Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Néi dung cđa biƯn ph¸p.

Néi dung cđa biƯn ph¸p.

Tải bản đầy đủ - 74trang

những điều kiện nhất định. Trờng hợp trích vợt quá 20 mức quy định thì phải đ- ợc sự xem xét và phê duyệt của cơ quan tài chính cấp trên.

2. Nội dung của biện pháp.


Đợc thực hiện trogn những năm trớc mắt, nội dung của biện pháp cải tiến cụ thể đợc áp dụng cho từng loại TSCĐ trong giai đoạn này nh sau:
- Đối với bộ phận nhà xởng, kho: giữ nguyên phơng pháp khấu hao cơ bản hiện hành là 4 một năm, vì trạng thái làm việc của nhà xởng hiện nay là
tơng đối tốt trogn thời gian tới không cần đổi mới. Những nhà xởng trớc đây do tổng công ty đầu t, nay công suất sử dụng thấp trích khấu hao cơ
bản theo tỷ lệ khấu hao hiện hành không hiệuquả thf công ty nên trình cơ quan tài chính cấp trên xem xét để giảm mức trích khấu hao cơ bản.
- Đối với bộ phận máy móc thiết bị trogn sản xuất kinh doanh thiết bị động lực, truyền dẫn, phơng tiện vận tải phục vụ quản lý
Trong giai đoạn này, nên tăng tỉ lệ khấu hao cơ bản từng bớc đối với một bộ phận TSCĐ nhất định. Bộ phận còn lại giữ nguyên phơng pháp khấu hao theo
đờng thẳng và tỉ lệ khấu hao hiện hành 9 một năm. Có nh vậy mơid đảm bảo đợc lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh
. Trớc hết công ty cần xây dựng những bộ phận TSCĐ nào đó có tiến bộ kỹ
thuật nhanh, chế độ làm việc thực tế cao hơn bình thờng hoặc đợc đầu t bằng vốn vay với thời hạn thanh toán nhanh hơn thời hạn khấu hao theo quy định của nhà
nớc. Đây chính là những bộ phận có thể tăng tỷ lệ khấu hao cơ bản nhng phơng pháp khấu hao không thay đổi.
Tỷ lệ mới nên áp dụng là 12, áp dụng cho máy xúc nguyên giá là 1 tỷ đồng mua vào quý II2001.
Theo cách tính cũ với tỷ lệ khấu hao là: 9 - nguyên giá: 1 tỷ đồng
- Khấu hao đã trÝch trong q III vµ q IV2001: 6121908=45 triƯu - Giá trị còn lại: 1000 45 = 955 triệu
- Mức trích hàng năm: 10000,09=90 triệu - Thời gian thu hồi vốn:
T1=95590 + 6 tháng = 11 năm
67
Theo cách tính mới của tỷ lệ khấu hao 12 - Nguyên giá: 1 tû ®ång
- KhÊu hao ®· trÝch trong quý III và quý IV2001: 61211000=60 triệu - Giá trị còn lại: 1000 60 = 940 triệu
- Mức trích hàng năm: 100012=120 triÖu
- Thêi gian thu håi vèn: T1=940120 + 6 tháng = 9 nă,

V. Tăng cờng công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bÞ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Néi dung cđa biƯn ph¸p.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×