Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Đẩy mạnh hợp tác trong nớc và quốc tế. Mở rộng dịch vụ t vấn.

Đẩy mạnh hợp tác trong nớc và quốc tế. Mở rộng dịch vụ t vấn.

Tải bản đầy đủ - 88trang

Nh đã đề cập ở phần trên, giải quyết tranh chấp bằng hoà giải là xu hớng mà hiện nay hầu hết các Trung tâm trọng tài quốc tế trên thế giới đều hớng tới.
Quá trình hoà giải cần phải có những quy định riêng không gộp chung vào quy tắc tố tụng trọng tài nh: Cách thức chọn hoà giải viên, nhiệm vụ của hoà giải
viên, thời điểm bắt đầu và kết thúc hoà giải, phí hoà giải... do đó Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cũng cần xúc tiến việc nghiên cứu và xây dựng quy
tắc hoà giải.
3.3.3. Nghiên cứu, xây dựng và kiện toàn bộ máy thờng trực của Trung tâm, thành lập ban th ký thay v× chØ cã mét th ký thêng trùc nh hiện
nay.
Xúc tiến việc tổ chức lại Hội đồng nghiên cứu khoa học pháp lý thành bộ phận thờng trực, sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu t vấn kỹ thuật cho
các Uỷ ban trọng tài hoạt động và cho các trọng tài viên ... giúp họ ra đợc
những phán quyết có chất lợng cao. Chuẩn bị nguồn nhân lực để mở rộng tại các Trung tâm kinh tế lớn nh Cần
Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng. Đây không những là biện pháp mở rộng hoạt động của Trung tâm mà nó còn giúp cho Trung tâm theo sát và hiểu rõ hơn thực tế kinh
doanh tại địa bàn - nâng cao kiến thức thực tế củ trọng tài viên. Trung tâm cần nghiªn cøu mét kế hoạch tăng thế, tăng kinh phí để
thànhlập Trung tâm thông tin, tủ sách trọng tài, tăng kinh phí cho việc cập nhật thông tin, thiết lập mạng trao đổi thông tin nội bộ và với các cơ quan tổ chức
liên quan nh Toà án, bộ t pháp, Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh phòng th- ơng mại và quốc tế... nhằm tăng hỗ trợ cho những hoạt động giải quyết tranh
chấp của Trung tâm mà còn cho những doanh nghiệp, tổ chức quan tâm đến vấn đề này.

3.3.4. Đẩy mạnh hợp tác trong nớc và quốc tế.


Lịch sử phát triển của trọng tài phi Chính phủ Việt Nam còn rất non trẻ, đang trong giai đoạn đuổi theo mặt bằng chung của trọng tài viên trên thế giới.
72 72
Chính vì vậy việc tăng cờng hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin là hết sức cần thiết. Trung tâm nên tích cực tham gia hoặc tổ chức các
cuộc hội thảo với sự tham gia của các nhà luật học các nhà kinh tế học, các doanh nghiệp trong vµ ngoµi níc. TÝch cùc thiÕt lËp quan hƯ hợp tác, trao đổi
thông tin với các trung tâm trọng tài trong và ngoài nớc. Tổ chức các chuyên thăm quan cho các trọng tài viên đến các Trung tâm trọng tài trên thế giới ...
đồng thời cũng mới các chuyên gia, các luật s nổi tiếng trên thế giới t vấn, hỗ trợ cho Trung tâm trong quá trình hoạt động và đặc biệt là trong công tác giải
quyết tranh chấp.

3.3.5. Mở rộng dịch vụ t vấn.


Là tổ chức làm cầu nối giữa các quy định của pháp luật và thực tiễn kinh doanh ở doanh nghiệp, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đồng thời là ngời
giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ những quy định của Nhà nớc, mạnh dạn đầu
t, kinh doanh mặt hàng khác Trung tâm cũng thực hiện vai trò giúp cho những đa ra những quy định phù hợp với thực tế cũng nh tham gia vào các Hiệp định,
Công ớc quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam và tập quán quốc tế... góp phần hoàn thiện môi trờng pháp lý.
Các dịch vụ t vấn do Trung tâm đa ra nên tận dụng trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ trọng tài viên trong tất cả các lĩnh vực thơng mại, hàng
hải, đầu t, bảo hiểm... giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro pháp lý khi ký kết hợp đồng nhất là trong điều kiện trình độ hiểu biết pháp luật và tập quán kinh
doanh của các cán bộ kinh doanh ở nớc ta còn hạn chế. Dịch vụ t vấn này mặt khác giúp cho các trọng tài của Trung tâm tiếp cận đợc
với những vÊn ®Ị thùc tÕ trong kinh doanh cđa doanh nghiƯp, lắng nghe những tâm t nguyện vọn của họ để có hớng đáp ứng kịp thời và đầy đủ.
Tăng cờng công tác tuyên truyền, quảng cáo về trung tâm. Giới thiệu quy tắc tố tụng của Trung tâm, kèm theo những hớng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp
để giúp doanh nghiệp chọn đợc cách giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất và
73 73
tránh đợc sự không rõ ràng, không thống nhất về điều khoản trọng tài cũng nh điều khoản giải quyết tranh chấp nói chung trong hợp đồng.
Rõ ràng, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cũng nh Trung tâm trọng tài khác phải nỗ lực thật sự, thực hiện các biện pháp một cách đồng bộ, có sự
phối hợp nhịp nhàng ăn ý tạo nên một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của Trung tâm. Đây chính là nhân tố quyết định chất lợng của hoạt
động giải quyết tranh chấp cả về mặt hiệu quả chuyên môn và hiệu qủa kinh tế. Song, đứng trên góc độ của một ngời kinh doanh, chúng ta không những mong
muốn tranh chấp đợc giải quyết một cách công bằng và hiệu quả mà còn hơn thế nữa là làm sao tránh đợc những rủi ro pháp lý. Hành động và thái độ công
tác của nhà kinh doanh vì thế rất quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp hiệu quả, cũng nh tránh đợc các rủi ro pháp lý.
3.4. Đóng góp vµo hiƯu qđa gi¶i quyÕt tranh chấp của các nguyên đơn và bị đơn tiềm năng.

3.4.1. Các biện pháp phòng ngừa rđi ro ph¸p lý trong kinh doanh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đẩy mạnh hợp tác trong nớc và quốc tế. Mở rộng dịch vụ t vấn.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×