Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Dựa vào cơ chế hoạt động của TTTC: Thị trường tài cấp I và cấp II.

Dựa vào cơ chế hoạt động của TTTC: Thị trường tài cấp I và cấp II.

Tải bản đầy đủ - 30trang

dài hạn. Do đó, các nguồn lực tài chính này chủ yếu là được đầu tư dài hạn vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Khi lãi suất không ổn định, xu hướng lạm phát cao, hoạt động của thị trường vốn bị thu hẹp và phải nhường chỗ cho thị trường tiền tệ vì lúc đó tham gia thị trường
vốn có độ rủi ro rất cao. Do đó, tính ổn định của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thị trường vốn.
Vai trò của thị trường vốn: Đảm bảo nguồn tài trợ vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, cho các tổ chức tín
dụng ngân hàng đầu tư vào các lĩnh vực dài hạn. Tạo cơ hội kinh doanh cao cho các nhà đầu tư.
Nhà nước có thêm vốn đầu tư vào các cơng trình lớn, cơ sở hạ tầng. Các bộ phận của thị trường vốn:
+ Thị trường trái phiếu chính phủ chủ phát hành các cơng cụ nợ có mệnh giá cao, khối lượng lớn của chính phủ, lãi suất thấp khơng có rủi ro.
+ Thị trường trái phiếu cơng ty do các công ty phát hành trái phiếu, lãi suất tuỳ thuộc vào tình hình cơng ty song có độ rủi ro cao.
+ Thị trường cổ phiếu bằng các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu trên TTCK, lãi suất hấp dẫn song không cố định, rui ro rất cao.

3. Dựa vào cơ chế hoạt động của TTTC: Thị trường tài cấp I và cấp II.


a. Thị trường cấp I: sơ cấp. Là nơi phát hành các công cụ tài chính, được bán trong phạm vi hẹp giữa các
nhà phát hành và những người mua đầu tiên. Trong quá trình phát hành, người phát hành nhìn chung khơng giao dịch trực
tiếp với người mua mà cần thông qua các trung gian xử lý, tức là những người môi giới. Do đó thị trường cấp I là thị trường phát hành các cơng cụ tài chính lần đầu
tiên và còn được gọi là thị trường môi giới thông thường, người mua đầu tiên là các ngân hàng, các công ty kinh doanh chứng khốn, các nhà mơi giới và các nhà
kinh doanh khác.
Phát hành trên thị trường sơ cấp mới là mục đích tài trợ cho nhu câùa vốn của cơng ty phát hành. Tuy nhiên, phạm vi trên thị trường sơ cấp thường diễn ra hẹp,
thơng tin mua bán ít và chủ yếu là dành cho các nhà chuyên môn kinh doanh ở thị trường sơ cấp. Hoạt động phát hành không diễn ra ở một trụ sở cố định và hầu như
mang tính nội bộ.
9 9
Tuy vậy, giá cả, số lượng trên thị trường cấp I lại là cơ sở cho thị trường cấp II hoạt động vì các cơng cụ tài chính khơng chỉ được phát hành một lần, nó còn được
tiếp tục mua đi bán lại trên thị trường cấp II.
b. Thị trường cấp II: Diễn ra các hoạt động mua đi bán lại các công cụ tài chính đã được phát hành
trên thị trường cấp I. Các chứng khoán ở đã được mua ở thị trường cấp I do nhiều nguyên nhân đã
được các nhà đầu, môi giới thu hút sự chú ý của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Đây mới chính là nơi giao dịch hàng ngày mua đi lại - bán lại kiếm lời trên TTCK.
Lúc này, người bán là các nhà đầu tư đầu tiên, người mua là tất cả các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư, kinh doanh kiếm lời.
Phát hành trên thị trường cấp II nói chung khơng có mục đích tài trợ vốn cho cơng ty phát hành, nhưng phạm vi diễn ra rộng lớn và thông tin phong phú, phổ biến.
Thị trường cấp II như là một dấu hiệu theo dõi công việc kinh doanh không chỉ của doanh nghiệp mà còn của cả nền kinh tế. Hoạt động đã diễn ra khỏi nội bộ các nhà
kinh doanh và liên quan đến hoạt động, chú ý của dân chúng.
Cả hai thị trường phụ thuộc vào nhau. Thị trường cấp II ảnh hưởng đến thị trường cấp I, việc định giá cả, khối lượng ở thị trường cấp II vừa quy định, vừa phụ
thuộc vào hoạt động của thị trường cấp I.
Thông thường không tồn tại ranh giới rõ rệt giữa hai thị trường, các hoạt động đan xen hoà lẫn vào nhau. Thị trường cấp I là cơ sở cho thị trường cấp II, còn thị
trường cấp II lại là động lực cho thị trường cấp I.

4. Các công cụ trên TTTC:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựa vào cơ chế hoạt động của TTTC: Thị trường tài cấp I và cấp II.

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×