Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Quản trị nhân sự trong DNNN

Quản trị nhân sự trong DNNN

Tải bản đầy đủ - 63trang

- Phát huy đợc sự đóng góp của các bộ phận chuyên môn trong quản trị doanh nghiệp.
- Giảm bớt cho cấp quản trị giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị... các công việc chuyên môn tài chính, kỹ thuật... để tập trung vào những việc lớn
của quản trị doanh nghiệp.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của các chuyên gia Nhợc điểm
- Phát sinh những phức tạp trong phối hợp các bộ phận chức năng chuyên môn và các đơn vị, nếu không quy định rõ ràng đầy đủ trách nhiệm và
quyền hạn của các bộ phận. - Có thể xảy ra trờng hợp các nhà quản trị chỉ đạo các tập trung và hạn
chế sử dụng kiến thức chuyên môn. - Có thể phát sinh sự can thiệp của các bộ phận chuyên môn đối với các
đơn vị trực tuyến, nếu các nhà quản trị không nhạy bén và chỉ đạo kịp thời. - Cơ cấu hỗn hợp thờng dùng cho các doanh nghiệp lớn. Phải có quy chế
hoạt động đầy đủ và có kiểm tra thờng xuyên kịp thời để không trở lại cơ cấu chức năng.

III. Quản trị nhân sự trong DNNN


12 Giám đốc
PGĐ sản xuất PGĐ tiêu thụ
Các bộ phận chức năng
ĐV1 ĐV2
ĐV3 ĐV4
ĐV5 ĐV6
Là một trong những nội dung quan trọng nhất của bộ máy quản trị DNNN để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Nhà
quản trị giỏi là phải biết kết hợp hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của ngời lao động. Quản trị nhân sự bao gồm nhiều công việc nh tuyển dụng nhân
lực, xác định chức danh, bố trí nhân lực, đào tạo, huấn luyện... phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và lao động.
Thủ tục tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu là phát hiện đợc đúng ứng cử viên với số điểm cao nhất và tốn ít chi phí nhất. Thủ tục đó bao gồm các bớc
nh trắc nghiệm, thực hiện mô hình phỏng vấn, điều tra về quá trình đào tạo. Bố trí ngời theo chức danh. Có thể tuyển chọn từ nghiên cứu những ngời có trong
doanh nghiệp hoặc những ngời mới vào doanh nghiệp để xác định chức danh giám đốc, kế toán, th ký, thủ quỹ...
Đào tạo huấn luyện và phát triển nghề nghiệp nhân viên để hớng dẫn nhân viên mới đợc thu nhận làm quen với công việc, đơn vị hay tổ chức để họ
nhanh chóng hoà nhập với công việc, với tổ chức. Nội dung đào tạo huấn luyện bao gồm các mặt kỹ thuật, quan hệ đối xử và cách giải quyết vấn đề. Huấn
luyện có thể tại chỗ làm việc hoặc ngoài chỗ làm việc... Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác quản trị nhân sự là
duy trì và phát triển tinh thần làm việc tËp thĨ ngêi lao ®éng trong doanh nghiƯp. Mn vËy phải quan tâm các giải pháp chủ yếu sau:
- Quan tâm đến nng lực và lợi ích của ngời lao động - Giao công việc phù hợp với năng lực từng ngời.
- Tạo điều kiện cho ngời lao động trong việc hoàn thành tốt công việc đợc giao.
- Trả lơng, khen thởng, nâng cấp, nâng bậc công theo nguyên tắc thù lao theo lao động, ngoài ra có các hình thức động viên tinh thần kịp thời cho ngời
lao động. Trên đây là những nội dung chủ yếu mà bộ máy quản trị doanh nghiệp
phải làm. Những công việc này giao cho bộ phận nào xong bộ máy quản trị, điều này tuỳ thuộc vào cơ cấu các bọ phận của từng bộ máy quản trị.
13
ở những doanh nghiệp nhỏ thờng không có phòng ban hoặc tiểu ban mà chỉ có một số cán bộ trong ban quản trị phân công nhau làm một số công việc.
Ngời phụ trách chung của doanh nghiệp phụ trách chung và kiêm một số công
việc về kế hoạch, tổ chức. Ngoài ra còn có cán bộ phụ trách kế toán trởng, tài vụ, cã c¸n bé phơ tr¸ch kü tht.
ë mét sè doanh nghiệp vừa có một số phòng ban hoặc tiểu ban giúp việc cho giám đốc doanh nghiệp nông lâm trờng, hoặc giúp việc cho ban quản
trị hợp tác xã. Tuỳ theo đặc điểm và quy mô của từng loại doanh nghiệp mà có
các phòng ban, tiểu ban tổ chức, hành chính, ban, phòng, tiểu ban kỹ thuật.... ở những doanh nghiệp lớn nh các Công ty bao gồm nhiều đơn vị phức
tạp, thờng phân công các nhiệm vụ, chức năng cụ thể: ngoài giám đốc phụ trách chung còn có các phó giám đốc phụ trách từng mảng công việc. Giúp cho
ban giám đốc có các phòng nh: phòng tổ chức chịu trách nhiệm về quản lý các
công việc tài chính, phòng kế hoạch tài vụ chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc tài chính, phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng bảo vệ...
Có một số Công ty còn có phòng xây dựng cơ bản phụ trách toàn bộ việc xây dựng các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật.
Ngoài các phòng trên đây, các Công ty đều có văn phòng chính tổng hợp.
Giám đốc và phó giám đốc Công ty dựa vào các phòng trên đây mà quản lý các đội, các trạm trại, các chi nhánh đại lý nếu có, các xởng... đồng
thời tổ chức và thực hiện các quan hệ kinh tế với các tổ chức kinh tế các hộ công nhân và nông dân thông qua các hợp đồng kinh tế song phơng hoặc đa
phơng. Điều cần chú ý trong quá trình thực hiện những nội dung quản trị trên
đây là: - Phân định rõ ràng và hợp lý chức năng nhiệm vụ cho các bộ phận máy
quản trị theo các tình huống đặt ra trong thực tế. - Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để thực hiện các nội dung hoạt
động trong bộ máy quản trị theo các tình huống ®Ỉt ra trong thùc tÕ. 14

IV. ý nghÜa cđa tỉ chức quản lý và sử dụng lao động trong công tác quản trị DNNN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản trị nhân sự trong DNNN

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×