Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Tạo nguồn tiền lơng

Tạo nguồn tiền lơng

Tải bản đầy đủ - 70trang

1. Tạo nguồn tiền lơng


Cái khó nhất đối với các doanh nghiệp là vấn đề tạo nguồn tiền lơng, tăng thu nhập cho ngời lao động mà doanh nghiệp vẫn không vi phạm các chế độ chính sách,
vẫn bảo toàn vốn và phát triển doanh nghiệp. Nh phần trên đã phân tích, quỹ tiền lơng tại Công ty Viễn thông Hà Nội đợc
xác định dựa trên cơ sở tổng doanh thu và đơn giá tiền lơng. QTL = Tổng doanh thu x đơn giá tiền lơng.
Trong công thức trên, đơn giá tiền lơng là con số xác định nên quỹ tiền lơng chỉ còn phụ thuộc chủ yếu vào tổng doanh thu. Đến lợt nó, tổng doanh thu lại phụ
thuộc vào sản lợng sản phẩm tiêu thụ trên thị trờng và yếu tố giá, trong đó yếu tố giá là do cung cầu trên thị trờng quyết định. Yếu tố chủ động của Công ty Viễn thông Hà
Nội trong việc tạo nguồn quỹ lơng là tăng số lợng thuê bao của các loại hình dịch vụ mà Công ty cung cấp nh: Nhắn tin, Điện thoại di động, Telex, Truyền số liệu, ... Hay
nói cách khác là trên cơ sở tăng cờng chất lợng thông tin của các loại hình dịch vụ, mở các chiến dịch tiếp thị đến từng nhà khách hàng, đổi mới phơng thức cung cấp
dịch vụ, thủ tục thanh toán. Để làm đợc những điều đó cần phải tăng tỷ trọng công nhân sản xuất chính, từ đó tăng chất lợng thông tin cũng nh phát triển đợc thuê bao,
và những dịch vụ này phải đợc đem tiêu thụ trên thị trờng và đợc thị trờng chấp nhận với xu hớng có lợi nhất cho Công ty. Vì vậy, Công ty phải thờng xuyên nghiên cứu thị
trờng, xác định đợc quy mô, cơ cấu của thị trờng đối với loại dịch vụ thông tin mà công ty sẽ cung cấp, thờng xuyên cải tiến cơ cấu sản phẩm, cải tiến mẫu mã thực hiện
đa dạng hoá sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trờng. Công ty cần đảm bảo chất lợng thông tin, luôn luôn tìm các biện pháp để hạ
giá thành các thiết bị đầu cuối. Thông qua đó tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở biến thị trờng tiềm năng thành thị
trờng mục tiêu của Công ty. Từ đó tăng doanh thu, tăng quỹ tiền lơng của Công ty. Đây cũng là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp trong môi trờng cạnh tranh.
Để tăng khả năng tạo nguồn tiền lơng, Công ty còn cần phải áp dụng biƯn ph¸p øng dơng tiÕn bé kü tht míi thùc hiện đầu t theo chiều sâu, làm tăng năng suất lao
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 62
động. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất kinh doanh, vì những sản phẩm có hàm lợng khoa
học và công nghệ cao sẽ thắng thế trong các cuộc cạnh tranh. Công ty phải tạo đợc thế mạnh trên thị trờng bằng những sản phẩm có năng lực làm thoả mãn ngời tiêu
dùng cao hơn nhng sản xuất với chi phí thấp hơn các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Để đạt đợc mục đích ®ã th× viƯc øng dơng tiÕn bé khoa häc kü thuật
vào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm : sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, mua sắm trang thiết bị mới, đổi mới quá trình công nghệ sản
xuất, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nớc và nớc ngoài, tích cực đào tạo, sử dụng
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, công nhân lành nghề trên cơ sở đảm bảo bồi dỡng vật , chất thảo đáng cho họ. Nâng cao trình độ quản lý trong đó chú
trọng vai trò quản lý kỹ thuật, tăng cờng đầu t vốn, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu ứng dơng tiÕn bé khoa häc kü tht gi÷a doanh nghiƯp và các cơ quan nghiên
cứu. Chỉ trên cơ sở đó doanh nghiệp có đủ điều kiện để thắng đối thủ cạnh tranh trên thị trờng.

2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo nguồn tiền lơng

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×