Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 Những thành tích, kết quả chủ yếu

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 Những thành tích, kết quả chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 30trang

nghèo; tổng hợp vùng đồng bằng sông Hồng; các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
3. Phòng Tổng hợp kinh tế ngành; Tổng hợp các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành do phòng phụ trách;
tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm của các ngành thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tổng hợp trái phiếu giao thông, thủy lợi; chuẩn bị báo cáo giao ban sản xuất và
đầu tư hàng tháng; tổng hợp vùng Đông nam Bộ, Tây nguyên và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao
4. Phòng Tổng hợp các vấn đề xã hội. Tổng hợp các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khoa học công
nghệ, giáo dục đào tạo bao gồm công trái giáo dục, y tế xã hội, thể thao; dân tộc thiểu số; tổng hợp kế hoạch hàng năm và 5 năm của các ngành thuộc lĩnh vực xã hội;
báo cáo về các mục tiêu thiên niên kỷ; tổng hợp vùng Duyên hải miền Trung và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
5. Phòng quan hệ Quốc hội. Theo dõi và hệ thống hóa những vấn đề Quốc hội, yêu cầu của Chính phủ;
nghiên cứu đề xuất những nội dung cần chuẩn bị trước và trong các kỳ họp của Quốc hội; tổng hợp kiến nghịi của cử tri, đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến trả lời của các
đơn vụ để gửi Đại biểu Quốc hội; tổng hợp ngành công cộng, quản lý nhà nước; tổng hợp vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội; các cân đối tiền tệ, tín dụng,
cán cân thanh tốn quốc tế; tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu long và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng của Vụ trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư giao.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007


1. Những thành tích, kết quả chủ yếu


1.1. Trong năm 2007, Vụ tổng hợp Kinh tế Quốc dân KTQD đã thực hiện một khối lượng các công việc, soạn thảo nhiều đề án, báo cáo, Nghị quyết, Quyết định
Chỉ thị báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Quốc hội, Đảng và Nhà nước, bao gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình hành động của Chính
15
phủ thực hiện kế hoạch năm, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007, báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ, dự thảo chương trình hành
động của Chính phủ năm 2008... 1.2. Tham gia điều hành thực hiện kế hoạch năm 2007 tích cực và sát sao hơn:
ngay từ đầu năm đã đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và Nghị quyết về dự toán
NSNN và phân bổ Ngân sách Trung ương; triển khai công tác giao kế hoạch theo Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì xây dựng và
tổng hợp Nghị quyết 032007NQ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ , trong đó đưa ra nhiều giải pháp phục vụ cho công tác điều hành kế hoạch năm 2007
đạt kết quả tốt hơn. Chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc giao ban sản xuất hàng tháng; đồng thời chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng trình
Chính phủ. Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về tăng cường
quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007; đề xuất các giải pháp chính sách xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây
dựng cơ bản... 1.3. Về xây dựng và giao kế hoạch năm 2008: Vụ đã tích cực chuẩn bị cơng tác
đánh giá tình hình triển khai kế hoạch năm 2007, đã phối hợp với các Vụ làm việc với cán bộ, ngành và địa phương để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế -
xã hội, cũng như nguồn vốn đầu tư nhà nước năm 2007. Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch năm 2007, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu
tư phát triển năm 2008 trình lãnh đạo Bộ, Chính phủ và Quốc hội thông qua; việc giao kế hoạch năm 2008 đã có nhiều điểm mới, thực hiện phân cấp một cách mạnh
hơn cho các bộ, ngành và địa phương. Dự thảo các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch năm 2008. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch năm 2008 đã tổ
chức giao, phân khai kế hoạch đúng thời gian quy định. Vụ cũng đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2008. Ngoài các đề án, báo cáo chung, trong năm 2007, Vụ tổng hợp Kinh tế quốc dân
đã nghiên cứu có ý kiến đóng góp với các đơn vị trong Bộ, các bộ ngành địa phương
16
đối với những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, quản lý đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước.
Tham gia trong các tổ biên tập, ban chỉ đạo xây dựng các văn bản Luật, các văn bản pháp quy trong các lĩnh vực kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, phát triển
doanh nghiệp, quản lý ODA, FDI,... 1.4. Chất lượng công việc được nâng cao một bước: Các sản phẩm do Vụ chủ
trì hoặc hồn chỉnh cuối cùng được đều được đánh giá cao. Nghiên cứu đưa ra được nhiều giải pháp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để điều hành kế hoạch tốt
hơn, góp phần tháo dỡ các khó khăn trong sản xuất và đầu tư của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt là những đổi mới về phương pháp lập kế hoạch đã góp phần nâng
cao chất lượng kế hoạch, tao sự đồng thuận cao cả trong nước và quốc tế. 1.5. Công tác đối ngoại đạt được những kết quả tốt, đặc biệt là sự phối hợp với
các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu đổi mới phương pháp lập kế hoạch, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tài liệu cho các hội nghị CG,...
1.6. Cải tiến một bước một lề lối làm việc, cải cách hành chính, cán bộ được tăng cường: Các cơng việc có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Đảng, chính quyền,
cơng đồn và các tổ chức đồn thể, ln ln tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của từng cán bộ trong Vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Ý thức của từng cán bộ đối với công việc chung được nâng lên. Tất cả lãnh đạo và cán bộ của Vụ đều tích cực trong cơng tác và hồn thành tốt các nhiệm vụ. Cán bộ
khơng quản ngại thời gian làm ngoài giờ để đáp ứng yêu cầu của công việc. Sự phối hợp giữa Vụ tổng hợp KTQD và đơn vị trong Bộ, các cơ quan của
Chính phủ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tài chính,... ngày càng chặt chẽ hơn. Các
báo cáo về dự toán ngân sách và đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trình Chính phủ, Quốc hội đều có sự thống nhất cao với Bộ Tài chính.
1.7. Cơng tác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chun mơn và ngoại ngữ được quan tâm hơn. Cán bộ trong Vụ đã tích cực tham gia các khóa đào
tạo nâng cao trình độ chun mơn, các lớp bồi dưỡng chính trị hành chính và nghiệp vụ chun mơn.
17
Tồn Vụ đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tầm gượg đạo đức Hồ Chí Minh”
Cơng tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, nhiều đề tài nghiên cứu được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.
Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về các vấn đề chun mơn có liên quan. Một số cán bộ trong Vụ đã tham gia giảng day và tập huấn cho nhiều cán bộ kế hoạch
thuộc nội bộ, ngành và địa phương về các vấn đề chuyên môn về quản lý đầu tư, kế hoạch hóa, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong bộ tổ chức các khóa đào tạo về kế hoạch hóa cho cán bộ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1.8. Tập thể lãnh đạo và cán bộ trong Vụ luôn đảm bảo sự đồn kết nhất trí, gương mẫu trong cơng việc, khơng có biểu hiện tiêu cực, tham ơ, mắc ngoặc. Phát
huy được sức mạnh tập thể , thi đua và giúp đỡ nhau trong công việc, đặc biệt đã huy dộng được lực lượng thanh niên tham gia nhiều công việc quan trọng của Vụ.
Lãnh đạo và cán bộ trong Vụ đã nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào đoàn thể, huy động sức mạnh của đoàn viên thanh niên, của tổ chức Đoàn, nhất là
phong trài thể thao, văn nghệ. Toàn vụ hăng hái tham gia các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, đồng bào khó khăn vùng thiên tai, bão lũ, nạn nhân chất độc màu da
cam... 1.9. Vụ đã phối hợp với Chi bộ quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng,
phát triển đảng viên mới; trong năm đã kết nạp được 3 đảng viên mới, xét đưa vào diện cảm tình Đảng 1 quần chung, tổ chức và tạo điều kiện để nhiều đồng chí được
tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

2. Hạn chế và kiến nghị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 Những thành tích, kết quả chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×