Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Kiểm sốt chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL Mơ hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a.

Kiểm sốt chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL Mơ hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a.

Tải bản đầy đủ - 142trang

là quản lý một bộ phận của cả một hệ thống quản lý giáo dục bao gồm mối quan hệ chủ thể - đối tượng - khách thể trong những trƣờng hợp cụ thể
nhất định lại chuyển hóa cho nhau. Và vì vậy, quản lý giáo dục còn là quản lý sự quản lý; tự quản lý.
b Một định nghĩa khác cho thấy CL nhƣ là một cái gì đó phù hợp với mục đích
của sản phẩm hoặc dịch vụ một khi mục đích đã đƣợc vạch ra. Vì vậy, nếu chúng ta cung cấp một mơ hình giáo dục đáp ứng đƣợc mục đích của nó, có nghĩa là
xem mục đích nhƣ là một trong những tiêu chuẩn của chất lƣợng. David cho rằng điều này là một phƣơng pháp tiếp cận theo kiểu công cụ CC, nó tránh đƣợc việc
xác định bản chất của chất lƣợng mà nhiều ngƣời tin là không thể làm, và, thay vào đó, tập trung vào những gì cần thiết để đạt đƣợc mục đích hoặc nhiệm vụ của
các cơ sở giáo dục.
Hình 1.2.
Mơ hình ĐN5

1.2.1.2. Kiểm sốt chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL


Thuật ngữ kiểm soát chất lƣợng ám chỉ quy trình áp đặt sự kiểm tra lên hệ thống sản phẩm trong quá trình sản xuất, là hoạt động mang tính đối nội, giữa hai đơn vị trong
cùng một tổ chức. Trong khi đó, kiểm định chất lƣợng KĐCL cần đến khái niệm tiêu chuẩn để định mức sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, làm cơ sở so sánh, đánh
giá giữa hai tổ chức khác nhau sử dụng cùng một tiêu chí đánh giá trong cùng ngành sản xuất chẳng hạn.
Trong khi kiểm soát chất lƣợng đƣợc so sánh với quá trình thanh kiểm tra trong nhà trƣờng thì trong GDĐH, kiểm định chất lƣợng mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là
giới sinh viên sự đảm bảo chắc chắn một trƣờng đại học đã đƣợc chứng minh thoả
MỤC ĐÍCH GD
mãn các yêu cầu và tiêu chí đáng tin cậy và có đủ cơ sở để tin rằng trƣờng này sẽ tiếp tục đạt các u cầu và tiêu chí đã đề ra. Q trình kiểm định cũng giúp cho các
trƣờng cơ hội tự phân tích- đánh giá để có những cải tiến về chất lƣợng. Một trƣờng đại học chỉ đƣợc công nhận đáp ứng đƣợc các yêu cầu và tiêu chí của
Hội đồng sau khi nhà trƣờng chịu sự kiểm tra của các cán bộ đánh giá giàu kinh nghiệm và hiểu các yêu cầu kiểm định của giáo dục đại học.
Theo Nguyễn Kim Dung 2,5 kiểm định chất lƣợng và đánh giá thuộc về những đề tài gây nhiều tranh cãi ở các nƣớc có nền giáo dục phát triển, và cũng gây đƣợc sự
chú ý ở Việt nam trong những năm gần đây.

1.2.1.3. Mơ hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a.


Khái niệm:
Thông qua khảo sát, từ sự hiện diện của các dạng mơ hình trong khoa học, kỹ thuật và đời sống, khái niệm về mơ hình có thể đƣợc đúc kết nhƣ sau:
Mơ hình là một đại diện chứa kiến trúc thiết yếu của một vật thể hay sự kiện trong một thế giới thực. Có thể chia mơ hình thành hai dạng chính:
- Dạng vật lý: mơ hình đƣợc xây dựng hoặc vẽ trên mặt phẳng dƣới dạng vật thể
ba chiều, có hình dạng thu nhỏ của vật thực nhƣ mơ hình máy bay, mơ hình kiến trúc nhà
- Dạng tƣợng trƣng: phác thảo hữu hình hóa những tƣ tƣởng về một cấu trúc vốn
vơ hình nhƣ một chƣơng trình máy tính, một hệ phƣơng trình tốn học...

b. Đặc điểm của mơ hình:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm sốt chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL Mơ hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a.

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×