Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Phân loại đầu tư

Phân loại đầu tư

Tải bản đầy đủ - 42trang

+ Những chi phí tạo ra tài sản lưu động biểu hiện bằng tiền là vốn lưu động và các chi phí thường xuyên gắn liền với chu kỳ hoạt động của cấc tài sản
cố định vừa tạo ra. + Những chi phí chuẩn bị đầu tư chiếm khoảng 0,3-15 vốn đầu tư
+ Chi phí dự phòng . - Trên giác đọ quản lí vi mơ tại các cơ sở ,những khoản mục trên lại
được tác thành các khoản chi tiết hơn: + Những chi phí tạo ra tài sản cố định bao gồm :
 Chi phí ban đầu và đất đai .  Chi phí xây dựng sửa chữa nhà của ,cấu trúc hạ tầng .
 Chi phí mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị dụng cụ,mua sắm phương tiện vận chuyển.
+ Những chi phí tạo ra tàI sản lưu động bao gồm :  Chi phí nằm trong giai đoạn sản xuất như :chi phí ngun vật liệu
,tiền lương cơng nhân..  Chi phí nằm trong giai đoạn lưu thơng gồm có sản phẩm dở dang
tồn kho ,hàng hố bán chịu .. + Chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm : chi phí nghien cứu cơ hội đầu
tư ,chi phi nghiên cứu tiền khả thi ,chi phí nghiên cứu khả thi và thẩm định dự án .
+ Chi phí dự phòng .

3. Phân loại đầu tư


Trong cơng tác quản lý và kế hoạch hoá hoạt động đầu tư ,các nhà kinh tế phân loạI hoạt động tư theo các tiêu thức khác nhau .Mỗi tiêu thức phân loại đáp
ứng nhu cầu quản lý và nghiên cứu kinh tế khác nhau. Những tiêu thức thường được sử dụng là ;
∗ Theo bản chất của các đối tượng đầu tủ phân thành .
Đầu tư cho các đói tượng vật chất đầu tư tài sản vật chất hoặc tài sản thực như máy móc thiết bị ,nhà xưởng ..
Đầu tư cho các đối tượng tài chínhnhư mua cổ phiếu ,trái phiếu .
6
Đầu tư cho các đối tượng phi vật chất đầu tư tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực ..
∗ Theo cơ cấu tái sản xuất có thể phân chia thành :
Đầu tư chiều rộng :là loại hình đầu tư đòi hỏi vốn lớn ,dễ khê đọng lâu ,thời gian thực hiện đầu tư dài và thời gian thu hồi vốn lâu,tính phức tạp về kỹ
thuật và độ mạo hiểm cao. Đầu tư chiều sâu:là loại hình đầu tư đòi hỏi khối lượng vốn ít hơn ,thời
gian thực hiện đầu tư ngắn ,độ mạo hiểm thấp hơn so với đầu tư chiều rộng . ∗
Theo cấp quản lý ,điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo nghị định 42CP ngày 1671996 phân thành ba nhóm :nhóm A, nhóm B, nhóm
C .Tuỳ theo tính chất và quy mô của dự án. ∗
Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của các kết quả đầu tư có thể phân chia thành :
Đầu tư cho phát triẻn sản xuất kiinh doanh . Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật .
Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội . ∗
Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả hoạt động đầu tư có thể phân chia thành :
Đầu tư cơ bản nhằm tái sản xuất các tài sản cố định . Đầu tư vận hành nhằm tạo các tài sản lưu động .
∗ Theo thời gian thực và phatá huy tác dụng để thu hồi đủ vốn bỏ ra,các
kết quả đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư ngắn hạn .
Đầu tư dài hạn . ∗
Theo quan hệ quản lý của các chủ đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư gián tiếp .
Đầu tư trực tiếp . ∗
Theo nguồn vốn có thể phân thành ; Vốn đầu tư từ trong nước .
Vốn đầu tư từ nước ngoài .
7
∗ Theo vùng lãnh thổ :cách phân loại này phản ánh tình hình đầu tư của
từng tỉnh ,từng vùng kinh tế và ảnh hưởng của đầu tư đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Khái niệm và vai trò của đầu tư XDCB


1.1.Khái niệm
Trước hết chúng ta cần hiểu về XDCB : Xây dựng cơ bản xét về bản chất nó là ngành sản xuất vật chất có chức năng tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất
mở rộng các tài sản cố định có tính chát sản xuất và phi sản xuất thơng qua hình thức xây dựng mới ,xây dựng lại hay hiện đại hoá và khơi phục lại t sản đã có.
Như vậy ,Đầu tư XDCB là những hạot động đầu tư nhằm tạo ra các tài sản cố định có tính chất sản xuất và không sản xuất cho nền kinh tế .
1.2.Vai trò của đầu tư XDCB.
Trơng bất kỳ xã hội nào cũng đều phải có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng ,việc bảo đảm tính tương ứng này chính là nhiệm vụ của hoạt động đầu tư
XDCB. Như vậy muốn có nền kinh tế phát triển thì điều kiện trước tiên và cần
thiết là phải tiến hành các hoạt động đâù tư XDCB. Với các ngành kinh tế ,đầu tư XDCB là điều kiện cần thiết để phát triển
tất cả ngành kinh tế quốc dân và tạo ra sự cân đối giữa chúng ,điều này đã được chứng minh ở nước ta qua những năm qua .
Mặt khác ,đầu tư XDCB là tiền đề cho việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế ,của các vùng lãnh thổ và các cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ .Vì vậy nó cũng nâng cao năng lực sản xuất cho từng ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân .Như thế ,có nghĩa là đầu tư XDCb tạo diều kiện phát triển
sức sản xuất xã hội làm tăng giá trị sản xuất và giá trị sản phẩm trong nước ,tăng tích luỹ đồng thời nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân ,đáp ứng yêu
cầu xâydựng xã hội chủ nghĩa .
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×