiệm lên blog về những sinh hoạt, hoạt động hàng ngày của sinh
viên. Một số trƣờng cũng có các “trang hâm mộ” trên Facebook để đẩy mạnh sự giao
tiếp với các sinh viên mới vào trƣờng.
Trung tâm điện thoại Voice-over-IP và tin nhắn văn bản là hai phƣơng pháp đang đƣợc sử dụng khơng chỉ thu hút sinh viên mà còn cầm giữ họ. Lấy thí dụ, một đại
học quảng cáo trên Google và có các lộ trình dẫn đến trung tâm của trƣờng khi sinh viên tiềm năng đang nhấp chuột vào quảng cáo ấy. Một đại học khác sử dụng các
trung tâm điện thoại nhƣ một phƣơng pháp để lại thƣ thoại cho sinh viên khi họ bỏ lỡ một số lớp; hoặc cũng để trợ giúp các vấn đề làm thêm, sức khỏe và các vấn đề cá
nhân khác. “Phƣơng pháp cá nhân” này cũng có hiệu quả trong việc giữ sỉ số sinh viên của trƣờng, hạn chế tình trạng rút hồ sơ sang các trừơng khác.

1.2.4.5. Xu hƣớng 5: Tính cơ động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×