Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Hệ thống tổ chức bộ máy của Vụ Chức năng nhiệm vụ của Vụ

Hệ thống tổ chức bộ máy của Vụ Chức năng nhiệm vụ của Vụ

Tải bản đầy đủ - 32trang

B Đặc điểm tình hình hoạt động của Vụ Tiền lơng và Tiền công

1. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Vụ


a. Hệ thống tổ chức bé m¸y cđa Vơ


8 Vơ Trëng
Phã vơ Trëng
Phã vơ Trëng
Nhãm I
Nhóm II
Nhóm III
Nhóm I
Nhóm II
Nhóm III

b. Chức năng nhiệm vụ của Vụ


Theo quyết định số 485QĐ ngày 2351994 của bộ trởng Bộ Lao động Thơng binh và Xã hội, chức năng nhiệm vụ của Vụ Tiền lơng và Tiền
công bao gồm:
1. Xây dựng, trình, ban hành luật pháp chính sách Tiền lơng, Tiền công đối với lao động trong khu vực Nhà nớc và các thành phần kinh tế khác.
2. Xây dựng mức lơng tối thiểu và xác định quan hệ tiền lơng làm căn cứ để thực hiện tiền lơng đối với ngời lao động.
3. Xây dựng hệ thống thang, bảng lơng, phụ cấp lơng và cơ chế tiền lơng, tiền công Đơn giá, quản lý quỹ lơng, thuế thu nhập, tiền thởng,
hình thức trả lơng... trong khu vực sản xuất kinh doanh, khu vực hành chính sự nghiệp.
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lơng, các chế độ phụ cấp lơng ®èi víi lùc lỵng vò trang; víi ban tỉ chøc trung
ơng Đảng xây dựng thang bảng lơng, các chế độ phụ cấp lơng đối với các chức vụ dân cử, chuyên môn nghiệp vụ nghành Toà án, Kiểm soát, phối hợp
với các Bộ, nghành có liên quan nghiên cứu chế độ sinh hoạt phí cho công nhân viên chức đi học, các chính sách liên quan đến tiền lơng, tiền công, chế
độ đãi ngộ, đời sống của ngời lao động.
5. Hớng dẫn xây dựng và quản lý tiêu chuẩn phân hạng các doanh nghiệp và các tổ chức sự nghiệp.
6. Hớng dẫn xây dựng, ban hành, quản lý chức danh nghề của công nhân và viên chức trong các doanh nghiệp trừ giám đốc, phó giám đốc,
kế toán trởng. Hớng dẫn phơng pháp xây dựng tiêu chuẩ cấp bậc kỹ thuật và viên chức nhiệm vụ chuyên môn của viên chức trong các doanh nghiệp.
9
7. Xây dựng chế độ tiền lơng đối với công nhân viên chức đi công tác, học tập, làm việc ở nớc ngoài.
8. Xây dựng và hớng dẫn xây dựng chế độ tiền lơng, tiền công đối với ngời lao động là công dân Việt Nam làm việc trong các xí nghiệp có
vốn đầu t nớc ngoài, khu chế xuất, trong các văn phòng đại diện của nớc ngoài tại Việt Nam; tham gia với các Bộ, ngành hớng dẫn chế độ trả công lao
động đối với chuyên gia có quốc tịch nớc ngoài vào làm việc trong các doanh nghiệp và xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam.
9. Theo dâi, kiĨm tra viƯc thùc hiƯn chÕ ®é chÝnh sách tiền lơng, tiền công, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chính sách, chế độ tiền
lơng, tiền công.
10. Thực hiện hợp tác quốc tế về tiền lơng và tiền công trong phạm vi trách nhiệm đợc giao.
11.Bồi dỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nớc về tiền lơng và tiền công.
12. Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất đợc giao theo đúng qui định của Nhà nớc và của Bộ.

c. Cơ chế hoạt động của Vụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống tổ chức bộ máy của Vụ Chức năng nhiệm vụ của Vụ

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×