Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục:

Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục:

Tải bản đầy đủ - 142trang

hợp với mục tiêu còn bao gồm cả sự đáp ứng hay vƣợt qua các chuẩn mực đã đƣợc đặt ra trong giáo dục và đào tạo. Sự phù hợp với mục tiêu cũng đề cập đến những
yêu cầu về sự hoàn thiện của đầu ra, hiệu quả của đầu tƣ. Mỗi một trƣờng đại học cần xác định nội dung của sự phù hợp với mục tiêu trên cơ sở bối cảnh cụ thể của
nhà trƣờng tại thời điểm xác định mục tiêu đào tạo của mình. Sau đó chất lƣợng là vấn đề làm sao để đạt đƣợc các mục tiêu đó.

1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục:


Trong số các nhân tố ảnh hƣởng đến CL GDĐH, phải kể đến những yếu tố then chốt sau:
– Nguồn giáo viên; – Chất lƣợng đầu vào;
– Cơ sở vật chất và phƣơng tiện dạy học; – Môi trƣờng đào tạo;
– Chƣơng trình đào tạo:
o Xây dựng chƣơng trình;
o Thực hiện chƣơng trình;
o Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chƣơng trình;
– Chất lƣợng sản phẩm hồn tất hay chất lƣợng đầu ra. MT
Nhƣ đã trình bày ở các phần trên, đánh giá CL của một đơn vị mang ý nghĩa so sánh thực trạng chất lượng của đơn vị đó với một bộ các tiêu chí của “chuẩn chất
lượng” đƣợc lập ra trƣớc. Vậy, ít nhất mỗi nhân tố nêu trên cần một bộ tiêu chí riêng khi đánh giá.
Vấn đề tiếp theo, ai nên là ngƣời cầm cân nẩy mực trong quá trình đánh giá BĐCL GDĐH?
Hãy luận về vấn đề nguyên tắc. Mhairi 41, 11-12 chỉ ra rằng, hai nguyên tắc quan trọng nhất của việc đánh giá là tính giá trị pháp lý- bao gồm sự hợp lý và tính có
hiệu lực- và sự đáng tin cậy trong đó khơng thể khơng tính đến tính nhất quán. Nhƣ vậy, ở cấp độ trƣờng học, một ban BĐCL nên đƣợc thành lập trong đó thành viên
phải bao gồm những nhân vật có đủ uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, đồng thời am hiểu mọi hoạt động cần đánh giá của nhà trƣờng.
Một số tài liệu khác cũng bổ sung các nguyên tắc phụ bao gồm các đòi hỏi nhƣ sự rõ ràng, dễ tiếp cận và minh bạch của thơng tin, sự đánh giá tồn diện và cơng bằng,
việc đánh giá nên là một phần của thiết kế chƣơng trình và có liên quan trực tiếp đến các mục tiêu chương trình và kết quả học tập, khối lƣợng công việc đánh giá phải
được quản lý, sự mơ tả tiến trình và tổng kết cần đƣợc bao gồm trong mỗi chƣơng trình đánh giá trong đó nhiều chƣơng trình cũng bao gồm cả đánh giá chẩn đốn,
thơng tin phản hồi để khuyến khích học tập và tạo điều kiện cải tiến một phần của quá trình đánh giá và cuối cùng là chính sách phát triển nhân viên và chiến lƣợc phải
đƣợc đánh giá.
Error Hyperlink reference not valid.

1.2.4. Các xu hƣớng phát triển chất lƣợng GDĐH ở thế kỷ 21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục:

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×