Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:

Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:

Tải bản đầy đủ - 70trang

- Nhân viên kế toán, sơ cấp, thủ qũy. - Nhân viên lao công tạo vụ .

2. Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty:


Nh đã trình bày ở phần trớc, Công ty Viễn thông Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bu điện TP Hà Nội và tuân thủ quy định hạch toán toàn ngành của ngành Bu chính
viễn thông. Quỹ tiền lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc xác định căn cứ vào các yếu tố: mức độ thực hiện doanh thu trong tháng, đơn giá tiền lơng, có xét đến
chất lợng phục vụ của các hệ thống thông tin mà công ty quản lý. Đơn giá tiền lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc cơ quan quản lý cấp trên là Bu điện TP Hà Nội
tính toán. Công thức xác định quỹ lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội nh sau: Quỹ lơng thực hiện năm = Đơn giá tiền lơng x Doanh thu thực hiện
Ví dụ: trong năm 1997, đơn giá tiền lơng của công ty là 59đồng1000đ doanh
thu. Nghĩa là: với doanh thu thực hiện trong năm 72 tỷ, chất lợng loại I, ta có thể tính toán quỹ lơng tối đa của công ty trong năm là: 72 tỷ x 591000= 4,248 tỷ đồng.

3. Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:


Để phân tích tình hình phân phối tiền lơng tại công ty ta có thể xem xét c¸c sè liƯu sau:
BiĨu 1: Quỹ lơng kế hoạch trong các năm : 1998, 1999 và 2000
Năm Doanh thu kế
hoạch tỷ đồng
Quỹ lơng kế hoạch
tỷ đồng Đơn giá tiền l-
ơng KH 1000đ doanh thu
Mức lơng TB kế hoạch
đồng 1998
142 6,177
43,50 1.100.000
1999 165
6,435 39,00
1.200.000 2000
210 7,125
33,93 1.250.000
BiĨu 2: Q l¬ng thực hiện trong các năm : 199
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 30
8, 1999 và 2000
Năm Doanh thu thực
hiện tỷ đồng
Quỹ lơng thực hiện
tỷ đồng Đơn giá tiền l-
ơng thực hiện 1000đ doanh
thu Mức lơng TB
thực hiện đồng
1998 136,5
5,957 43,61
1.060.000 1999
186,3 6,508
34,93 1.220.000
2000 258
7.453 28.88
1.307.000
BiĨu 3: Tû lƯ thực hiện so với kế hoạch trong các năm: 1998, 1999 và 2000
Năm Doanh thu thực
hiện so với kế hoạch
Quỹ lơng thực hiện so với kế
hoạch Đơn giá thực
hiện so với kế hoạch
Mức lơng TB thực hiện so
với kế hoạch 1998
96.2 96,44
100,25 96,36
1999 116,4
101,1 89,56
101,6 2000
122,8 104,6
85,1 104,56
Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, quỹ lơng thực hiện bao gồm 2 thành phần: phần lơng chính sách và phần lơng khoán.
Phần lơng chính sách gồm:
- Lơng cấp bậc thực tế của CB-CNV - Các loại phụ cấp khác.
Phần lơng khoán:
Là quỹ lơng thực hiện sau khi đã trừ phần lơng chính sách. Phần lơng khoán đ- ợc trả cho các bộ phận theo các chỉ tiêu khoán. Phần lơng khoán dựa vào các chỉ tiêu
khoán sau: tổng hệ số chức danh của tổ, đội; mức độ hoàn thành kế hoạch; chất lợng công tác.
Việc thanh toán lơng hàng tháng cho công nhân viên đợc tiến hành thành 3 kỳ: 2 kỳ tạm ứng vào các ngày 05 và 15 hàng tháng, kỳ quyết toán vào ngày cuối tháng.
Do đặc thù SXKD và hạch toán của Công ty Viễn thông Hà Nội, nhằm đảm bảo mức thu nhập tơng đối ổn định cho công nhân viên, hàng tháng, kế toán lơng căn
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 31
cứ vào chất lợng công tác của các đơn vị phân bổ quỹ lơng cho các đơn vị từ tổng quỹ lơng tháng tạm tính của công ty.
Tổng quỹ lơng Lơng bình
Số CBCNV thực hiện tháng
= quân đầu ngời
x đợc trả lơng
tạm tính tạm tính
trong tháng
Mức lơng bình quân đầu ngời của mỗi tháng đợc tạm tính dựa trên cơ sở mức độ hoàn thành doanh thu của tháng liền trớc đó. Ví dụ: doanh thu của tháng 5 sẽ đợc
dùng làm căn cứ để tính lơng tháng 6. Cần nhấn mạnh mức lơng bình quân đầu ngời hàng tháng chỉ là tạm tính vì chỉ đến thời điểm cuối năm, sau khi khoá sổ kế toán và
Bu điện Hà Nội duyệt báo cáo doanh thu thực hiện của Công ty thì Công ty mới có số liệu quỹ lơng năm chính xác Công thức xác định quỹ lơng đã trình bày ở phần trên.
Từ đó, kế toán lơng mới có cơ sở tính toán quyết toán lơng năm. Nếu trong năm cha chia hết quỹ lơng thì sẽ chia bổ sung lơng khoán cho công nhân viên trong công ty.

III. Hạch toán tiền lơng chính sách:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×