Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Về việc thực hiện biên chế của Vụ Phân công công việc của Vụ

Về việc thực hiện biên chế của Vụ Phân công công việc của Vụ

Tải bản đầy đủ - 32trang

Công chức trong Vụ đợc phân công nghiên cứu soạn thảo văn bản theo chuyên đề, theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế
độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành, địa phơng và chịu trách nhiệm lãnh đạo Vụ về công việc đợc phân công.

2. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Vụ


a. Về việc thực hiện biên chế của Vụ


Suốt từ năm 1995 ®Õn nay Vơ chØ cã 13 ngêi, trong khi Bộ giao biên chế cho Vụ là 15.
Trong 13 cán bộ của Vụ: + có 11 là biên chế và 2 hợp đồng.
+ 3 nữ, 10 nam. + có 6 ngơi trong độ tuổi từ 20 đến 30, 4 ngời trong độ tuổi 30 đến 50
và 3 ngời hơn 50 tuổi. + có 5 ngời có số năm công tác từ 20 năm trở lên, 2 ngời từ 10 năm
đến 20 năm công tác và 6 ngời có số năm công tác dới 10 năm. + có 5 đảng viên và 8 đoàn viên.
+ về trình độ lý luận chính trị: 1 ngời có trình độ cao cấp, 2 trung cấp và 10 sơ cấp.
+ 12 cử nhân và một tiÕn sü. + 9 ngêi tèt nghiÖp kinh tÕ lao động, 1 ngời tốt nghiệp quản trị nhân
lực, 3 ngời tốt nghiệp chuyên ngành khác.

b. Phân công công việc của Vụ


Công việc cụ thể của các thành viên nh sau: 1. Nguyễn Huy Hng
11
Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề: 1. Tiền lơng lực lợng vũ trang Quân đội, công an, cơ yếu...
2. Cơ chế tiền lơng chung đơn vị sự nghiệp theo pháp lệnh công chức;
3. Cơ chế tiền lơng của ngành Giáo dục và đào tạo 4. Cơ chế tiền lơng của ngành phát thanh, truyền hình, thông
tấn. 5. Cơ chế tiền lơng trong doanh nghiệp công ích;
6. Chế độ học phí 7. Phụ cấp đặc biệt
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:1. Bộ
Giáo dục và đào tạo.
2. Bộ Quốc phòng 3. Bộ Công an
4. Ban cơ yếu chính phủ 5. Đài truyền hình Việt Nam
6. Thông tấn xã Việt Nam 7. Đài tiếng nói Việt Nam
8. Tổng Công ty điện lực Việt Nam 9. Tổng Công ty thép Việt Nam
10. Quỹ hôc trợ phát triển. Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng: 12
1. Kiên Giang 2. Lạng Sơn
3. Thanh Hoá 4. Đồng Nai
5. Phú Thọ 6. Bến Tre.
2. Nguyễn Thị Hạnh Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
1. Cơ chế tiền lơng chung của cơ quan hành chính; 2. Tiền lơng Đảng, Đoàn thể;
3. Tiền lơng cơ quan lập pháp và t pháp; 4. Chế độ nhà ở, nớc sinh hoạt, các chế độh bao cấp khác;
5. Chế độ tiền lơng doanh nghiệp xây dựng; 6. Tiền lơng ban quản lý dự án;
7. Phụ cấp lu động; 8. Chơng trình công tác Vụ;
9. Báo cáo định kỳ công tác Vụ; 10.Công tác văn th;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:
1. Bộ Lao động Thơng binh và Xã hội; 2. Bộ Xây dựng;
13
3. Đảng, đoàn thể; 4. Tổng cục khí tợng thuỷ văn;
5. Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nớc; 6. Ngân hàng ngoại thơng;
7. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 8. Ngân hàng Công thơng;
9. Ngân hàng Đầu t và Phát triển; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo
qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Hà Nội; 2. Sơn La;
3. Lâm Đồng; 4. Phú Yên;
5. Bình Dơng; 6. Bình Phớc;
3. Dơng Thị Thuận Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
1. Chế độ B, C, K; 2. Chế độ ngời có công;
3. Chế độ cán bộ xã, phờng; 4. Chế độ miền núi, hải đảo;
5. Phụ cấp thu hút;
14
6. Tiền lơng lao động Việt Nam làm t vấn cho lao động nớc ngoài tại Việt Nam;
7. Tiền lơng thuê công nhân trên thị trờng xã hội; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành: 1. Bộ Thơng mại;
2. Bộ Tài chính; 3. Tổng cục Hải quan;
4. Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam; 5. Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam;
6. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam; 7. Tổng Công ty lơng thực Miền Nam;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Nam Định; 2. Hà Nam;
3. Bình Định; 4. Bà Rịa - Vũng Tàu;
5. Yên Bái; 6. Khánh Hoà;
4. Cấn Văn Long Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
1. Chế độ tiền lơng làm đêm, thêm giờ;
15
2. Chế độ tiền lơng tạm giữ, tạm giam; 3. Phụ cấp vùng;
4. Phụ cấp ngành; 5. Bảo hiểm xã hội và cơ chế tiền lơng của Bảo hiểm xã hội;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:
1. Bộ Văn hoá thông tin; 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
3. Tổng Công ty Hàng Hải; 4. Liên hiệp Đờng sắt Việt Nam;
5. Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo
qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Trà Vịnh; 2. Bình Thuận;
3. Quảng Trị; 4. Bắc Giang;
5.Lê Minh Hồng Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
1. Bảo hiểm Y tế và cơ chế tiền lơng Bảo hiểm Y tế; 2. Y tế cơ sở;
3. Chế ®é viƯn phÝ;
16
4. C¬ chÕ tiỊn l¬ng trong doanh nghiƯp nông lâm, ng nghiệp và thơng mại;
5. Cơ chế tiền lơng ngành Y tế; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành: 1. Bộ Y tế;
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 3. Học Viện Hành chính Quốc gia;
4. Học viện Chính trị Quốc gia; 5. Bảo hiĨm Y tÕ ViƯt Nam;
6. Tỉng C«ng ty GiÊy ViƯt Nam; 7. Tổng Công ty cà phê Việt Nam;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Quảng Ngãi; 2. Ninh Bình;
3. Lào Cai; 4. Cao Bằng;
5. An Giang; 6. Bạc Liêu;
6. Tống Văn Lai Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
17
1. Tiền lơng tối thiểu; 2. Quan hƯ tiỊn l¬ng;
3. Phơ cÊp khu vùc; 4. Cơ chế quản lý tiền lơng và thu nhập trong doanh nghiệp
Nhà nớc; 5. Phân tích, đánh giá, tổng hợp, đề xuất cơ chế mới hoặc sửa
đổi, bổ sung tiền lơng và thu nhập trong doanh nhiệp Nhà n- ớc;
6. Các khoản phụ cấp lơng áp dụng trong khu vực sản xuất kinh doanh;
7. Hệ thống lơng cấp bậc, chức vụ; 8. Phơng pháp tính lợi nhuận bình quân, tốc độ tăng năng suất
và tiền lơng bình quân; 9. Tiền lơng ngời Việt Nam làm việc ở nớc ngoài đại diện
ngoại giao, doanh nghiệp...; 10. Tiền lơng ngời nớc ngoài làm việc tại Việt Nam;
11.Tiền lơng đối với lao động trong cơ quan, tổ chức nớc ngoài hoặc tổ chức qc tÕ t¹i ViƯt Nam;
12.Th thu nhËp doanh nghiƯp, ca nhân; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành: 1. Văn phòng chính phủ;
2. Ban tổ chức cán bộ chính phủ; 3. Bộ Thuỷ sản;
4. Kiểm toán Nhà nớc; 18
5. ban thĨ dơc thĨ thao; 6. Tỉng C«ng ty Dệt may Việt Nam;
7. Tổng Công ty Thơng mại Sài Gòn; 8. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn;
9. Bộ Ngoại giao; 10.Tổng Cục Bu điện;
11.Tổng Công ty Bu chính Viễn Thông Việt Nam; 12.Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam;
13.Tổng Công ty Mía đờng II
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Long An; 2. Hoà B×nh;
3. NghƯ An; 4. VÜnh Phóc;
5. Tp Hå ChÝ Minh; 6. Ninh Thuận;
7. Thừa Thiên Huế; 8. Tuyên Quang;
9. Quảng Bình; 10.Hải Phòng;
19
11.Cà Mau;
7. Phạm Thị Quỳnh Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề:
1. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; 2. Chức danh nghề độc hại, nguy hiểm;
3. Chế độ ăn định lợng ngành nghề đặc thù; 4. Cơ chế trả lơng bằng ngoại tệ đối với một số nghề đặc
thù; 5. Cơ chế tiền lơng đơn vị sự nghiệp kinh tế ngoài luật
doanh nghiệp Nhà nớc; 6. Hệ thống thang bảng, mức lơng trong doanh nghiệp
hoạt động theo luật doanh nghiệp; 7. Cơ chế quản lý tiền lơng và thu nhập trong doanh
nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 8. Tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá, đề xuất biện
pháp xử lý, hoàn thiện trong doanh nghiƯp theo Lt Doanh nghiƯp;
Theo dâi, tham mu tr×nh lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:
1. Bộ Giao thông vận tải; 2. Tổng cục Du lịch;
3. Uỷ ban Chăm sóc Bà mẹ và trẻ em; 4. Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình;
20
5. Cục Hàng không; 6. Tổng Công ty Hàng không;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Thái Bình; 2. Vĩnh Long;
3. Gia Lai; 4. Hà Giang;
5. Kon Tum; 6. Hà Tĩnh;
8. Nguyễn Lê Bình Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên ®Ị:
1. TiỊn l¬ng tèi thiĨu trong doanh nghiƯp cã vèn đầu t n- ớc ngoài;
2. Cơ chế quản lý tiền lơng trong doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài;
3. Hệ thống thang, bảng, mức lơng và phụ cấp trong doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài;
4. Tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý, hoàn thiện trong doanh nghiệp có vốn đầu
t nớc ngoài;
5. Cơ chế tiền lơng nghiên cứu khoa học; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:
21
1. Bộ Kế hoạch và Đầu t; 2. Bộ Khoa học công nghệ và Môi trờng;
3. Ban Vật giá Chính phủ; 4. Tổng cục Thống kê;
5. Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam; 6. Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam;
7. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo
qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Tiền Giang; 2. Tây Ninh;
3. Tp Đà Nẵng; 4. Quảng Nam;
5. Hà Tây; 9. Nguyễn Tiến Đăng
Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề: 1. Định mức lao động;
2. Tập hợp cân đối định mức trong doanh nghiệp Nhà n- ớc;
3. Phụ cấp trách nhiệm, kiêm nghiệm; 4. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân;
5. Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức; 6. Xếp lơng cấp bậc chức vụ;
22
7. Tổng hợp tình hình xếp hạng doanh nghiệp; Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ
theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành: 1. Đại học Quốc gia;
2. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn; 3. Trung tâm khoa học và công nghệ Quốc gia;
4. Thanh tra Nhà nớc; 5. Tổng Công ty lơng thực Miền Bắc;
6. Tổng Công ty Rợu - Bia - Nớc giải khát Việt Nam; 7. Tổng Công ty cao su ViƯt Nam;
Theo dâi, tham mu tr×nh l·nh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Quảng Ninh; 2. Đồng Tháp;
3. Đăk Lăk; 4. Thái Nguyên;
5. Bắc Kạn; 9. Đinh Đức Hùng
Nghiên cú soạn thảo văn bản theo các chuyên đề: 1. Bảng lơng viên chức quản lý doanh nghiệp;
2. Phụ cấp chức vụ trong doanh nghiệp; 3. Tiêu chuẩn giám đốc và phó giám đốc;
4. Tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp;
23
5. Xử lý một số công việc theo phân công trực tiếp của lãnh đạo Vụ;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các Bộ, nghành:
1. Bộ Công nghiệp; 2. Tổng cục Địa chính;
3. Tổng Công ty Than Việt Nam; 4. Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam;
Theo dõi, tham mu trình lãnh đạo Vụ phụ trách giải quyết các chế độ theo qui định thuộc lĩnh vực tiền lơng, tiền công đối với các địa phơng:
1. Hải Dơng; 2. Hng Yên;
3. Sóc Trăng; 4. Cần Thơ;
5. Lai Châu;

c. Kết quả thực hiện công việc năm 2001 của Vụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về việc thực hiện biên chế của Vụ Phân công công việc của Vụ

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×