Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Công tác giao nhận thầu:

Công tác giao nhận thầu:

Tải bản đầy đủ - 42trang

Việc tiến hành thi công do Ban quản lý công trình trực tiếp quản lý. Ban này là một tổ chức giúp cho chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhưng
thực tế Ban quản lý cơng trình chỉ là tổ chức ký hợp thức các thủ tục cho các đơn vị thi cơng lượm hái, có ngành, có đơn vị vừa làm chủ đầu tư, vừa làm đơn
vị thi cơng, cấp phát thanh tốn vốn cũng kiêm nhiệm, khơng quan tâm đến hạch tốn tiết kiệm mà xài vốn vô tội vạ.
Các đơn vị nhận thầu thi cơng, hiện nay đã có nhiều ngành nhiều tổng cơng ty thực hiện đan chéo nhau, trùng lập lẫn nhau, gây lộn xộn về tổ chức,
thiếu công ăn việc làm. Trong khi đó, có những đơn vị thi cơng khơng có chun mơn xây dựng, trá hình dưới các hình thức để nhận thầu cơng trình dẫn
đến chất lượng cơng trình xây dựng khơng đảm bảo, giá thành cao... Vì vậy cần phải nâng cao trách nhiệm quản lý của Ban quản lý cơng trình, phân rõ ràng
nhiệm vụ... tránh hình thức, và cần xác định năng lực chuyên môn, tư cách pháp lý của các đơn vị nhận thầu thi công.

1.4. Công tác giao nhận thầu:


Chỉ riêng các đơn vị nhận thầu là doanh nghiệp nhà nước, hiện có nhiều bộ, ngành thi cơng và cơng trình tổ chức thi cơng theo lối đơn lẻ dẫn đến việc
làm có lúc khơng. Nhiều đơn vị muốn đủ việc làm cho công nhân, phải đi nhận việc tay trái, không đảm bảo công trình về mặt kỹ thuật, chất lượng kỹ thuật.
Cơng tác nhận thầu xây dựng hiện nay ngoài việc cần phải đổi mới về mơ hình tổ chức các cơng ty cho phù hợp thì cần bàn thêm việc đổi mới phương thức
giao nhận thầu. Hiện nay vẫn có nhiều cơng trình TW địa phương khơng tiến hành đấu thầu. Phổ biến là các chủ Đầu tư tự chọn thầu, phương thức này sinh
nhiều tiêu cực từ cơ quan quản lý vốn, quản lý kế hoạch đầu tư, cơ quan thẩm định đến người điều hành trực tiếp, ép thiết kế, ép thi công, giao giá tỉ lệ phần
trăm hợp đồng xây dựng, làm thất thoát lớn khối lượng vốn đầu tư. Đối với các cơng trình xây dựng, các chủ đầu tư nên thực hiện nghiêm túc quy chế đấu thầu,
để ràng buộc các chủ đầu tư có cơng trình. Do vậy các cơ quan quản lý vốn đầu tư cũng nên hạn chế cấp phát vốn cho các công trình tự chỉ định thầu, mà khơng
thực hiện đấu thầu. Đấu thầu là phương thức quản lý tiến bộ nhằm giúp chủ đầu
36
tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực trình độ tạo các sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý đúng tiến độ quy định.
2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư
Xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư nhằm các mục tiêu: Xố bỏ tình trạng ngẫu hứng tron đầu tư. Các quyết định đầu tư vội vàng thiếu
kế hoạch, vi phạm các quy trình đầu tư, khắc phục hiện tượng vừa thiết kế vừa thi công, để nâng cao chất lượng Dự án, chất lượng thiết kế, đảm bảo đầu tư dàn
trải, dẫn đến dự án thiếu vốn phải thi cơng kéo dài, lãng phí thất thốt vốn đầu tư và làm mất thời cơ kinh doanh, xoá bỏ cơ chế xin - cho, nguyên nhân phát sinh
tiêu cực, làm thất thoát vốn đầu tư, làm hư hỏng cán bộ do tham nhũng thối hố, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Bản chất của kế hoạch hoá đầu tư là dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trên quy hoạch dài hạn và ngắn hạn của các ngành; dự báo
thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước để định ra một bức tranh tổng thể cho đầu tư của nước, của từng vùng, từng địa bàn, cho dài hạn và ngắn hạn.
Trên cơ sở đó định ra kế hoạch đầu tư 5 năm và đầu tư hàng năm. Các kế hoạch này xác định thời gian cho việc nghiên cứu Dự án tạo điều kiện cho nhà
nước kiểm soát hướng dẫn đầu tư của các thành phần kinh tế kể cả đầu tư nước ngoài. Ở lĩnh vực nào đó, nếu thấy cần đầu tư sẽ dẫn đến mất cân đối trong tiêu
thụ sản phẩm, hoặc cạnh tranh khơng lành mạnh, thì nhà nước can thiệp, không cho phép đầu tư đối với bất kỳ nguồn vốn nào. Điều này khơng chỉ có ợi cho
nhà đầu tư, mà có lợi cho tồn xã hội. Việc nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hố
đầu tư đòi hỏi nhà nước phải quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp liên doanh rơi vào tình trạng
thua lỗ, sau một thời gian buộc phải bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, vấn đề này, đến một giới hạn nào đó. Khơng còn đơn thuần là kinh tế mà còn
liên quan đến chính trị và an ninh quốc gia. Mặt khác cũng cần xem xét lại việc vay vốn nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Kinh nghiệm ở Thái Lan
37
cho thấy, nếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng quá mức gây mất cân đối, kém hiệu quả, tạo ra gánh nặng nợ nần là một trong những nguyên nhân gây khủng hoảng kinh
tế - xã hội.

3. Giải pháp về pháp luật và thanh tra, kiểm tra trong đầu tư xây dựng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác giao nhận thầu:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×