Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Quá trình xây dựng và phát triển của công ty dệt kim Thăng Long cho đến nay.

Quá trình xây dựng và phát triển của công ty dệt kim Thăng Long cho đến nay.

Tải bản đầy đủ - 24trang

Lời nói đầu
Sau quá trình học tập trên ghế nhà trờng, mỗi một sinh viên trớc khi ra trờng đều phải qua một thời gian rèn luyện trong môi trờng thực tế , đó là thời
gian đi thực tập tại các công ty, các cơ quan Nhà nớc sao cho phù hợp với
những kiến thức mà mình đã đợc học . Với những kiến thức học đợc về chuyên ngành QTKDTH em đã đi thực tập tại
Công ty dệt kim Thăng Long. Thông qua thực tập tốt nghiệp để củng cố và nâng cao kiến thức đã học,
bớc đầu vận dụng kiến thức vào quản trị kinh doanh ở công ty dệt kim Thăng Long. Đồng thời quán triệt nguyên lý giáo dục gắn nhà trờng với xã héi, lý
ln víi thùc tiƠn”. VËn dơng tỉng hỵp kiÕn thức đã đợc trang bị vào việc phân tích, đánh giá các
hoạt động sản xuất kinh doanh, bớc đầu có những kiến nghị hợp lý và thiết thực tại Công ty dệt kim Thăng Long.
Cũng qua thời gian thực tập tại đây, em cũng sẽ rèn luyện đợc phơng pháp công tác, tác phong của ngời cán bộ, quan điểm thái độ lao động, ý thức
phục vụ, năng lực tổ chức vận động quần chúng... Đợc sự hớng dẫn của thầy giáo TS Nguyễn Ngọc Huyền và các cô chú
trong phòng kế hoạch vật t tại công ty dệt kim Thăng Long, sau hai tuần thực tập tại đây em đã hoàn thành đợc báo cáo thực tập tổng hợp.
Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần chính

I: Quá trình xây dựng và phát triển của công ty dệt kim Thăng Long cho đến nay.


II: Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty dệt kim Thăng Long. III: Hiệu quả kinh doanh trong một số năm gần đây và phơng hớng
phát triển trong các năm tới. I : Quá trình xây dựng và phát triển của công ty
dệt kim Thăng Long cho đến nay.
Công ty dệt kim Thăng Long là doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội đợc thành lập năm 1959 trên cơ sở công t hợp doanh giữa
Nhà nớc và xởng dệt Cự Doanh của nhà t sản dân tộc Trịnh Văn Căn với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp dệt kim Cự Doanh.
Tính đến nay, công ty dệt kim Thăng Long đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đợc hơn 40 năm. Quá trình hình thành và phát triển đợc xem xét
qua 2 giai đoạn nh sau:
1 Giai đoạn từ 1959- 1991:
Từ khi thành lập cho đến năm 1975, công ty mang tên là Xí nghiệp Dệt Cù Doanh víi s¶n phÈm chđ u cđa xÝ nghiƯp là áo may ô, áo lót nam phục
vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và trang bị cho quân đội với sản lợng từ 1-2 triệu
chiếc năm. Từ năm 1976, công ty bắt đầu tham gia sản xuất hàng xuất khẩu trong
khuôn khổ Nghị định th với các nớc XHCN anh em nh Liên Xô, Hungary, Tiệp Khắc, CHDC Đức v.v... với sản lợng hàng năm 3-4 triệu sản phẩm, trong
đó 60 là xuất khẩu. Năm 1977, Công ty đợc Nhà nớc đầu t hơn 30 chiếc may dệt kim tròn
và 200 máy may chuyên dùng do CHDC Đức sản xuất để thay thế những máy móc cũ do Cự Doanh để lại nhằm tăng hơn nữa sản phẩm xuất khẩu.
Năm 1981, đợc sự đồng ý của Nhà níc, XÝ nghiƯp Cù Doanh vµ h·ng PLEAS cđa TiƯp Khắc đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất dài hạn trong khuôn
khổ Nghị định th theo đó phía PLEAS sẽ cung cấp sợi theo điều kiện CIF Hải Phòng, phía Dệt kim Cự Doanh chịu trách nhiệm sản xuất quần áo dệt kim
theo mẫu mã của bạn đa sang và xuất khẩu sản phẩm theo điều kiện FOB Hải Phòng.
Tuy nhiên, trong thời gian này các doanh nghiệp dệt may nãi chung vµ XÝ nghiƯp dƯt Cù Doanh nãi riêng đều không đợc phép xuất-nhập khẩu trực
tiếp mà phải thông qua các Tổng công ty chuyên ngành. Do đó toàn bộ việc xuất khẩu của Xí nghiệp lúc đó đều phải uỷ thác qua Tổng công ty Xuất nhập
khẩu hàng dệt Việt Nam TEXTIMEX . Đây là năm đầu thực hiện hợp đồng, sản lợng đã tăng hơn 5 triệu chiếc
năm trong đó xuất khẩu sang Tiệp Khắc là 3 triệu sản phẩm, Liên Xô 1 triệu sản phẩm, còn lại là cung cấp cho quốc phòng và ngời tiêu dùng trong nớc.
Do sự phát triển sản xuất cđa XÝ nghiƯp dƯt Cù Doanh nhng l¹i h¹n chÕ vì mặt bằng sản xuất chật hẹp, năm 1982 UBND Thµnh phè Hµ Néi cho phÐp
XÝ nghiƯp dƯt Cù Doanh sát nhập với xí nghiệp may mặc Hà Nội là một xí nghiệp chuyên may hàng dệt thoi có mặt bằng nhà xởng rộng khoảng 7.000m2
nhng đang trong thời kỳ thiếu việc làm và đổi tên thành Công ty Dệt kim Thăng Long nh hiện nay.
Năm 1982-1991, có thể nói đây là thời kỳ hoàng kim của công ty dệt kim Thăng Long. Công ty luôn có hợp đồng ổn định, mặt bằng nhà xởng rộng
rãi, công ty đã đẩy mạnh tốc độ phát triển sản xuất và xuất khẩu một cách nhanh chóng. Với hơn 2000 lao động, sản lợng sản phẩm mỗi năm một tăng
lên. Từ năm 1985 trở đi sản lợng luôn duy trì ở mức 8-9 triệu sản phẩm năm, trong đó 6 triệu sản phẩm xuất khẩu sang Tiệp Khắc với hơn 40 chủng loại
mặt hàng, 1,5 triệu xuất khẩu sang Liên Xô còn lại là tiêu thụ trong nớc. Tính đến ngày 111986 tổng số vốn và tài sản của công ty dệt kim
Thăng Long là: Vốn cố định: 22.837.600 VND
Vốn lu động: 74.791.800 VND
Nh vậy, công ty đang hoạt động trong giai đoạn nền kinh tế nớc ta gặp không ít khó khăn khủng hoảng về nhiều mặt. Đúng vào thời điểm này, Đảng
và nhân dân ta đang cố gắng hết sức mình để cho ra đời nhiều chính sách mới, đặc biệt là Đại hội Đảng VI đã đánh dấu bớc quyết định cho sự nghiệp đổi mới
và phát triển ®i lªn cđa nỊn kinh tÕ ViƯt Nam. Ra ®êi và hoạt động trong bối cảnh chung của nền kinh tế, Công ty dệt kim Thăng Long đã coi đây là một
thách thức để khẳng định mình trên thị trờng.
2 Giai đoạn từ năm 1991-2001
Vào giữa năm 1991, khi Liên Xô và hệ thống các nớc XHCN ở Đông Âu tan rã, là một sự kiện gây nhiều khó khăn cho cả ngành Dệt may Việt Nam
bởi trớc đây hoạt ®éng xt nhËp khÈu cđa níc ta chđ u xt sang các nớc
này. Trớc sự khó khăn chung của toàn ngành, Công ty dệt kim Thăng Long cũng gặp không ít khó khăn:
Mất thị trờng truyền thống; Thiếu việc làm;
Công nhân thu nhập thấp; Khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trờng thấp do máy móc thiết bị đã
xuống cấp; Trình độ quản lý hạn chế do còn nhiều năm làm việc trong cơ chế kế
hoạch hoá tập trung ổn định. Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trờng, lãnh đạo công ty đã mạnh
dạn vay vốn ngân hàng đầu t mua sắm thêm 10 máy dệt mới, 1 máy nhuộm cao cấp của Hàn Quốc, hơn 100 máy may chuyên dụng của Nhật và Đài Loan
để có thể sản xuất đợc những sản phẩm có chất lợng cao hơn, đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng.
Từ năm 1992, công ty đã đợc cấp giấy phép xuất khẩu trực tiếp, sản phẩm dệt kim của công ty đã đợc xuất khẩu đi các nớc theo phơng thức mua
đứt bán đoạn bán FOB , công ty còn thực hiện các hợp đồng gia công xuất
khẩu với nhiều khách hàng ở nhiều nớc khác nhau nh : Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông, v.v... Thông qua việc thực hiện các hợp đồng gia công
xuất khẩu đã góp phần làm tăng kim ngạch xuất khâủ của công ty trong những năm vừa qua.
Cho đến nay, Công ty dệt kim Thăng Long đã trở thành một công ty hoạt động kinh doanh có thể nói là có hiệu quả. Với hơn 650 ngời công ty luôn
bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập cho cán bộ công nhân viên ngày một tăng, sản phẩm phong phú đa dạng đợc tiêu thụ trên thị trờng trong nớc và ngoài n-
ớc. Tính đến ngày 3112 2001, tổng số vốn và tài sản công ty có là:
Tổng số vốn kinh doanh: 8.101.112.000 VND
Trong ®ã:
Vèn lu ®éng: 793.891.900 VND Vèn cè định : 7.407.220.100 VND
Vốn ngân sách: 5.543.085.100 VND Vốn tự bổ sung: 1.864.135.000 VND
Địa chỉ giao dịch với công ty dệt kim Thăng Long Tên công ty: Công ty dệt kim Thăng Long
Tên giao dịch: Thang Long Kniting Company KNITEXIM Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nớc
Cơ quan quản lý: Sở Công nghiệp Hà Nội Địa chỉ : Số 46 Hàng Quạt Hoàn Kiếm Hà Nội
Giám đốc công ty: Phạm Quang Ngọc Fax: 04.8257511
Tel: 04.8257557

3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty


Sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc dệt kim phục vụ nhu cầu may mặc trong và ngoài nớc.
Tiến hành sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, gia công sản phẩm may mặc dệt kim có chất lợng cao theo đơn đạt hàng.
Công ty đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hoàn tất nghĩa vụ với Nhà n- ớc, đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ và ổn định, cải thiện đời sống của cán bộ
công nhân viên trong công ty. Tuân thủ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nớc theo sự
chỉ đạo của Sở Công nghiệp Hà Nội. Bảo vệ môi trờng doanh nghiệp và giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo quy định
của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

II: Một số đặc điểm kinh tÕ kü tht chđ u cđa c«ng ty dƯt kim Thăng Long.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình xây dựng và phát triển của công ty dệt kim Thăng Long cho đến nay.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×