Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền l ơng Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội

Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền l ơng Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội

Tải bản đầy đủ - 70trang

a. Bảng chấm công


Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH... của ngời lao động để có căn cứ tính trả lơng, BHXH trả
thay lơng, tiền thởng... cho từng ngời và quản lý lao động trong doanh nghiệp. Cuối tháng bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan nh phiếu nghỉ hởng BHXH... đợc
chuyển về bộ phận kế toán để kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để tính lơng và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lơng căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng ngời tính
ra số ngày công theo từng loại tơng ứng để ghi vào cột 32, 33, 34, 35, 36. Bảng chấm công đợc lu tại Phòng kế toán cùng các chứng từ liên quan.

b. Bảng thanh toán tiền l ơng


Bảng thanh toán tiền lơng là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lơng, phụ cấp cho ngời lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lơng cho ngời lao động làm việc
trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lơng.
Bảng thanh toán tiền lơng đợc lập hàng tháng theo từng bộ phận phòng, ban, tổ nhóm... tơng ứng với bảng chấm công.
Cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lơng là các chứng từ về lao động nh : bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động hoặc công
việc hoàn thành. Căn cứ vào chứng từ liên quan, bộ phận kế toán lập bảng thanh toán lơng,
chuyển cho kế toán trởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi và phát lơng. Bảng này đ- ợc lu tại phòng ban kế toán.

c. Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội


Phiếu nghỉ hởng BHXH dùng để xác nhận số ngày đợc nghỉ do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ trông con ốm ... của ngời lao động, làm căn cứ tính trợ cấp
bảo hiểm xã hội trả thay lơng theo chế độ quy định.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 15
Cuối tháng phiếu này kèm theo bảng chấm công chuyển về phòng kế toán để tính BHXH vào các cột 1, 2, 3, 4 mặt sau của phiếu.

d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội


Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội dùng làm căn cứ tổng hợp và thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội trả thay lơng cho ngời lao động, lập báo cáo quyết toán bảo hiểm
xã hội với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội cấp trên. Cuối tháng, sau khi kế toán tính tổng số ngày nghỉ và số tiền trợ cấp cho từng
ngời và cho toàn đơn vị, bảng này đợc chuyển cho trởng ban bảo hiểm xã hội của đơn vị xác nhận và chuyển cho kế toán trởng duyệt chi.

e. Bảng thanh toán tiền th ởng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền l ơng Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×