Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Bảo đảm chất lƣợng BĐCL

Bảo đảm chất lƣợng BĐCL

Tải bản đầy đủ - 142trang

1.2.1.1. Bảo đảm chất lƣợng BĐCL


 Chất lƣợng CL và chất lƣợng giáo dục đại học CL GDĐH
Chất lƣợng đã trở thành một trong những từ phổ biến nhất của ở đầu thế kỷ 21, đặc biệt là trong giáo dục, trong các chính phủ, thị trƣờng lao động, và cha mẹ học sinh
đã chú ý nhiều hơn đến giáo dục. Định nghĩa chất lƣợng thực sự là một câu hỏi, và những ngƣời khác nhau khi đƣợc hỏi sẽ có những câu trả lời khác nhau. Các học giả
đã đƣa ra ít nhất năm định nghĩa về chất lƣợng. Trong khuôn hạn của nghiên cứu này, hai định nghĩa gần nhất với chất lƣợng GDĐH đƣợc đƣa ra xem xét dƣới đây:
a Đầu tiên là xem chất lƣợng CL nhƣ là việc sản xuất ra sự hoàn hảo bằng cách liên tục cải thiện thông qua việc áp dụng “quản lý chất lƣợng tổng thể” để tạo ra
một triết lý về công việc, con người, và mối quan hệ con người đƣợc xây dựng xung quanh những giá trị chung. Định nghĩa chất lƣợng nhƣ thế khá lý tƣởng và
phù hợp với các triết lý về quản lý giáo dục hiện đại.
• Quan hệ trong quản lý giáo dục là quan hệ ở tầng bậc cơ bản, nhất là quan hệ giữa con ngƣời chủ thể quản lý với con ngƣời đối tƣợng và
khách thể quản lý trong hoạt động sƣ phạm.
Chủ thể quản lý
Hoạt động sƣ phạm
Đối tƣợng và khách thể quản lý
• Các tầng bậc cao hơn của quản lý giáo dục bao gồm các quan hệ chủ thể quản lý - hoạt động sƣ phạm - các yếu tố bên ngoài - khách thể
quản lý.mơ hình ĐN1
Hình 1
.1
Mơ hình ĐN1
Nhƣ vậy, quản lý chất lƣợng giáo dục là một bộ phận của quản lý giáo dục và vì vậy là một bộ phận của quản lý xã hội. Quản lý chất lƣợng giáo dục
là quản lý một bộ phận của cả một hệ thống quản lý giáo dục bao gồm mối quan hệ chủ thể - đối tượng - khách thể trong những trƣờng hợp cụ thể
nhất định lại chuyển hóa cho nhau. Và vì vậy, quản lý giáo dục còn là quản lý sự quản lý; tự quản lý.
b Một định nghĩa khác cho thấy CL nhƣ là một cái gì đó phù hợp với mục đích
của sản phẩm hoặc dịch vụ một khi mục đích đã đƣợc vạch ra. Vì vậy, nếu chúng ta cung cấp một mô hình giáo dục đáp ứng đƣợc mục đích của nó, có nghĩa là
xem mục đích nhƣ là một trong những tiêu chuẩn của chất lƣợng. David cho rằng điều này là một phƣơng pháp tiếp cận theo kiểu cơng cụ CC, nó tránh đƣợc việc
xác định bản chất của chất lƣợng mà nhiều ngƣời tin là không thể làm, và, thay vào đó, tập trung vào những gì cần thiết để đạt đƣợc mục đích hoặc nhiệm vụ của
các cơ sở giáo dục.
Hình 1.2.
Mơ hình ĐN5

1.2.1.2. Kiểm soát chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảo đảm chất lƣợng BĐCL

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×