Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Xu hƣớng 1: Ln linh hoạt: Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa

Xu hƣớng 1: Ln linh hoạt: Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa

Tải bản đầy đủ - 142trang

Một số tài liệu khác cũng bổ sung các nguyên tắc phụ bao gồm các đòi hỏi nhƣ sự rõ ràng, dễ tiếp cận và minh bạch của thông tin, sự đánh giá tồn diện và cơng bằng,
việc đánh giá nên là một phần của thiết kế chƣơng trình và có liên quan trực tiếp đến các mục tiêu chương trình và kết quả học tập, khối lƣợng cơng việc đánh giá phải
được quản lý, sự mô tả tiến trình và tổng kết cần đƣợc bao gồm trong mỗi chƣơng trình đánh giá trong đó nhiều chƣơng trình cũng bao gồm cả đánh giá chẩn đốn,
thơng tin phản hồi để khuyến khích học tập và tạo điều kiện cải tiến một phần của quá trình đánh giá và cuối cùng là chính sách phát triển nhân viên và chiến lƣợc phải
đƣợc đánh giá.
Error Hyperlink reference not valid.

1.2.4. Các xu hƣớng phát triển chất lƣợng GDĐH ở thế kỷ 21


Những thay đổi của thế giới trong thập niên đầu của thế kỷ 21 tạo nên nhiều xu hƣớng mới cho hệ thống GDĐH vốn là cái nôi của mọi ngành khoa học. Các cơ quan
nghiên cứu trên khắp thế giới đã đƣa ra các tổng kết cho thấy hàng trăm xu hƣớng phát triển của xã hội trong thời đại thông tin mạng làm bá chủ, làm cho hệ thống
GDĐH chịu ảnh hƣởng và phân hóa hơn bao giờ cả.
Theo thống kê của Nhóm Giải pháp Tổ chức Mạng Cisco,
26
thuộc tập đoàn Cisco, một trong những tập đồn kỹ thuật cơng nghệ đa quốc gia lớn nhất thế giới 84, có
12 xu hƣớng lớn nhất trong việc phát triển chất lƣợng GDĐH thế kỷ 21 77: Dẻo hoạt hóa Evergreen students, Tồn cầu hóa Globalization, Xóa mù cơng nghệ và
thơng tin Technical and information literacy, Thu hút đầu vào, duy trì sĩ số và quảng bá thƣơng hiệu Enrollment, retention, and branding, Dạy- học lƣu động hóa
Mobility, An ninh và an toàn bảo mật Safety and security, Xây dựng các trung tâm sƣ phạm và các cộng đồng cải tổ cơ sở Pedagogical centers and innovative
campus commons, Tiến hóa quy trình Dạy-Học Evolution of teaching and learning, Sự đồng hành Collaboration, Có chiến lƣợc và chiến thuật Strategic
plans and technology, Kết hợp học tập và giải trí Edutainment và Trào lƣu Xanh Green.

1.2.4.1. Xu hƣớng 1: Luôn linh hoạt:


Tuổi thanh niên từ 18 đến 26 thƣờng đặc biệt thích áp dụng các kỹ thuật mới. Họ sử dụng những món hàng mới nhất và mang chúng vào trƣờng đồng thời mong muốn
rằng trƣờng của họ có đầy đủ cơ sở vật chất thích ứng để tiện nghi cho họ sử dụng các công nghệ tiến tiến nhất ấy.
Một trong những khuynh hƣớng lớn nhất bao gồm nhu cầu cấp bách về Web 2.0 và các mạng xã hội nhƣ blogs and wikis, các kho và các website nhƣ YouTube, iTunes
U, and Big Think. Sự tràn ngập của các dòng điện thoại di động thông minh nhƣ iPhone, cùng với các công cụ thiết bị khác nhƣ video mở rộng trên mạng , tạo ra cả
một kênh thông tin phục vụ việc học tập mà ngày nay đƣợc đƣa vào nhƣ cơng cụ học tập chính thức có cả tên gọi “m-learning”. Đối với hầu hết sinh viên năng động và
bận rộn của thế kỷ 21, internet thực sự là đời sống thứ hai, cung cấp những chƣơng trình theo nhu cầu và ý thích của sinh viên, giúp họ liên kết trong hoạt động học tập
và các sinh hoạt khác.
Các đại học ngày nay tiếp tục thử nghiệm những phƣơng cách có thể kết hợp những cơng cụ nêu trên để hỗ trợ cho việc cải thiện năng suất học tập trong một môi trƣờng
ngày càng dẻo hoạt. Nhiều đại học còn xem kỹ thuật cơng nghệ là tài sản chủ yếu giúp họ sáng tạo nên hệ thống cơ sở ảo thông minh liên kết với các cơ sở vật chất,
nhằm thu hút đội ngũ sinh viên và giảng viên xuất sắc nhất.

1.2.4.2. Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa


Nhu cầu của giáo dục đại học toàn cầu đang ngày càng tăng về số lƣợng và phát triển về chất lƣợng. Hiện nay, trên bình diện thế giới, có trên 100 triệu sinh viên dạng
này52, 2,84. Các cơ sở học đƣờng mới đƣợc xây liên tục trong đó có cả những cơ sở liên tục phát triển mạng lƣới cũ của mình. Các trƣờng đại học quốc tế đang ráo
riết cạnh tranh nhau thu hút các nguồn lực, các sản phẩm khoa giáo, sinh viên xuất sắc và cả quỹ đầu tƣ.
Việc mở rộng biên giới giáo dục ra khỏi phạm vi một quốc gia tạo ra các cơ hội cho sinh viên và cán bộ khoa trong khía cạnh trao đổi chƣơng trình học và mơi trƣờng
làm việc . Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đơng đã nhanh chóng trở thành các khu vực chủ yếu cho việc phát triển các cơ sở học đƣờng mới không riêng
của Châu Âu và Mỹ, mà còn là mảnh đất màu của các nƣớc phát triển Châu Á . Môi trƣờng học tập toàn cầu cho sinh viên một cơ hội để mở rộng mở rộng hồ sơ của họ
ra những trang kinh nghiệm đáng giá cho lực lƣợng lao động ngày nay. Đã đến lúc đại học sử dụng các cơ sở nƣớc ngoài của họ để đào tạo ra các tài năng xuất chúng
của thế giới và xây dựng các mối quan hệ quốc tế, thành lập một sự hiện hữu của bản thân họ trên toàn cầu và hỗ trợ cho sự phát triển địa phƣơng 75, 82.

1.2.4.3. Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hƣớng 1: Ln linh hoạt: Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×