Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Hỗ trợ về tài chính. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin.

Hỗ trợ về tài chính. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin.

Tải bản đầy đủ - 88trang

thẩm quyền của Toà án trong việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài, toà chỉ cần công nhận quyết định bản án và cho thi hành nh là một
bản án do toà tuyên chứ không cần ra thêm một bản án về cùng một vụ viƯc nghÜa lµ tiÕn hµnh xÐt xư lµi toµn bé vụ việc.
Cũng cần phải có những quy định cụ thể những trờng hợp nào khiến thoả thuận trọng tài là vô hiệu, không thể thi hành hoặc có đủ chứng cớ để huỷ quyết
định trọng tài để Toà án có thể chấp nhận đơn kiện và đa vụ kiện ra xét xử theo thủ tục toà án. Một vấn đề nữa trong cơ chế thi hành phán quyết trọng tài là quy
định cơ quan nào sẽ có thẩm quyền cỡng chế thi hành quyết định của trọng tài trong trờng hợp không có sự thi hành tự nguyện. Nên chăng là để bộ phận thi
hành án của Toà án... hay một cơ quan khác cần quy định cụ thể để tránh dây d- a, giải quyết tranh chấp không dứt điểm, hiệu quả.

3.2.2. Hỗ trợ về tài chính.


Dịch vụ trọng tài là một lĩnh vực kinh doanh còn rất mới mẻ ở nớc ta, chính vì vậy trong giai đoạn này hoạt động của các Trung tâm trọng tài hết sức
khó khăn do nhu cầu cha cao. Song, trong tơng lai không xa, trọng tài sẽ rất phát triển và lợi ích của nó là rất lớn kể cả lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Nhà
nớc nên có sự hỗ trợ nhất định cho hoạt động của các trung tâm trọng tài, tạo điều kiện hiện đại hoá phơng tiện làm việc nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp
cận với nhiều tổ chức trọng tài quốc tế khác... hình thức hỗ trợ tài chính của Nhà nớc có thể là những tín dụng u đãi với lãi xuất thấp và thời gian cho vay
dai. Với thời hạn cho vay khoảng 5 năm, các trung tâm có thể đã đủ sức bứt phá lên. Cần đặt hoạt động trọng tài - cung cấp dịch vụ trọng tài - vào vị trí xứng
đáng trong chiến lợc phát triển ngành dịch vụ nói chung. Việt Nam mới chỉ quan tâm đến dịch vụ hàng hoá mà cha chú ý đến dịch vụ chất xám - vốn đợc
nhiều nớc trên thế giới coi trọng. Nguồn thu ngân sách từ các dịch vụ này thờng rất lớn mà hơn nữa những lợi ích xã hội, lợi ích không phản ánh vào tiền cũng
còn rất lớn hơn đó là một môi trờng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đó là đem đến tâm lý yên tâm cho các nhà đầu t, các thơng gia... qua đó thúc đẩy nền
68 68
kinh tế phát triển. Rõ ràng, trọng tài xứng đáng nhận đợc sự hỗ trợ hơn nữa về tài chính của Nhà nớc.

3.2.3. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin.


Các Trung tâm trọng tài hiện nay là các tổ chức phi Chính phủ do đó việc đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động trọng tài không phải là nhiệm vụ của Nhà
nớc song, xét về lợi ích kinh tế xã hội nói chung, trong chính sách và quỹ giáo dục đào tạo quốc gia, nên lu ý đến đào tạo những ngời đủ khả năng chuyên môn
để trở thành trọng tài viên am hiểm pháp luật Việt Nam và quốc tế, am hiểu các lĩnh vực khác nh xuất nhập khẩu, đầu t, bảo hiểm...
Nhà nớc có thể gián tiếp hỗ trợ cho việc đào tạo nhân lực bằng cách ký kết các hiệp định song phơng và ®a ph¬ng hãa ®Ị cËp ®Õn vÊn ®Ị cư ngêi ®i t
nghiƯp ë níc ngoµi vỊ lÜnh vùc träng tµi. Kinh phí Nhà nớc cũng hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ.
Nhà nớc tạo điều kiện cho phép các Trung tâm trọng tài nói chung và Trung tâm trọng tài qc tÕ ViƯt Nam nãi riªng quan hƯ qc tÕ nhằm trao đổi
thông tin, học hỏi kinh nghiệm quốc tế có hớng phát triển phù hợp thế giới. Tóm lại, vai trò của Nhà nớc là hết sức quan trọng trong việc nâng cao
hiệu qủa của hoạt động trọng tài, đặc biệt là vai trò tạo ra khung pháp lý cho hoạt động trọng tài. Tuy nhiên, nhân tố chính quyết định làm nên hiệu quả của
hoạt động trọng tài lại chính là sự nỗ lực của bản thân các tổ chức trọng tài nói chung và Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nói riêng.

3.3. Sự nỗ lực của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hỗ trợ về tài chính. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và cung cấp thông tin.

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×
x