Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

Tải bản đầy đủ - 15trang

8. Trc cũ m

9. Cũ m

3. Lũ xo xupap

4. Xupap

5. Np mỏy

6. Trc khuu

2. Con i

7. a y

1. Trc cam v cam

10. Bỏnh rng phõn phiC cu phõn phi khớ

Xupap treoC cu phõn phi

khớ Xupap tẹòn bẩy

Vòng hãm

Lò xo

XupápBánh raờng

ng

camVít điều chỉnh

khe hởẹũa đẩy

Con đội

CamXích camC cu phi khớ dựng xupap

treoC cu phõn phi khớ

Xupap treoC cu phõn phi khớ

Xupap tC cõu phõn phụi khi dung

xuppap treoC cõu phõn phụi khi

dung xuppap tCõu taoTruc cam v cam, Con ụi, Lo

xo xupap, Xupap, Np may,

Truc khuyu, ua õy, Truc co

mụ, Co mụ, Banh rng phõn

phụiTruc cam v cam, Con ụi,

Lo xo xupap, Xupap, Np

may, Truc khuyuu iờmBuụng chay gon, am bao nap

õy v sach hnn gian, gon nheNhc

iờmCõu tao phc tapNap khụng õy, thai khụng

sachKờt qua: C cõu phõn phụi khi dung xuppap treo c dung phụ biờn

hnI. Nhim v

v phõn loi2. Nguyờn lý lm vic:1. Nhim vNguyờn lý lm vic ca c cu xupap treo:2. Phõn loiNh cpII. C cu phõn phi

khớ dựng xupap

1. Cu to

2. Nguyờn lý lm vic

III. Mt s hỡnh nhTrc khuu quaybỏnh rngCũ mXupapNh lũ xo

xu papTrc cam quaya yCa np (thi) úng, mCam tỏc ngCon iI. Nhim v

v phõn loi

1. Nhim vNguyờn lý lm vic ca c cu xupap t:2. Phõn loi

II. C cu phõn phi

khớ dựng xupap

1. Cu to

2. Nguyờn lý lm vic

III. Mt s hỡnh nhTrc khuu quayNh cp

bỏnh rngCa np (thi) úng, mTrc cam quayNh lũ xo

xu papXupapCam tỏc ngCon iChi tit(trc cam,vũi

phun.)trong c cu phi

khớTrc camTrc cam,xupap,lũ xo,con iTrc c

Chc nng:Dựng bin i chuyn

ng tnh tin ca pistong thnh

Chuyn ng quayXớch dn ng trc cam v bỏnh rng camC CU PHN PHI KH

DNG XUPAPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×