Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước : Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:

Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước : Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:

Tải bản đầy đủ - 30trang

3. Cơ cấu tổ chức của Bộ


3.1 Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :


1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; 2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ;
3. Vụ Tài chính, tiền tệ; 4. Vụ Kinh tế cơng nghiệp;
5. Vụ Kinh tế nông nghiệp; 6. Vụ Thương mại và dịch vụ;
7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; 8. Vụ Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất;
9. Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư; 10. Vụ Quản lý đấu thầu;
11. Vụ Kinh tế đối ngoại; 12. Vụ Quốc phòng - An ninh;
13. Vụ Pháp chế; 14. Vụ Tổ chức cán bộ;
15. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; 16. Vụ Lao động, Văn hố, Xã hội;
17. Cục Đầu tư nước ngồi; 18. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
19. Thanh tra; 20. Văn phòng.
Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Văn phòng được lập phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết
định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3.2 Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:


1. Viện Chiến lược phát triển; 2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;
3. Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội quốc gia; 4. Trung tâm Tin học;
5. Báo Đầu tư;
11
6. Tạp chí Kinh tế và dự báo. 7. Trường cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển và Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
12
PHẦN 2 : CƠ CẤU TỔ CHỨC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ QUỐC DÂN
1. Cơ cáu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nhân sự của Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân:
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu
tư phát triển. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có các nhiệm vụ sau đây:
1.Tổ chức nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập các bảng cân đối tổng hợp kinh tế quốc dân : tổng sản phẩm trong nước GDP, thu nhập quốc gia GNP ; tích luỹ và
tiêu dùng ; nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan lập các cân đối : ngân sách nhà nước ; cán cân thanh toán quốc tế ; xuất, nhập khẩu
và các cân đối khác. Dự thảo các văn kiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội báo cáo lãnh đạo Bộ
trình các cơ quan Đảng và Nhà nước. 2. Tổ chức nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hố các thơng tin, tính tốn
các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho việc tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm.
3. Tổ chức nghiên cứu và tổng hợp các cân đối về vốn đầu tư phát triển tồn xã hội.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tính toán tổng mức đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước; cơ cấu theo ngành, lĩnh vực của vốn đầu tư xây
dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong bộ lập phương án phân bổ ngân sách
Trung ương trong lĩnh vực xây dựng cơ bản theo ngành, lĩnh vực, địa phương lãnh thổ. Tổng hợp tín dụng đầu tư phát triển nhà nước.
13
4. Chủ trì phối hợp các đơn vị trong và ngoài cơ quan để theo dõi và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm ; kiến nghị các chủ
trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch. 5. Nghiên cứu, tổng hợp các chủ trương cơ chế chính sách và biện pháp quản lý
kinh tế, nhằm bảo đảm thực hiện định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu
mẫu, phương pháp tính tốn các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ; phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
nghiên cứu cơ chế kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân và soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch hoá.
7. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Bộ
Ngoại giao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Thanh tra Nhà nước, Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước và một số
đơn vị khác do Bộ trưởng phân công. 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưưưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. Biên chế của Vụ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quyết định riêng. Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân có các phòng chức năng sau:
1. Phòng Tổng hợp ; Nghiên cứu cơ chế, phương pháp, nội dung kế hoạch hóa, hệ thống chỉ tiêu kế
hoạch, biểu mẫu giao kế hoạch; chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế, xã hội định kỳ tháng và lũy kế tháng báo cáo; tổng hợp và cân đối vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội; cân đối NSNN, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; cân đối về xuất nhập khẩu; tổng hợp vùng miền núi phía Bắc; các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
2. Phòng Cân đối và dự báo; Xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế -
xã hội; lập bảng cân đối tổng hợp kinh tế quốc dân: GDP, GNP, tích lũy và tiêu dùng; giá cả, lạm phát; nghiên cứu dự báo, hệ thống hóa các thơng tin, tính tốn các chỉ tiêu
tổng hợp; triển khai thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm
14
nghèo; tổng hợp vùng đồng bằng sông Hồng; các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
3. Phòng Tổng hợp kinh tế ngành; Tổng hợp các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành do phòng phụ trách;
tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm của các ngành thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tổng hợp trái phiếu giao thông, thủy lợi; chuẩn bị báo cáo giao ban sản xuất và
đầu tư hàng tháng; tổng hợp vùng Đông nam Bộ, Tây nguyên và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao
4. Phòng Tổng hợp các vấn đề xã hội. Tổng hợp các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khoa học công
nghệ, giáo dục đào tạo bao gồm công trái giáo dục, y tế xã hội, thể thao; dân tộc thiểu số; tổng hợp kế hoạch hàng năm và 5 năm của các ngành thuộc lĩnh vực xã hội;
báo cáo về các mục tiêu thiên niên kỷ; tổng hợp vùng Duyên hải miền Trung và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
5. Phòng quan hệ Quốc hội. Theo dõi và hệ thống hóa những vấn đề Quốc hội, yêu cầu của Chính phủ;
nghiên cứu đề xuất những nội dung cần chuẩn bị trước và trong các kỳ họp của Quốc hội; tổng hợp kiến nghịi của cử tri, đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến trả lời của các
đơn vụ để gửi Đại biểu Quốc hội; tổng hợp ngành công cộng, quản lý nhà nước; tổng hợp vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách xã hội; các cân đối tiền tệ, tín dụng,
cán cân thanh toán quốc tế; tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu long và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng của Vụ trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư giao.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước : Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×