Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Tính ra tiền lơng phải trả CNV B

Tính ra tiền lơng phải trả CNV B

Tải bản đầy đủ - 70trang

VII.Trình tự hạch toán l¬ng: L¬ng chÝnh sách và lơng khoán

1. Tính ra tiền lơng phải trả CNV B


ớc 1 : Trình duyệt quỹ lơng tháng tạm tính:
Vào ngày đầu của tháng, căn cứ vào mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu của tháng trớc đó số liệu lấy từ báo cáo tháng của Phòng Kế hoạch Kinh doanh và chất
lợng phục vụ của các hệ thống thông tin liên lạc, chất lợng hoạt động chăm sóc khách hàng theo báo cáo của Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Kế toán thanh toán kiêm kế toán
lơng của Công ty trình Giám đốc Công ty và kế toán trởng duyệt quỹ lơng tháng sẽ trả cho CBCNV trong công ty. Quỹ lơng đợc xác định cho các đơn vị nh sau:
Ví dụ: ngày 161999 kế toán tiền lơng của Công ty trình Giám đốc và Kế
toán trởng duyệt quỹ lơng tháng 6.1999 để thanh toán cho công nhân viên.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 47
Số CBCVN đợc trả lơng trong tháng tại Cty
Quỹ tiền lơng trong tháng =
Møc l­¬ng trung bình
tạm tính
x
Tờ trình
vv: thanh toán lơng tháng 6.1999 cho công nhân viên
Kính trình:
Ông Giám đốc Công ty Viễn thông Hà Nội
- Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu tháng 5.1999 của Công ty là 13,29 tỷ đồng, đạt 102,5 so với kế hoạch doanh thu trung bình;
- Trong tháng tình hình thông tin liên lạc của các dịch vụ đợc đảm bảo, không có sai sót;
Kính trình Ông Giám đốc về quỹ lơng thực hiện tháng 6.1999 nh sau: Quü TL thùc hiÖn = 492 CBCNV x 1.200.000đngời = 590.400.000 đồng.
Năm trăm chín mơi triệu bốn trăm ngàn đồng Trong đó:
Quỹ lơng phòng ban chức năng = 38 ngêi x 1.200.000 ® = 45.600.000 đ
Quỹ lơng bộ phận sản xuất = 454 ngời x 1.200.000 đ = 544.600.000 đ
Trởng phòng KHKD Trởng phòng KTNV
Trởng phòng KTTC
ký tên ký tên
ký tên Giám đốc Công ty duyệt:
.................................................................................................. ..................................................................................................
B ớc 2:
Ghi sổ
Sau khi Giám đốc Công ty ký duyệt, kế toán lơng sử dụng tờ trình trên nh một chứng từ gốc và lập chứng từ ghi sổ, theo dõi tiền lơng chính sách và lơng khoán trả
cho các đơn vị trong công ty theo định khoản: Nợ TK 627 : 45.600.000
Nợ TK 154: 544.800.000 Có TK 334: 590.400.000
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 48
Đơn vị: Cty Viễn thông HN
Phòng KTTC Bảng kê chứng từ ghi sổ
Chứng từ: Thanh toán lơng Từ ngày 01 đến ngày 0161999 Đơn vị tính: đồng
Chứng từ
Diễn giải Tổng số
tiền Ghi Nợ các TK
Số Ngày 627
154 ...
.............. 11
16 Tính ra lơng T6 trả khối chức
năng
Tính ra lơng T6 trả bộ phận SX 45.600.000
544.800.00 45.600.000
544.800.00
..............

2. Tạm ứng lơng B


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính ra tiền lơng phải trả CNV B

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×