Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Nhợc điểm:

Nhợc điểm:

Tải bản đầy đủ - 70trang

1. Ưu điểm


- Mức lơng mà ngời lao động thuộc Công ty Viễn thông Hà nội đợc hởng nh hiện nay có thể đủ để chi tiêu cho những nhu cầu bức thiết của cuộc sống và có một
phần chút ít để tích luỹ. Mức lơng ở mức khá so với mặt bằng kinh tế chung của xã hội.
- Công việc tổ chức tính lơng và thanh toán lơng đợc tiến hành đúng theo quy định, đúng kỳ hạn và trả tới từng ngời lao động.
- Mức chi phí tiền l¬ng so víi doanh thu cho thÊy chi phÝ vỊ tiỊn l¬ng chiÕm tØ lƯ rÊt nhá trong doanh thu. Tỉ lệ chi phí nhân công nh trên rất có lợi cho sản xuất kinh
doanh. Ví dụ số liệu năm 1999: lơng 6,508 tỷ đồng so với 166,5 tỷ đồng doanh thu, đạt 4
- Chi trả lơng theo cách trình bày trên đây có u điểm là dễ tính, dễ thực hiện. - Công ty đã sử dụng máy vi tính, áp dụng các chơng trình kế toán, góp phần
tăng tính chính xác và giảm bớt lao động kế toán. - Việc trích lập các quỹ tuân thủ đúng quy định của nhà nớc và phần đóng góp
của công nhân viên đợc thông qua Đại hội Công nhân viên chức. - Kế toán lơng sử dụng các phần mềm thống kê và tính lơng, đảm bảo số liệu
chính xác và nhanh chóng. - Hệ thống chứng từ ban đầu đợc phân loại và bảo quản cẩn thận, sổ sách ghi
đơn giản, rõ ràng, dể hiểu.

2. Nhợc điểm:


- Tiền lơng trả cho cán bộ công nhân viên còn ở mức bình quân hoá. Khoảng cách hệ số giữa ngời làm chính và ngời phụ việc, khoảng cách giữa công nhân và kỹ
s, khoảng cách giữa công việc phức tạp và công việc giản đơn còn rất gần nhau. Do đó cha tạo đợc động lực để mọi ngời phấn đấu.
- Qua sè liƯu ë BiĨu sè 1, BiĨu sè 2 và biểu số 3 sau đây cho ta thấy tuy doanh thu của Công ty liên tục tăng trong những năm qua nhng mức lơng của ngời lao động
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 60
tăng không đáng kể, doanh thu vợt mức với tỷ lệ cao mà mức lơng trung bình thực hiện so với kế hoạch tăng ở mức thấp,... . Do đó do sự lạm phát, sự mất giá của VNĐ,
mức lơng của ngời lao động coi nh bị giảm đi. - Không phân biệt đợc đơn vị đóng góp cho công ty nhiều và đơn vị đóng góp
cho công ty ít . Do đó làm cho sự phát triển của công ty chậm lại do không thúc đẩy những nỗ lực cá nhân và tập thể trong giải quyết công việc .
- Biểu 2 cho ta thấy đơn giá tiền lơng Tính trên 1000đ doanh thu liên tục giảm từ năm 1997 đến 1999, mặc dù doanh thu liên tục tăng. Điều đó không tạo
động lực để cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty tìm mọi cách để nâng cao doanh thu, vợt mức kế hoạch ở mức cao hơn.
- Việc lơng của bộ phận sản xuất không đợc đa vào theo dõi trên tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, tiền lơng bộ phận kinh doanh trung tâm Kinh doanh
Tiếp thị không đợc đa vào theo dõi trên tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên bán hàng - là không đúng theo thông lệ. Đa chi phí tiền lơng của toàn bộ 5 đơn vị sản
xuất với những chức năng và đặc điểm kinh doanh khác nhau vào cùng một tài khoản tuy làm cho việc ghi chép đợc đơn giản hoá, nhng xét trên góc độ quản lý, nó sẽ làm
cho việc cung cấp thông tin về chi phí tiền lơng không kịp thời, không phản ánh đợc tỷ lệ thực tế giữa phần doanh thu đóng góp và tiền lơng đợc hởng của ngời lao động
tại các đơn vị này. - Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, việc phân bổ chi phí tiền lơng vào giá thành
đợc tiến hành một quý một lần. Điều này làm cho những thông tin chi phí không đợc cập nhật kịp thời cho nhà quản lý.
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng tại Công ty viễn thông Hà nội
Để việc chi trả lơng cho ngời lao động và công tác hạch toán kế toán tiền lơng tại Công ty Viễn thông Hà nội ngày càng hoàn thiện hơn, đảm bảo quyền lợi cho ngời
lao động có đợc mức tiền lơng phù hợp với sức lao động của họ, đồng thời vẫn tính toán một tỷ lệ tiền lơng hợp lý so với doanh thu, đảm bảo kinh doanh có lãi, tôi xin có
một số kiến nghị sau:
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 61

1. Tạo ngn tiỊn l¬ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhợc điểm:

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×