Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:

Tải bản đầy đủ - 70trang

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:


Bộ máy kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của Công ty. Bộ máy này đợc tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với
cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đặc điểm là một đơn vị trực thuộc Bu điện Hà Nội, và ngành Bu chính Viễn
thông Việt Nam đợc hạch toán toàn ngành, công tác kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội mang tính chất độc lập cha đầy đủ.
Cũng nh ở phần lớn các đơn vị sản xuất kinh doanh khác của ngành Bu chính Viễn thông, doanh thu của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc phân biệt thành hai loại:
doanh thu bu chính viễn thông và doanh thu khác. Doanh thu Bu chính viễn thông là doanh thu cớc, doanh thu cớc đợc hạch toán toàn ngành. Tổng công ty Bu chính Viễn
thông sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp của các bộ phận để phân phối lại doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, để đảm bảo quyền tự chủ và phát huy tính năng động sáng tạo
của các bu điện tỉnh, thành phố, Tổng công ty cho phép các đơn vị đợc tiến hành một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, doanh thu khác bao gồm những khoản thu từ kinh doanh, sửa chữa, bảo hành thiết bị viễn thông...
Đối với mảng doanh thu bu chính viễn thông, bộ phận kế toán của Công ty sau khi hoàn thành các bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính theo biểu mẫu quy định sẽ
chuyển lên Phòng Kế toán Tài chính của Bu điện Hà Nội là đơn vị ngành dọc quản lý trực tiếp. Một chuyên viên chuyên quản của Phòng Tài chính-Kế toán thống kê Bu
điện Hà Nội chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động kế toán tài chính cho Công ty. Sau khi các dữ liệu kế toán của 12 đơn vị trực thuộc Bu điện Hà Nội, trong đó có Công ty
Viễn thông Hà Nội, đợc tập hợp, cân đối, kiểm tra... Phòng TC-KTTK Bu điện Hà Nội sẽ tiếp tục báo cáo lên Tổng Công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam để xác định
kết quả kinh doanh, hạch toán lỗ lãi toàn ngành. Riêng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác đợc phép, bộ phận kế
toán của Công ty còn phải đảm nhiệm cả việc tính giá thành, hoạch toán lỗ lãi. Nh vậy, việc tổ chức hạch toán kế toán, ghi chép kế toán ở Công ty Viễn thông
Hà Nội là ở đơn vị cấp III. Hiện nay, ở các đơn vị sản xuất của công ty đều có các kế
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 27
toán viên chủ yếu làm công tác thống kê, còn toàn bộ công tác kế toán tài chính đợc thực hiện trên Phòng Kế toán Tài chính.
Phòng Kế toán Tài chính của Công ty có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo và thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nớc, tổ chức thu
thập và xử lý thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý. Qua đó, kiểm tra quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc sử dụng nguồn vốn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy việc thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy
định. Sau đây là sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội.
Trong bộ máy kế toán ở Công ty, Kế toán trởng là ngời đứmg đầu, chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán tài chính của Công ty.
Phân công công việc cụ thể trong phòng Kế toán tài chính nh sau: - 1 kế toán thanh toán: làm nhiệm vụ viết phiếu thu, chi, theo dõi thanh toán,
phụ trách các tài khoản: 111, 331, 141, 138, 334, 388... - 1 kế toán hàng hoá: theo dõi việc mua bán mọi hàng hoá của công ty, phụ
trách các tài khoản: 156, 157...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán của các đơn vị trực thuộc Cty
Kế toán thanh
toán
Kế toán hàng
hoá
Kế toán vật tư
Kế toán tổng
hợp
Kế toán ngân
hàng
- 1 kế toán vật t: theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t, phân bổ vật t, phụ trách các tài khoản: 152, 153, , 627...
- 1 kế toán ngân hàng, phụ trách tài khoản 112. - 1 thủ quỹ: làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt, lập báo cáo quỹ hàng ngày.
- 1 kế toán tổng hợp: tổng hợp toàn bộ các mặt về vật liệu, tiền lơng, giá thành, tài sản cố định, lập các báo biểu kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản
xuất kinh doanh vào cuối quý, báo cáo chi phí, lập bảng giải trình, bản quyết toán vào cuối năm để trình cấp trên.
Các phần hành kế toán của Công ty tuy nhiệm vụ khác nhau nhng giữa các bộ phận có sự liên kết chặt chẽ, mật thiết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của
mình. Công ty áp dụng ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, đảm bảo thống nhất
trình tự ghi sổ, tổng hợp, lập báo cáo kế toán và sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán.
II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lơng tại Công ty: 1. Các loại lao ®éng trong c«ng ty
Lao ®éng trong C«ng ty Viễn thông Hà nội có tính chuyên môn hóa rất cao. Mỗi loại lao động đảm nhiệm một lĩnh vực dịch vụ riêng biệt, ngoài bộ máy quản
lý, các phòng ban chức năng, Công ty Viễn thông Hà nội có các loại lao động sau: - Các chuyên viên, kỹ s, kỹ thuật viên phụ trách các vấn đề về kỹ thuật của hệ thống
viễn thông. - Công nhân tổng đài, công nhân máy tính, công nhân lái xe, công nhân khai thác
nhắn tin, công nhân 108, công nhân 116,: có nhiệm vụ trực tổng đài và thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng .
- Giao dịch viên: có nhiệm vụ bán các thiết bị viễn thông, hòa mạng điện thoại di động, vinacard, thẻ nạp tiền, cardphone, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng,
cấp lại SIM card - Nhân viên tiếp thị.
- Nhân viên văn th đánh máy.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 29
- Nhân viên kế toán, sơ cấp, thủ qũy. - Nhân viên lao công tạo vụ .

2. Các hình thức trả lơng hiện nay ở c«ng ty:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×