Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý

Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý

Tải bản đầy đủ - 70trang

động. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất kinh doanh, vì những sản phẩm có hàm lợng khoa
học và công nghệ cao sẽ thắng thế trong các cuộc cạnh tranh. Công ty phải tạo đợc thế mạnh trên thị trờng bằng những sản phẩm có năng lực làm thoả mãn ngời tiêu
dùng cao hơn nhng sản xuất với chi phí thấp hơn các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Để đạt đợc mục đích đó thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiƯp bao gåm : sư dơng cã hiƯu qu¶ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, mua sắm trang thiết bị mới, đổi mới quá trình công nghệ sản
xuất, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, liên kết øng dơng khoa häc kü tht trong níc vµ níc ngoài, tích cực đào tạo, sử dụng
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, công nhân lành nghề trên cơ sở đảm bảo bồi dỡng vật , chất thảo đáng cho họ. Nâng cao trình độ quản lý trong đó chú
trọng vai trò quản lý kỹ thuật, tăng cờng đầu t vốn, thực hiện các hợp ®ång nghiªn cøu øng dơng tiÕn bé khoa häc kü thuật giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên
cứu. Chỉ trên cơ sở đó doanh nghiệp có đủ điều kiện để thắng đối thủ cạnh tranh trên thị trờng.

2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý


Một trong những quyết định về chính sách mà mọi doanh nghiệp đều phải xem xét là xác định phơng thức trả lơng cho công nhân viên của mình. Nhìn chung, các
phơng thức có thể nhóm lại thành các loại chính: Phơng thức dựa vào đơn vị thời gian, phơng thức dựa vào đơn vị sản lợng hay khối lợng hoàn thành và phơng thức dựa vào
một số hình thức chia thành quả do tăng năng suất lao động. Dù là phơng thức nào cũng phải nhất quán với chính sách tiền lơng chung của Công ty và phù hợp với loại
công việc phải làm. Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, sau khi đã khoán doanh thu cho từng đơn vị
sản xuất và nhằm mục đích khuyến khích các đơn vị hoàn thành vợt mức kế hoạch ở mức cao nhất, Công ty nên đề ra cách tính q tiỊn thëng khun khÝch theo kÕt qu¶
thùc hiƯn kÕ hoạch. Hệ số thởng khuyến khích thực hiện vợt kế hoạch theo phơng pháp luỹ tiến sẽ có tác dụng tốt nhất. Chẳng hạn vợt mức kế hoạch từ 1-5 doanh thu
th× tØ lƯ q tiỊn thëng so víi quỹ lơng kế hoạch bằng tỉ lệ vợt mức kế hoạch doanh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 63
thu; vợt mức kế hoạch từ 5 - 10 doanh thu thì tỉ lệ quỹ tiền thởng so với quỹ lơng kế hoạch bằng 120 tỉ lệ vợt mức kế hoạch doanh thu... Ngợc lại, nếu không hoàn
thành kế hoạch doanh thu thì quỹ lơng thực hiện cũng sẽ phải nhỏ hơn quỹ lơng kế hoạch.
Ngoài ra, để phát huy nỗ lực phấn đấu đến từng cá nhân trong Công ty, hàng tháng Hội đồng lơng khoán của Công ty nên họp bàn để xét thởng hệ số lơng khoán
cho những ngời xuất sắc của từng bộ phận đề cử lên nhằm động viên kịp thời đối với ngời lao động giỏi. Ví dụ, một kỹ s đợc hởng hệ số lơng khoán là 1,45. Nếu đạt thành
tích tốt trong sản xuất kinh doanh Héi ®ång cã thĨ xÐt thëng møc 0,1 và ngời kỹ s đó đợc hởng hệ số lơng khoán là 1,55 trong tháng đó.
Một vấn đề cũng cần xem xét là khoảng cách hệ số lơng khoán ngời làm chính và ngời làm phụ, giữa kỹ s và công nhân, giữa công việc đơn giản và công việc phức
tạp cần phải xa hơn nữa. Có làm đợc nh vậy mới đảm bảo đợc tính công bằng trong việc chi trả lơng trong Công ty. Mặt khác nó là đòn bẩy kích thích ngời lao động
không ngừng phấn đấu, học hỏi để nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình. Công ty cần tổ chức các cuộc thi sát hạch, thi tay nghề để đánh giá đúng trình độ chuyên môn
của từng cá nhân, từ đó mới có cơ sở để xác định hệ số lơng khoán và kích thích ngời lao động hăng say học hỏi, nâng cao tay nghề để có chuyên môn vững vàng và đạt đ-
ợc mức hệ số lơng càng cao.

3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×