Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Tải bản đầy đủ - 70trang

CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty viễn thông Hà nội

I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty ảnh hởng đến công tác kế toán:


1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:


Ngày 01071987 tiền thân của Công ty Viễn thông Hà nội là Công ty Điện báo Hà nội đợc thành lập. Đây là một đơn vị kinh tế trực thuộc Bu điện Hà nội đợc hạch
toán trong nội bộ xí nghiệp. Trong thời kỳ đó, Công ty Điện báo Hà nội có nhiệm vụ hoạt động trong một số lĩnh vực hạn chế nh: quản lý hệ thống thiết bị thông tin liên
lạc, tổ chức khai thác điện báo trong nớc, điện báo quốc tế và truyền báo tới các tỉnh thành theo qui định.
Cùng với đà phát triển của đất nớc trong tình hình mới, từng bớc đáp ứng nhu cầu của cơ chế thị trờng, Công ty Điện báo Hà nội đợc đổi tên thành Công ty Viễn
thông Hà nội theo quyết định số 4350 QĐ-TCCB ngày 18121997 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bu chính Viễn thông Việt nam, quyết định số 437QĐ ngày
20081997 và quyết định 511QĐ ngày 12121997 của Giám đốc Bu điện Hà nội, quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty.
Nhằm phù hợp với tiến trình đổi mới, phát huy tính sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh của công ty, tuy là một đơn vị trực thuộc Bu điện thành phố Hà nội-
Giám đốc Bu điện Hà nội đã cho phép công ty: - Đợc thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh trong công ty.
- Đợc dùng con dấu riêng theo tên gọi để quan hệ công tác. - Đợc ký kết các hợp đồng kinh tế với các đối tác ngoài công ty theo sự quản lý của
Bu điện Hà nội. Địa bàn hoạt động trực tiếp của công ty là thành phố Hà nội và các tỉnh phía
Bắc. Công ty có t cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trớc pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình. Công ty có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà
nộiSđkkd-306675DNNN, trụ sở đặt tại 75 Đinh Tiên Hoàng quận Hoàn kiếm Hà nội. Tên giao dịch quốc tế của công ty là Hanoi Telecommunication company.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 22
Tuy mới đợc thành lập nhng Công ty Viễn thông Hà nội đã có những bớc phát triển tơng đối và nhanh chóng ổn định.
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, năm 1997, đợc sự nhất trí của lãnh đạo Bu điện Hà nội, công ty đã cơ cấu lại hệ thống tổ chức quản
lý, tiếp nhận thêm một số lao động, bổ xung hai dịch vụ mới điện thoại di động và nhắn tin Việt nam. Do vậy, công ty đã đạt mức tổng doanh thu là 75,6 tỷ đồng tăng
gần gấp đôi doanh thu của công ty tiền thân là Công ty Điện báo Hà nội 39,6 tỷ đồng năm 1996 mặc dù sản lợng thuê bao của hai dịch vụ nhắn tin có giảm song do
sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ điện thoại di động Vinaphone đã thu hút một phần khách hàng. Dịch vụ Vinaphone trở thành sản phẩm chủ đạo của công ty.
Đến năm 1998, công ty lại có sự biến động mới về tổ chức sản xuất khi phải bàn giao việc quản lý hệ thống mạng điện thoại Vinaphone và Nhắn tin Việt nam cho
công ty Dịch vụ viễn thông GPC, công ty chỉ còn đảm nhiệm việc phát triển thuê bao di động và nhắn tin đồng thời tiếp nhận hai mạng dịch vụ là điện thoại vô tuyến
cố định và mạng viễn thông nông thôn. Do đó, tình hình sản xuất kinh doanh gặp một số trở ngại. Tổng doanh thu năm 1998 là 136,6 tỷ đồng chỉ đạt 96,2 kế hoạch
giao. Tuy nhiên, đợc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bu điện thành phố Hà nội, sự
hỗ trợ của các đơn vị bạn cùng sự quyết tâm phấn đấu của toàn bộ CBCNV trong công ty, trong những năm 1999, 2000 Công ty Viễn thông Hà nội đều hoàn thành vợt
mức kế hoạch. Năm 1999, đánh dấu bởi sự ra đời của dịch vụ điện thoại di động trả tiền trớc Vinacard, công ty đạt doanh thu 186,3 tỷ đồng, riêng năm 2000 công ty đạt
mức doanh thu 258 tỷ đồng, vợt mức 23 kế hoạch năm, mặc dù tháng 92000 công ty đã bàn giao toàn bộ mạng điện thoại vô tuyến cố định cho Bu điện thành phố Hồ
Chí Minh. Năm 2000, Công ty đợc Tổng Công ty Bu chính Viễn thông Việt nam tặng thởng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×