Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Đối với chủ đầu tư Đối với công tác thiết kế, thi công:

Đối với chủ đầu tư Đối với công tác thiết kế, thi công:

Tải bản đầy đủ - 42trang

Việc lập dự án cần có cơ chế nghiêm ngặt về xét duyệt đầu tư lập Dự án đầu tư theo từng cấp. Các cấp cần có Hội đồng thẩm định gồm nhiều chuyên gia
giỏi có kinh nghiệm, tham mưu cho người có thẩm quyền xét duyệt chấm dứt tình trạng lập hội đồng hình thức và thói quen độc quyền tự ý quyết định mà
không tham khảo ý kiến của chuyên gia và ý kiến tư vấn của các hội đồng. Dự án đầu tư sau khi phê duyệt phải được xem là văn bản duy nhất mà mọi người
mọi cấp cần tuân thủ. Dự án đầu tư trước khi lập phải cân nhắc tính tốn đầy đủ các yếu tố cung cầu thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế và quy
hoạch phát triển ngành, vùng cũng như khía cạnh khác như công nghệ, kỹ thuật... Dự án phải xác định đúng tổng vốn đầu tư theo thời điểm xây dựng, khắc
phục tình trạng vừa thực hiện vừa bổ sung kế hoạch vốn đầu tư. Dự án phải do cơ quan có đủ thẩm quyền quyết định. Dự án đầu tư phải được lập đầy đủ và có
chất lượng là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả đầu tư của cơng trình. Ngược lại, Dự án thiếu chất lượng sẽ làm thất thoát vốn đầu tư và tạo tiêu cực xâm
nhập.

1.2. Đối với chủ đầu tư


Chủ đầu tư phải bảo đảm Dự án phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát huy hiệu quả nhanh thu hồi vốn sớm. Cần có cơ chế phân
cơng, phân cấp đầu tư rõ ràng để huy động mọi nguồn vốn. Hiện nay khi giao trách nhiệm chủ đầu tư còn lẫn lộn giữa quản lý nhà nước và quản lý xây dựng
như giám đốc sở vừa làm công tác xét duyệt vừa làm chủ đầu tư quản lý và điều hành vốn, do vậy khơng đảm bảo tính khách quan trong quyết tốn vốn. Vì vậy,
việc giao trách nhiệm của chủ đầu tư cũng phải được xem xét. Đã là chủ đầu tư phải thoát ly khỏi chức năng quản lý nhà nước.

1.3. Đối với công tác thiết kế, thi công:


1.2.1. Công tác thiết kế: cần xác định tư cách pháp nhân của đơn vị, thiết kế lập lại trật tự trong công tác thiết kế, chống chạy thiết kế theo đơn đặt hàng.
Người thiết kế phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý hiệu quả, tuổi thọ của cơng trình, sản phẩm được đưa vào sử dụng.
1.2.2. Công tác thi công:
35
Việc tiến hành thi công do Ban quản lý công trình trực tiếp quản lý. Ban này là một tổ chức giúp cho chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhưng
thực tế Ban quản lý cơng trình chỉ là tổ chức ký hợp thức các thủ tục cho các đơn vị thi cơng lượm hái, có ngành, có đơn vị vừa làm chủ đầu tư, vừa làm đơn
vị thi cơng, cấp phát thanh tốn vốn cũng kiêm nhiệm, khơng quan tâm đến hạch tốn tiết kiệm mà xài vốn vô tội vạ.
Các đơn vị nhận thầu thi cơng, hiện nay đã có nhiều ngành nhiều tổng cơng ty thực hiện đan chéo nhau, trùng lập lẫn nhau, gây lộn xộn về tổ chức,
thiếu công ăn việc làm. Trong khi đó, có những đơn vị thi cơng khơng có chun mơn xây dựng, trá hình dưới các hình thức để nhận thầu cơng trình dẫn
đến chất lượng cơng trình xây dựng khơng đảm bảo, giá thành cao... Vì vậy cần phải nâng cao trách nhiệm quản lý của Ban quản lý cơng trình, phân rõ ràng
nhiệm vụ... tránh hình thức, và cần xác định năng lực chuyên môn, tư cách pháp lý của các đơn vị nhận thầu thi công.

1.4. Công tác giao nhận thầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với chủ đầu tư Đối với công tác thiết kế, thi công:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×