Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Tải bản đầy đủ - 70trang

Tuy mới đợc thành lập nhng Công ty Viễn thông Hà nội đã có những bớc phát triển tơng đối và nhanh chóng ổn định.
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, năm 1997, đợc sự nhất trí của lãnh đạo Bu điện Hà nội, công ty đã cơ cấu lại hệ thống tổ chức quản
lý, tiếp nhận thêm một số lao động, bổ xung hai dịch vụ mới điện thoại di động và nhắn tin Việt nam. Do vậy, công ty đã đạt mức tổng doanh thu là 75,6 tỷ đồng tăng
gần gấp đôi doanh thu của công ty tiền thân là Công ty Điện báo Hà nội 39,6 tỷ đồng năm 1996 mặc dù sản lợng thuê bao của hai dịch vụ nhắn tin có giảm song do
sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ điện thoại di động Vinaphone đã thu hút một phần khách hàng. Dịch vụ Vinaphone trở thành sản phẩm chủ đạo của công ty.
Đến năm 1998, công ty lại có sự biến động mới về tổ chức sản xuất khi phải bàn giao việc quản lý hệ thống mạng điện thoại Vinaphone và Nhắn tin Việt nam cho
công ty Dịch vụ viễn thông GPC, công ty chỉ còn đảm nhiệm việc phát triển thuê bao di động và nhắn tin đồng thời tiếp nhận hai mạng dịch vụ là điện thoại vô tuyến
cố định và mạng viễn thông nông thôn. Do đó, tình hình sản xuất kinh doanh gặp một số trở ngại. Tổng doanh thu năm 1998 là 136,6 tỷ đồng chỉ đạt 96,2 kế hoạch
giao. Tuy nhiên, đợc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bu điện thành phố Hà nội, sự
hỗ trợ của các đơn vị bạn cùng sự quyết tâm phấn đấu của toàn bộ CBCNV trong công ty, trong những năm 1999, 2000 Công ty Viễn thông Hà nội đều hoàn thành vợt
mức kế hoạch. Năm 1999, đánh dấu bởi sự ra đời của dịch vụ điện thoại di động trả tiền trớc Vinacard, công ty đạt doanh thu 186,3 tỷ đồng, riêng năm 2000 công ty đạt
mức doanh thu 258 tỷ đồng, vợt mức 23 kế hoạch năm, mặc dù tháng 92000 công ty đã bàn giao toàn bộ mạng điện thoại vô tuyến cố định cho Bu điện thành phố Hồ
Chí Minh. Năm 2000, Công ty đợc Tổng Công ty Bu chính Viễn thông Việt nam tặng thởng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý


Về bản chất ngành viễn thông là một ngành kinh doanh dịch vụ với đối tợng khách hàng là các tổ chøc kinh tÕ-x· héi trong níc, qc tÕ vµ t nhân. Tại Việt nam,
Bu diện đợc coi là một ngành cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ chính sách phát triển của Đảng và Nhà nớc trong việc thực hiện đờng lối chiến lợc và
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 23
sách lợc về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng. Do vậy, Bu chính Viễn thông của ta mang tÝnh chÊt võa kinh doanh, võa phơc vơ.
C«ng ty Viễn thông Hà nội đợc Nhà nớc mà trực tiếp là Bu điện Hà nội quản lý nên bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty do Bu điện Hà nội tổ chức
và quản lý.Cụ thể sơ đồ bộ máy quản lý và sản xuất của công ty nh sau:
Theo sơ đồ trên, bộ máy tổ chức của công ty là theo kiểu trực tuyến chức năng- một loại hình tổ chức đợc áp dơng phỉ biÕn trong c¸c doanh nghiƯp ë níc ta hiện
nay. Theo đó:

ban lãnh đạo công ty:
Gồm 3 thành viên : đứng đầu là Giám đốc-ngời có quyền hạn cao nhất, quyết định và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty, 2 phó giám đốc điều hành về kỹ thuật.

Hệ thống phòng ban chức năng:
Hệ thống các phòng ban chức năng bao gồm 4 phòng ban nh sau:
Phòng tổ chức -hành chính: Với nhiệm vụ:
- Làm công tác tổ chức cán bộ thành lập hay giải thể các đơn vị trong công ty, sắp xếp cán bộ công nhân viên theo đúng chức năng.
- Lập kế hoạch tiền lơng và chi phí cho ngời lao động. - Tổ chức việc đào tạo, bồi dỡng kiến thức, nghiệp vụ và nâng bậc lơng hàng
năm cho ngời lao động.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 24
Ban Giám đốc Công ty
Phòng TC - KT
Phòng KH - KD
Phòng TC - HC
Phòng KTNV
Trung tâm
nhắn tin HN ABC
Trung tâm KD - TT
Trung tâm Telex
Đài Vô tuyến
Trung tâm thông tin 108-
116
- Thực hiện công tác hành chính quản trị .
Phòng kế hoạch - kinh doanh: chịu trách nhiệm:
- Lập kế hoạch sản xuất , sửa chữa, bảo dỡng, lập và thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật t, sửa chữa lớn, sửa chữa thờng
xuyên, xây dựng cơ bản... theo quy định hiện hành. - Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lợng , doanh thu của tất cả các
dịch vụ viễn thông mà công ty đảm nhận; quản lý chặt chẽ các hồ sơ, tài liệu các dịch vụ để góp phần thu ®đ cíc phÝ,tỉ chøc qu¶n lý tèt vËt t, thiÕt bị, công
cụ lao động trong toàn công ty; cung ứng, bảo quản, cấp phát đầy đủ vật t, thiết bị đáp ứng đợc nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Điều tra khảo sát thị trờng thiết bị viễn thông, có kế hoạch kinh doanh thiết bị có hiệu quả.
- Lập các định mức nhân công, vật t, thiết bị, máy móc và các đơn giá tại các thời điểm khác nhau, trên cơ sở đó dự toán chi phí sản xuất, xây lắp, vật liệu và
các chi phí khác. - Kinh doanh các loại thiết bị viễn thông điện thoại di động, máy fax, máy nhắn
tin... phục vụ phát triển thuê bao.
Phòng tài chính-kế toán:
- Thực hiện việc lập kế hoạch tài chính, đôn đốc việc thu và nộp doanh thu của các đơn vị trực thuộc công ty, trích nộp khấu hao tài sản cố định. Thờng xuyên
phân tích hoạt động kinh tế nhằm đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Lập các báo cáo tài chính theo qui định. - Tổ chức quản lý tiền mặt, đảm bảo thu đủ, nộp đủ, chi chính xác, không xảy ra
thất thoát, lãng phí...
Phòng kỹ thuật nghiệp vụ: Chuyên theo dõi các nghiệp vụ trong kinh doanh viễn thông theo chức năng đợc giao nh:
- Nắm tình hình thông tin hµng ngµy cđa toµn bé hƯ thèng nghiƯp vơ của công ty.
- Điều hành, đôn đốc, phối hợp các đơn vị, xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên mạng thông tin.
- Tham gia nghiên cứu qui hoạch phát triển hệ thống nghiệp vụ mới.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 25
- Theo dõi chất lợng các loại nghiệp vụ mà công ty quản lý điện thoại di động, Vinaphone, Vinacard, nhắn tin ABC, Telex, truyền số liệu... và hỗ trợ kỹ thuật
các trung tâm khi cần thiết, có đề xuất cải tiến chất lợng dịch vụ. - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học- kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
- Quản lý các thuê bao thuộc các dịch vụ của công ty trên máy tính.

Khối các đơn vị sản xuất:
Trung tâm telex: Có nhiệm vụ quản lý, bảo dỡng và sửa chữa máy móc thiết bị từ tổng đài đến đầu cuối thuộc về Telex- điện báo, phát triển các đờng
truyền số liệu nội hạt lắp đặt thiết bị, thiết kế đờng truyền.
Trung tâm kinh doanh- tiếp thị: Chuyên cung cấp và kinh doanh các thiết bị viễn thông nh điện thoại cố định, điện thoại di động, máy nhắn tin, máy FAX,
các linh kiện phục vụ cho các thiết bị viễn thông cầm tay... thực hiện cung cấp các dịch vụ trực tiếp, tiến hành lắp đặt, hòa mạng thuê bao cho các đơn vị, cá
nhân, tiến hành quảng cáo, tiếp thị khuyếch trơng sản phẩm của công ty, thực hiện các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng, nâng cao uy tín của công ty.
Trung tâm nhắn tin Hà nội ABC: có nhiệm vụ quản lý, bảo dỡng, sửa chữa
máy móc, thiết bị thuộc mạng nhắn tin, khai thác hệ thống nhắn tin phục vụ
thuê bao khu vực Hà nội, không ngừng nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng.
Đài vô tuyến: đợc giao nhiệm vụ quản lý, bảo dỡng định kỳ, xử lý trở ngại trên
hệ thống truyền dẫn vi ba số và mạng Viễn thông nông thôn thực hiện cung
cấp dịch vụ viễn thông đến các vùng sâu vùng xa thuộc các huyện ngoại thành Hà nội nhằm phát triển mạng viễn thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu của thị
trờng và thực hiện chiến lợc phát triển của toàn ngành.
Các đơn vị sản xuất trên đợc giao nhiệm vụ hàng năm, đợc cấp phát kinh phí hoạt động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, có chế độ quản lý, khen thởng, xử phạt rõ
ràng, nghiêm minh. Hoạt động viễn thông đòi hỏi công việc phải đợc chuyên môn hóa rất sâu, mô hình tổ chức phải thể hiện đợc tính chất: sản xuất chuyên sâu, quản lý
tổng thể. Nhìn chung cơ cấu tổ chức của Công ty Viễn thông Hà nội đợc bố trí chặt chẽ, gọn nhẹ nhằm đáp ứng, thích nghi với môi trờng kinh doanh đầy biến động.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 26

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×