Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Văn phòng bộ Các vụ thuộc Bộ Cơ quan thanh tra của Bộ Các cục thuộc Bộ

Văn phòng bộ Các vụ thuộc Bộ Cơ quan thanh tra của Bộ Các cục thuộc Bộ

Tải bản đầy đủ - 32trang

báo cáo thực tập tổng hợp
A Hệ thống tổ chức bộ máy của Bộ Lao động Thơng binh và Xã hội
Ban lãnh đạo của Bộ bao gồm một bộ trởng, năm Thứ trởng, văn phòng Đảng uỷ và Công đoàn.
Bộ bao gồm các cơ quan giúp bộ trởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc và các đơn vị sự nghiệp do Bộ quản lý.

1. Các cơ quan giúp bộ trởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc


Các cơ quan giúp bộ trởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc bao gồm các vụ, cơ quan thanh tra, văn phòng bộ, cục và tổng cục.

1.1. Văn phòng bộ


Lãnh đạo văn phòng bộ gồm một chánh văn phòng và hai phó chánh văn phòng.
Văn phòng bộ bao gồm sáu phòng: 1. Phòng th ký tổng hợp
2. Phòng hành chính 3. Phòng tuyên truyền thi đua
4. Phòng quản trị 5. Phòng máy tính
6. Phòng tài vụ Văn phòng bộ có một đội xe, nhà khách của Bộ và một phòng thờng
1
trực ở thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Các vụ thuộc Bộ


a. Vụ Tổng hợp pháp chế Vụ tổng hợp ph¸p chÕ bao gåm mét vơ trëng, hai vơ phã, các thành
viên và phòng tổng hợp. b. Vụ Tổ chức Cán bộ - Đào tạo
Bao gồm một vụ trởng, hai vụ phó và các thành viên. c. Vụ Kế hoạch tài chính
Gồm ba phòng, một vụ trởng và một vụ phó. d. Vụ Chính sách Lao động và Việc làm
Gồm một vụ trởng, bốn vụ phó và các thành viên. e. Vơ B¶o hiĨm x· héi
Bao gåm mét vơ trëng, một vụ phó và các thành viên. f. Vụ Tiền lơng Tiền công
Bao gồm một vụ trởng, hai vụ phó và các thành viên. g. Vụ Quan hệ quốc tế
Bao gồm một vụ trởng, ba vụ phó và các thành viên. h. Vụ Bảo hộ Lao động
Bao gồm một vụ trởng và các thành viên. i. Vụ Bảo trợ xã hội
Bao gồm một vụ trởng, hai vụ phó và các thành viên.

1.3. Cơ quan thanh tra của Bộ


2
Bộ có hai c¬ quan thanh tra: 1. C¬ quan thanh tra chÝnh sách lao động xã hội: gồm một vụ trởng,
một phó chánh thanh tra và các thành viên. 2. Cơ quan thanh tra Nhà nớc về an toàn lao động: gồm một vụ trởng,
hai phó chánh thanh tra và các thành viên.

1.4. Các cục thuộc Bộ


a. Cục phòng chống tệ nạn x· héi Bao gåm mét côc trëng, hai côc phã, một trung tâm t vấn và bốn
phòng: 1. Phòng Tổ chức hành chính
2. Phòng Kế hoạch 3. Phòng chính sách
4. Phòng Kế toán tài chính b. Cục quản lý lao động với nớc ngoài
Bao gồm một cục trởng, hai cục phó, một văn phòng và bốn phòng: 1. Phòng Kế hoạch tài chính
2. Phòng Quản lý chính sách lao động 3. Phòng Tổ chức cán bộ
4. Phòng Thị trờng Cục còn có bốn đơn vị trực thuộc:
1. Công ty Sona 2. Công ty Sovilaco
3. Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu số 1 4. Trung tâm Đào taoh lao động xuất khẩu số 2
3
c. Cục Thơng binh - Liệt sỹ và Ngời có công Gồm một cục trởng, ba cục phó, một văn phòng và năm phòng:
1. Phòng Tài chính kế toán 2. Phòng Chính sách liệt sỹ
3. Phòng Chính sách thơng binh 4. Phòng Tổ chức cán bộ
5. Phòng Hồ sơ Cục có bảy đơn vị trực thuộc:
1. Khu điều dỡng thơng binh hỏng mắt Hà Nội 2. Khu điều dỡng thơng binh Thuận Thành
3. Khu điều dỡng thơng binh Nam Hà 4. Khu điều dỡng thơng binh Lạng Giang
5. Khu điều dỡng thơng binh Kim Bảng 6. Khu điều dỡng thơng binh Long Đất
7. Trung tâm Phục hồi sức khoẻ ngời có công

1.5. Tổng cục d¹y nghỊ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn phòng bộ Các vụ thuộc Bộ Cơ quan thanh tra của Bộ Các cục thuộc Bộ

Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)

×
x