Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Các chỉ tiêu đánh giá tín dụng về mặt xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng.

Các chỉ tiêu đánh giá tín dụng về mặt xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng.

Tải bản đầy đủ - 29trang

Đỗ Huy Sơn - 842B Tiểu luận

1.2.2.2: Các chỉ tiêu đánh giá tín dụng về mặt xã hội.


về khía cạnh kinh tÕ x· héi trong lÜnh vùc n«ng nghiƯp, n«ng thôn, hiệu quả tín dụng ngân hàng thờng đợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nh:
kết quả thực hiện tổng sản phẩm trong nớc GDP theo giá cố định, giá hiện
hành phân theo ngành kinh tế ; kết quả đạt đ
ợc về diện tích, năng suất, sản l- ợng nông lâm- ng diêm nghiệp đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, loại
thuỷ, hải sản đánh bắt ; giá trị tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và xây dựng
tại nông thôn Những chỉ tiêu này đ
ợc tính hằng năm hoặc trong một gia đoạn nhất định tuỳ theo mục đích nghiên cứu. Mỗi chỉ tiêu có một ý nghĩa nhất định:
từ việc phản ánh sự tăng trởng của nền kinh tế đến mức độ phát triển của các
nghành nông lâm ng diêm nghiệp, công nghiệp và xây dựng cùng khả năng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và tạo việc làm ở khu vực nông
nghiệp, nông thôn. Thêm vào đó cần phải xem xét mức độ tập trung, bố trí vốn tín dụng ngân hàng
cho các chơng trình phát triển kinh tế có hiệu quả, theo đờng lối chiến lợc kinh tế của Đảng và Nhà nớc trong từng thời kỳ, góp phần tích cực khai thác mọi
nguồn lực, tăng cờng giải quyết công ăn việc làm, giảm thời gian nông nhàn, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội ở nông thôn.

10
Đỗ Huy Sơn - 842B Tiểu luận

1.2.2.3: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng.


để đánh giá hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với khách hàng, ngời ta th- ờng sử dụng những chỉ tiêu phản ánh về lợi nhuận, hiệu quả vốn, sử dụng lao
động của khách hàng cụ thể là :
+ Về các chỉ tiêu lợi nhuận :
Hệ số lợi nhuận =
Lợi nhuận thu đợc Doanh thu
x 100 Tỷ suất lợi nhuận
= Lợi nhuận thu đợc
Tổng chi phí sản xuất x 100
Tỷ suất doanh lợi =
Lợi nhuận thu đợc Vốn sản xuÊt
x 100 Vèn s¶n xuÊt = vèn cố định + vốn lu động
+
Về các chỉ tiêu hiệu qu¶ sư dơng vèn :
HiƯu qu¶ sư dơng vèn cè định =
Tổng thu nhập Vốn cố định
Hiệu quả sử dụng vốn lu đồng =
Tổng thu nhập Vốn lu động
+
Về các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao đông:
Năng suất lao động =
Giá trị thực tế tổng giá trị hàng hoá Số lao động bình quân
Hiệu quả sử dụng lao động =
Tổng thu nhập Số lao động bình quân
vì vậy về phía khách hàng, hiệu quả sử dụng thể hiện ở sự thành đạt qua quá trình sử dụng vốn vay để tổ chức thực hiên các phơng án, dự án sản xuất,
kinh doanh đã thoả thuận với ngân hàng khi đến quan hệ vay vốn .

11
Đỗ Huy Sơn - 842B Tiểu luận
1.2.3: Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả tín dụng. 1.2.3.1 đờng lối, chủ trơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nớc.
đờng lối, chủ trơng, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nớc, nhất là đờng lối phát triển kinh tế đúng đắn sẽ giải phóng lực lợng sản xuất, sử dụng tốt
hơn các nguồn lực của đất nớc, tranh thủ đợc nguồn vốn khoa học, kỹ thuật tất cả điều đó đã tạo thuận lợi nâng cao chất lợng và hiệu quả tín dụng ngân
hàng.

1.2.3.2: hiệu quả sản xuất, kinh doanh của khách hàng vay vèn .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chỉ tiêu đánh giá tín dụng về mặt xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×