Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Những thành tựu đạt đợc.

Những thành tựu đạt đợc.

Tải bản đầy đủ - 74trang

- Hệ số đảm nhiệm vốn lu động: Năm 1999, chỉ số này là 0,848; năm
2000 là 1,515 tăng 0,667 tăng 78,65, năm 2001 giảm 0,413 giảm -38,24. Chỉ số này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao, nh vậy hiệu quả sử dụng
vốn lu động ở các năm 2000, 2001 đã giảm so với năm 1999.
Qua các phân tích ở trên ta thấy rằng, công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng đã cố gắng nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động. Tuy
nhiên, thực tế hiệu quả lại không cao, nguyên nhân là việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu của công ty và tình hình thanh toán của công ty gặp phải nhiều
khó khăn.
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng và phát triển nhà hai bà trng.
Nh bất cứ một doanh nghiệp nào, khi tiến hành sản xuất kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên và xuyên suốt quá trình này bao giờ cũng là lợi nhuận. Lợi
nhuận chính là thớc đo đánh giá hiệu quả sử dơng vèn, hiƯu qu¶ cđa s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn thu đợc lợi nhuận lớn thì doanh nghiệp
không thể không tính đến việc sử dụng vốn làm sao cho tiết kiệm và hợp lý. Thông qua việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và cụ thể là thực
trạng sử dụng vốn của công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bµ Trng, chóng ta cã thĨ rót ra mét sè nhËn xÐt chung vỊ t×nh h×nh sư dơng vèn cđa công ty xây
dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng trong những năm gần đây.

1. Những thành tựu đạt đợc.


Trong những năm vừa qua, công ty xây dựng và phát triển nhà đã có nhiều cố gắng trong việc đa ra những biện pháp để tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả
nguồn vốn của mình. Hiện nay, công ty đã đầu t nhiều cho việc mua sắm và hiện đại hoá máy móc thiết bị, nhờ đó mà đã tiết kiệm đợc chi phí về nhân công, tiết
kiệm đợc nguyên vật liệu. Năng suất lao động tiến độ cũng đã đợc nâng cao và đẩy nhanh rõ rệt, đặc biệt, chất lợng thi công công trình đã đợc đảm bảo và đợc
55
khách hàng đánh giá khá cao. Vì vậy, số lợng khách hàng có công trình thi công tìm tời công ty ngày càng nhiều, thị phần của công ty đã đợc mở rộng.
Từ năm 1999 trở về trớc, hầu hết các dự án xây dựng nhà ở và các công trình xây lắp đều nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trng. Song tới năm 2000, công ty
đã tiếp cận và mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh ra các địa bàn khác trong thành phố nh: khảo sát và triển khai thực hiện dự án nhà ở tại các quận
Ba Đình, Thanh Xuân, Tây Hồ, Để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng xu
thế chung của sự phát triển đô thị hiện nay của Hà Nội, công ty đã và đang triển
khai thực hiện các dự án khu đô thị hoàn chỉnh, xây lắp khu chung c cao tầng
Đứng trớc những yêu cầu, thách thức khi chuyển sang cơ chế thị trờng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt đối với bất kì một doanh nghiệp nào.
Đối với công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng thì khó khăn này lại càng lớn vì đây vốn là doanh nghiệp nhà nớc đang quen sống trong môi trờng bao cấp
với cơ chế xin-cho, giao-nhận; giờ đây , giờ đây phải tự tìm lấy lối thoát thị trờng cho riêng mình. Xác định những khó khăn cần phải vợt qua đó, ban lãnh
đạo công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng đã có nhận thức đúng và đề ra phơng hớng, con đờng phát triển cho công cho công ty một cách hợp lý. Thực
tế cho thấy, công ty có khả năng hoạt động tơng đối tốt, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và là một trong những đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả cao trong Tổng công
ty xây dựng và phát triển nhà Hà Nội. Tuy năm 2000, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có giảm xuống nhng đó là do ảnh hởng chung của tình hình kinh tế chứ
không phải do hiệu quả sử dụng vốn luôn đạt trên 59 năm 1999 là 1,0896; năm 2000 là 0,579, năm 2001 là 0,827 tức là mỗi đồng vốn mà công ty bỏ ra có
thể thu về hơn 0,5 đồng doanh thu.
Trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định, công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng đã mạnh dạn thanh lý nhiều tài sản cố định cũ, đã khấu hao
hết hoặc quá lạc hậu nh: máy rải nhựa, máy xúc, Công ty đã đầu t
mua sắm mới một số máy móc thiết bị nh máy trộn bê tông, máy rải nhựa. Công ty cũng đã lên
kế hoạch khấu hao và đổi mới phơng pháp tính khấu hao cho phù hợp.
Trong công tác quảs lý vốn lu động, thành tựu nổi bật nhất là đáp ứng đợc đầy đủ nhu cầu vốn lu động cho quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn lu động của
56
công ty nằm hầu hết ở nguyên vật liệu, do vậy công ty đã cố gắng huy động và sử dụng nguồn lực này một cách hợp lý và tiết kiệm.
Kết quả là đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên ngày càng đ- ợc cải thiện. Công ty luôn khuyến khích công nhân làm theo năng lực, hởng theo
lao động. Thu nhập của ngời lao động đã tăng rõ rệt phần nào bảo đảm đợc đời sống cho họ và gia đình.
Công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng luôn luôn làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với nhà nớc. Hiện nay, giá trị sản lợng và doanh thu
của công ty không ngừng tăng lên, nộp ngân sách đủ, đúng hạn, góp phần không nhỏ vào việc tăng doanh thu cho ngân sách quốc gia.
Bảng 11 : Kết quả sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: 1.000đ
Chỉ tiêu Năm 1999
Năm 2000 Năm 2001
1. Giá trị tổng sản lợng - Xây lắp
- Kinh doanh nhà - Kinh doanh khác
2. Doanh thu - Xây lắp
- Kinh doanh nhà - Kinh doanh khác
3. Lợi nhuận 4. Nộp ngân sách
5. Lao động 6. Tiền lơng
20.000.000 9.350.000
10.000.000 650.000
16.450.271 8.363.831
7.236.898 849.542
687.192 844.596
200 500
17.700.000 11.050.000
6.150.000 500.000
10.865.687 7.528.805
2.532.000 804.882
439.887 218.035
250 650
25.000.000 13.000.000
11.000.000 1.000.000
21.287.655 12.202.228
7.931.468 1.153.959
1.185.577 721.536
300 850
Công ty có hớng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý để có thể nâng cao hiệu quả làm việc của họ. Mặt khác, ban giám đốc đã hết sức linh hoạt,
nhạy bén sáng tạo nắm bắt thị trờng, có đờng lối chiến lợc đúng đắn, sử dụng lao
57
động phù hợp với tay nghề của họ. Từ đó phát huy hết khả năng lao động sẵn có của từng ngời. Đội ngũ cán bộ có trình độ kĩ s, đội ngũ công nhân có kĩ thuật cao.
Nhờ vậy, công ty đã lập đợc những kế hoạch huy động, sử dụng vốn một cách tiết kiệm nhất. Công ty đã làm tốt, công tác thanh toán với khách hàng nên khoản thu
đã giảm, đa đợc nhiều vốn vào sản xuất kinh doanh.

2. Những tồn tại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thành tựu đạt đợc.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×