Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động.

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động.

Tải bản đầy đủ - 74trang

0,113 tăng 0,001 0,89, điều này cho thấy năm 2000 công ty đã có xu hớng đầu t vào thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, cha thực sự mạnh tay, chỉ là mua sắm
đổi mới những thiết bị nhỏ, ít tiền. Sang năm 2001, chỉ số này là 0,123 tăng 0,01 0,85 so với năm 2000.
Qua phân tích ở trên ta thấy rằng, hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng là còn hạn chế. Máy móc thiết bị chiếm
một tỷ trọng lớn trong vốn cố định thì đã lạc hậu, khấu hao đã hết. Vì vậy, ảnh h- ởng tới quá trình xây dựng công trình. Trong những năm tới, công ty cần phải tiến
hành hiện đại hoá hết những loại máy móc thiết bị này, từ đó sẽ năng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động.


Vốn lu động chiÕm tû lƯ rÊt lín trong tỉng vèn cđa c«ng ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng. Vì vậy, việc sử dụng có hiệu quả hay không số vốn
này có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả sử dụng tổng vốn sản xuất kinh doanh của công ty.
Để đánh giá một cách chính xác hiệu quả sử dụng vốn lu động, ta sẽ phân tích các chỉ tiêu trong bảng sau:
bảng 10
52
53
- Số vòng quay của vốn lu động : Năm 1999, cứ một đồng vốn của công ty
tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra 0,052 đồng lợi nhuận. Năm 2000, chỉ số này chỉ còn 0,027 giảm 0,025 tơng đơng với 48,07 , năm 2001,
chỉ số này là 0,053 tăng 0,026 tơng đơng tăng 96,29. Nguyên nhân mà năm 2000, chỉ số này của công ty giảm là do tình hình quản lý
và sử dụng nguyên vật liệu không tốt, dẫn đến việc nguyên vật liệu bị h hỏng, hoặc tiến độ cung ứng nguyên vật liệu không liên tục làm cho chi phí tăng lên và
lợi nhuận của năm 2000 giảm xuỗng rõ rệt.
- Số ngày luân chuyển: chỉ số này tăng lên trong các năm. Năm 1999, số
ngày luân chuyển vốn lu động của công ty là 305 ngày, năm 2000 là 546 ngày và năm 2001 là 450 ngày. Nguyên nhân là do các công trình xây dựng có qui mô
ngày càng lớn dần. Vì vậy, số ngày để hoàn thành cũng kéo dài, và chỉ sau khi hoan thành khách hàng mới thanh toán hết công trình.
- Sức sản xuất của vốn lu động : Chỉ tiêu này cho chúng ta biết rằng cứ
một đồng vốn lu động mà công ty bỏ vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 1999, cứ một đồng vốn lu động mà công ty bỏ vào sản xuất
kinh doanh tạo ra 1,242 đồng doanh thu, năm 2000 lµ 0,673, giảm 0,569 -45,81 năm 2001 là 0,958 tăng 2,85 42,34.
- Khả năng thanh toán hiện thời : Theo bảng phân tích số liệu trên thì chỉ
số này của công ty đã tăng dần trong các năm. Năm 1999, chỉ số này là 1,188; năm 2000 là 9,227, tăng 0,39 3,28, năm 2002 là 1,257 tăng 0,03 2,44.
Điều này cho thấy rằng khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty ngày càng tăng, chỉ số này qua các năm đều lớn hơn 1 nên công ty không có nguy cơ bị rơi
vào tình trạng vỡ nợ.
- Hệ số nợ: chỉ số này đã giảm qua các năm. Cụ thể năm 1999, chỉ số này
là 0,738; năm 2000 chỉ số này là 0,686, giảm 0,014 2 so với năm 2000. Điều này cho thấy rằng, công ty đã thanh toán các khoản nợ với khách hàng và ngân
hàng rất tốt. Tuy nhiên, chỉ số này cũng cho thấy công ty đã không chiếm dụng đ- ợc nguồn vốn để đa vào sản xuất kinh doanh.
54
- Hệ số đảm nhiệm vốn lu động: Năm 1999, chỉ số này là 0,848; năm
2000 là 1,515 tăng 0,667 tăng 78,65, năm 2001 giảm 0,413 giảm -38,24. Chỉ số này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao, nh vậy hiệu quả sử dụng
vốn lu động ở các năm 2000, 2001 đã giảm so với năm 1999.
Qua các phân tích ở trên ta thấy rằng, công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng đã cố gắng nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động. Tuy
nhiên, thực tế hiệu quả lại không cao, nguyên nhân là việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu của công ty và tình hình thanh toán của công ty gặp phải nhiều
khó khăn.
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty xây dựng và phát triĨn nhµ hai bµ trng.
Nh bÊt cø mét doanh nghiệp nào, khi tiến hành sản xuất kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên và xuyên suốt quá trình này bao giờ cũng là lợi nhuận. Lợi
nhuận chính là thớc đo đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn thu đợc lợi nhuận lớn thì doanh nghiệp
không thể không tính đến việc sử dụng vốn làm sao cho tiết kiệm và hợp lý. Thông qua việc phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và cụ thể là thực
trạng sử dụng vốn của công ty xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng, chúng ta cã thĨ rót ra mét sè nhËn xÐt chung vỊ tình hình sử dụng vốn của công ty xây
dựng và phát triển nhà Hai Bà Trng trong những năm gần đây.

1. Những thành tựu đạt đợc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động.

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×