Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng

Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng

Tải bản đầy đủ - 70trang

thu; vợt mức kế hoạch từ 5 - 10 doanh thu th× tØ lƯ q tiỊn thëng so víi q lơng kế hoạch bằng 120 tỉ lệ vợt mức kế hoạch doanh thu... Ngợc lại, nếu không hoàn
thành kế hoạch doanh thu thì quỹ lơng thực hiện cũng sẽ phải nhỏ hơn quỹ lơng kế hoạch.
Ngoài ra, để phát huy nỗ lực phấn đấu đến từng cá nhân trong Công ty, hàng tháng Hội đồng lơng khoán của Công ty nên họp bàn để xét thởng hệ số lơng khoán
cho những ngời xuất sắc của từng bộ phận đề cử lên nhằm động viên kịp thời đối với ngời lao động giỏi. Ví dụ, một kỹ s đợc hởng hệ số lơng khoán là 1,45. Nếu đạt thành
tích tốt trong sản xuất kinh doanh Hội đồng có thể xét thởng mức 0,1 và ngời kỹ s đó đợc hởng hệ số lơng khoán là 1,55 trong tháng đó.
Một vấn đề cũng cần xem xét là khoảng cách hệ số lơng khoán ngời làm chính và ngời làm phụ, giữa kỹ s và công nhân, giữa công việc đơn giản và công việc phức
tạp cần phải xa hơn nữa. Có làm đợc nh vậy mới đảm bảo đợc tính công bằng trong việc chi trả lơng trong Công ty. Mặt khác nó là đòn bẩy kích thích ngời lao động
không ngừng phấn đấu, học hỏi để nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình. Công ty cần tổ chức các cuộc thi sát hạch, thi tay nghề để đánh giá đúng trình độ chuyên môn
của từng cá nhân, từ đó mới có cơ sở để xác định hệ số lơng khoán và kích thích ngời lao động hăng say học hỏi, nâng cao tay nghề để có chuyên môn vững vàng và đạt đ-
ợc mức hệ số lơng càng cao.

3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa


Nh đã trình bày ở phần trên, việc ghi sổ kế toán theo dõi hạch toán lơng tại Công ty Viễn thông Hà Nội rất đơn giản.
Để theo dõi tình hình chi phí tiền lơng ở các bộ phận đợc sát thực hơn, Công ty nên mở riêng TK 622 để theo dõi tiền lơng cho các bộ phận sản xuất trực tiếp, cụ thể
là cho Đài Vô tuyến, Trung tâm Telex, Trung tâm Nhắn tin Hà Nội, Trung tâm 108- 116 chứ không nên đa thẳng vào tài khoản 154 nh hiện nay.
Riêng đối với Trung tâm Kinh doanh tiếp thị, do đặc thù công việc là kinh doanh và tiếp thị, có thể mở riêng tài khoản 641 để theo dõi lơng theo nh quy định
chung.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 64
Hàng tháng kế toán lơng nên tiến hành phân bổ chi phí tiền lơng vào giá thành chứ không nên để một quý mới phân bổ.

4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng


Tại Công ty Viễn thông Hà Nội công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng cha đợc chú trọng đúng mức. Theo định kỳ Công ty có tiến hành lập báo cáo thu nhập
nhng báo cáo này chỉ đa ra một số chỉ tiêu là số lao động, thu nhập bình quân của một ngời lao động. Các chỉ tiêu này chỉ phản ánh mặt nổi của vấn đề, còn tình hình sử
dụng quỹ lơng có hiệu quả không, tiền lơng đã thực hiện tốt các chức năng là động lực, là mục tiêu phấn đấu của ngời lao động hay cha thì không đợc quan tâm. Công
tác phân tích kinh doanh của Công ty chỉ thiên về tình hình sử dụng vốn lu động và vốn cố định mà cha chú trọng đến chỉ tiêu lao động tiền lơng. Công ty nên lập các
báo cáo phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng, đa ra các chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả và phân tích các nguyên nhân. Báo cáo này nên lập định kỳ theo quý.
III. Phơng hớng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 1. Phân phối thu nhập phải chú trọng đãi ngộ các chủ chốt về kỹ thuật, coi
trọng lao động chất xám.
Sau khi đạt đợc hiệp định thong mại víi Hoa kú níc ta ®· ®øng tríc mét giai đọan mới : giai đoạn mở cửa và héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ víi rÊt nhiều thuận lợi và
cũng không ít nhứng thách thức. Ngành Viễn thông là một ngành kinh tế đợc các đối thủ cạnh tranh nớc ngoàiđặc biệt là Mỹ rất quan tâm.Vấn đề đặt ra cho ngành Viễn
thông nói chung và Công ty Viễn thông Hà nội nói riêng là phải chuẩn bị thật tốt mọi cơ sở kể cả trang thiết bị, mạng lới, chính sách, con ngời để sẵn sàng vợt qua mọi
thách thức trong giai đoạn cạnh tranh sắp tới. Trong các vấn đề cần giải quyết nổi cộm lên là vấn đề con ngời mà thực chất là làm thế nào để giữ vững đợc các nhân tài
về quản lỹ kü tht, kinh doanh lµm viƯc cho ngµnh mµ không sang làm việc cho các công ty nớc ngoài là các đối thủ cạnh tranh của ngành. Để giải quyết đợc vấn đề
đó, bắt đầu từ qúy I năm 2002, Tổng công ty Bu chính Viễn thôngViệt nam nói chung và Công ty Viễn thông Hà nội nói riêng sẽ tính lại hệ số lơng khoán mới. Tinh thần
của chế độ lơng khoán mới là xếp hệ số lơng khoán theo mức độ phức tạp của công
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 65
việc. Theo đó khoảng cách lơng khoán giữa ngời làm chính và ngời làm phụ, giữa kỹ s và công nhân, giữa công việc phức tạp và công việc đơn giản có khoảng giãn
cách lớn. Theo dự tính, hệ số lơng khoán của một kỹ s giỏi là 4,6 trong khi đó hệ số lơng khoán của một công nhân giỏi ở mức 3,0, hệ số lơng khoán của một lao công,
tạp vụ chỉ ở mức 2,0. Theo đó Công ty sẽ thu hút ®ỵc nhiỊu kü s giái, nhiỊu kinh nghiƯm phơc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời các cán bộ
công nhân viên khác cũng phải phấn đầu không ngừng để có một mức lơng xứng đáng với năng lực của mình

2. Sắp xếp lao độg hợp lý, ®óng ngêi, ®óng viƯc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×