Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Thị trường tiền tệ:

Thị trường tiền tệ:

Tải bản đầy đủ - 30trang

kinh tế, đảm bảo phát triển mở rộng sản xuất, từ đó nâng cao được cơng ăn việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Các hoạt động tài chính - tín dụng - bảo hiểm cũng góp phần nâng cao thu nhập thơng qua nghiệp vụ gửi tiền tín dụng, đầu tư chứng khốn... và phân phối lại thu
nhập cho người lao động, cho đại bộ phận dân cư khi mà mức thu nhập của họ còn thấp.
Điều này càng có nghĩa khi mà hàng năm chúng ta có thêm từ 1,5 - 1,7 triệu người tham gia vào thị trường lao động.
+ Góp phần đắc lực vào tiến trình cơng nghiệp hố - hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Chúng ta bước vào cơng nghiệp hố cũng như bước vào xây dựng CNXH
từ một khởi điểm rất thấp, lại bị tụt hậu xa so với thế giới và khu vực. Để có thể hồn thành cơng nghiệp hốvào năm 2020, khơng chỉ cần đủ vốn cho đầu tư phát triển mà
còn đảm bảo phát huy mạnh mẽ tất cả mọi năng lực sản xuất sẵn có, thu hút cơng nghệ qua đầu tư. Điều này chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta phát triển hoàn
thiện một TTTC và hoà nhập được vào quốc tế, khu vực. Thông qua việc tham gia vào hội nhập còn giúp chúng ta tiếp thu được năng lực sản xuất quốc tế, tăng tích
cạnh tranh phát huy lực lượng sản xuất. Do tồn cầu hố buộc mỗi quốc gia phải tranh thủ hết các nguồn lực, đầu tư vào các ngành mũi nhọn, đối với Việt Nam còn
giúp đi tắt, đón đường giảm bớt sự tụt hậu về khoảng cách phát triển.
+ Thông qua việc hội nhập, Việt Nam có thể tham gia vào TTTC quốc tế, giúp phát triển kinh tế đối ngoại, khai thác được cả nguồn lực ngồi nước về vốn, khoa
học cơng nghệ, tránh bị tụt hậu và thơn tính trong xu thế tồn cầu hố.

II. THỰC TRẠNG CỦA TTTC VIỆT NAM HIỆN NAY:


Cơ chế thị trường XHCN đang dần dần hình thành phát triển tạo tiền đề cho một TTTC ở Việt Nam. Cùng với đã tăng trưởng của nền kinh tế, TTTC Việt Nam
ngày càng đóng một vai trò to lớn và đạt được nhiều thành tựu. Song với chúng ta, phạm trù TTTC vẫn còn là một điều mới mẻ, bước đầu đi vào hoạt động còn nhiều
hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

1. Thị trường tiền tệ:


+ Thị trường tiền gửi tín dụng ngắn hạn, ra đời cùng với sự hoạt động của hệ thống tín dụng ngân hàng, hoạt động chưa có hiệu quả. Các nguồn lực trong dân
chúng chưa được khai thác tối đa. Đặc biệt hiện nay, do hạ lãi suất chiết khấu nhằm nâng cao đầu tư đã kéo theo sự trì trệ của hoạt động tín dụng.
15 15
Theo thống kê, nguồn vốn trong dân thì 44 mua vàng, ngoại tệ, 28 mua nhà đất, 17 gửi tiết kiệm ngắn hạn và 19 cho các dự án ngắn hạn.
Trong khi mà TTTC chưa phát triển, hoạt động tín dụng ngắn hạn còn đóng một vai trò to lớn cho huy động vốn cho nền kinh tế, thì sự lãng phí nguồn lực, sự trì trệ
trong hệ thống tín dụng ngân hàng là một vấn đề lớn đối với chúng ta. Nhất là khi mà hiện nay, mặc dù lãi suất thấp song các ngân hàng lại không cho vay được hết phần
vốn huy động kéo theo sự thua lỗ cho rất nhiều ngân hàng thương mại hoặc hoạt động thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu vốn, còn nhân dân chỉ coi tín dụng ngắn
hạn là biện pháp chống lại lạm phát đồng tiền.
+ Thị trường nội tệ liên ngân hàng đi vào hoạt động từ tháng 793, hiện nay đang hoạt động dưới sự tổ chức và điều hành của Nhà nước. Thông qua quan hệ hợp
tác đã đảm bảo cho việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hơn, có đủ khả năng chi trả thanh tốn khi gặp khó khăn.
Việc quy định hoạt động trong thị trường này còn nhiều hạn chế như yêu cầu ngân hàng tham gia phải có tài khoản tại NHTW, có đại diện giao dịch tại trung tâm
giao dịch thị trường, đảm bào hệ thống thông tin nội bộ và nối mạng... đặc biệt là còn rất hạn chế cho một tổ chức tín dụng tham gia.
Điều đó làm cho hoạt động của thị trường chưa được rộng khắp và toàn diện, chưa tạo được điều kiện thuận lợi cho nhiều ngân hàng thương mại và tổ chức tín
dụng cùng tham gia.
+ Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng mua bán ngoại tệ có tổ chức giữa các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ. Đi vào hoạt động từ tháng 1094 dưới sự điều
hành giám sát của nhà nước.
Thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ, giữa các ngân hàng đã tác động đến cung - cầu tiền tệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngoại thương xuất - nhập khẩu,
vay thương mại, đầu tư nước ngoài...
Điều kiện tham gia vào thị trường ngoại tệ liên ngân hàng còn khắt khe hơn tham gia vào thị trường nội tệ, đặc biệt là chỉ cho phép các ngân hàng là ngân hàng
được phép kinh doanh tiền tệ. Điều đó làm hạn chế nhiều đến quy mô thị trường, song bước đầu hoạt động của thị trường là khả quan, đảm bảo nguồn cung cầu về
ngoại tệ.
+ Thị trường tín phiếu kho bạc và các cơng cụ nợ ngắn hạn khác: Tín phiếu kho bạc được phát hành từ đầu những năm 90, có kỳ hạn ngắn, đã
đáp ứng được nhu cầu chi tiêu chính phủ và bù đắp thâm hụt ngân sách. Giai đoạn
16 16
đầu, trái phiếu và tín phiếu kho bạc tăng nhanh, từ 220,5 nghìn tỷ năm 91 lên 6.186 tỷ năm 97 và có lãi suất từ 9 - 12năm.
Hiện nay, đặc biệt sau năm 98, thị trường đi vào hoạt động trì trệ, mặc dù đã có lúc nâng đến một mức lãi suất rất cao chưa từng có 2,1tháng 25,2năm năm 93
nhưng vốn huy động vẫn còn nhỏ bé so với tiềm năng.
Đối với thị trường thương phiếu, kỳ phiếu hoạt động còn nhỏ bé, chủ yếu mới trên thị trường sơ cấp.

2. Thị trường vốn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thị trường tiền tệ:

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×