Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Tổ chức hợp lý quá trình lao động

Tổ chức hợp lý quá trình lao động

Tải bản đầy đủ - 63trang

Chú ý: Tuỳ theo từng loại mức lao động mức công việc, mức phục vụ, mức thời gian mà đơn vị tính nhu cầu lao động có thể là ngời, hoặc
ngàyngời, nếu là ngàyngời phải quy đổi thành đơn vị ngời. Toàn bộ nhu cầu lao động đã hoàn thành các loại công việc tính cho
từng ngành trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp chế biến và dịch vụ đợc tổng hợp theo từng tháng. Trên cơ sở nhu cầu lao động từng tháng, các doanh
nghiệp có kế hoạch tuyển dụng lao động hoặc thuê mớn lao động thờng xuyên hoặc thời vụ.
2.2. Tuyển dụng và thuê mớn lao động trong DNNN Trên cơ sở tính toàn nhu cầu lao động trong từng thời kỳ và cả năm.
Doanh nghiệp cần có các biện pháp để tuyển dụng hoặc thuê mớn lao động. + Nhu cầu lao độngần tuyển dụng, xét theo từng lao động lao động
quản lý, lao động trực tiếp sản xuất của ngành. + Luật pháp của Nhà nớc, trớc hết là luật lao động
+ Các tiêu chuẩn cần thiết đối với từng loại lao động + Khả năng về nguồn lao động xã hội
2.3. Lựa chọn các hình thức tổ chức lao động Trong các DNNN, có nhiều hình thức tổ chức lao động nh đội tổ, nhóm,
phân xởng, nhà máy, hoặc cá nhân. Để lựa chọn hình thức tổ chức lao động hợp lý các doanh nghiệp cần phải lựa chọn vào các căn cứ sau:
- Phơng hớng sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp. - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng sản phẩm, từng ngành sản xuất.
- Trình độ và quy mô trang bị cơ sở vật chất, công cụ lao động. - Trình độ tổ chức quản lý của cán bộ, trình độ kỹ thuật của ngời lao
động.

2.4. Tổ chức hợp lý quá trình lao động


Trớc khi tổ chức quản lý lao động hợp lý, doanh nghiệp cần xác định lựa chọn hình thức tổ chức lao động, tức là lựa chọn hình thức phân công và hiệp
tác lao động hợp lý. Muốn vậy phải dựa vào các căn cứ sau: - Phơng hớng sản xuất và quy mô của doanh nghiệp
5
- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng sản phẩm, ngành nghề, dịch vụ... - Trình độ quản lý của cán bộ, trình độ và kỹ năng của ngời lao động.
- Quy mô trang bị cơ sở, công cụ lao động của doanh nghiệp. Tổ chức hợp lý quá trình lao động có ý nghĩa to lớn và rất quan trọng đối với các doanh
nghiệp có quy mô sản xuất tơng đối lớn và sử dụng nhiều lao động. Tổ chức hợp lý quá trình lao động nhằm lợi dụng kỹ năng lao động và kinh nghiệm.
Sản xuất của ngời lao động, tạo ®iỊu kiƯn gi¶m nhĐ cêng ®é lao ®éng, tiÕt kiƯm hao phí sức lao động. Trong ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng nh các
ngành khác, khi tổ chức quá trình lao động phải đảm bảo cơ cấu nhu cầu cơ bản sau đây:
- Bảo đảm chất lợng công việc và hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt trong ngành trồng trọt phải làm đúng thời vụ.
- áp dụng công cụ tiên tiến và máy móc có năng suất cao. Triệt để tận dụng công suất của các công cụ, máy móc và lao động để
nâng cao năng suất lao động. - Cải thiện điều kiện lao động và đảm bảo an toàn lao động.
Khi tổ chức quá trình lao động phải dựa vào các nguyên tắc sau đây: + Cân đối trong quá trình lao động
Phải quy định số lợng và chất lợng giữa sức lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động theo một tỷ lệ cân đối để toàn bộ công việc hoàn thành theo
đúng thời gian và chất lợng quy định. Phải đảm bảo tính chất đồng bộ và tính hiệp đồng của chúng trong quá trình sản xuất thống nhất nhằm sử dụng trong
điều kiện sản xuất nhất định. + Ăn khớp và nhịp nhàng trong quá trình lao động
Quá trình lao động bao gồm các công việc có liên quan chặt chẽ với nhau, ảnh hởng và quy định lẫn nhau. Vì thế trong quá trình lao động, các
công việc cần đợc tiến hành theo một tốc độ và nhịp điệu thống nhất, nhịp nhàng với nhau, không đợc để xảy ra tình trạng công việc này làm nhanh, công
việc khác làm chậm, hoặc cùng một công việc có khi làm nhanh, có lúc làm
6
chậm. Do vậy mỗi công việc trong quá trình lao động phải làm hoàn thành theo đúng thời gian quy định.
+ Liên hệ trong quá trình lao động Nguyên tắc này đòi hỏi mọi côngviệc phải đợc tiến hành liên tục không
xảy ra gián đoạn, mặc dù đó có những gián đoạn nhỏ. Biểu hiện của tính chất liên tục cao nhất trong quá trình lao động là phơng pháp sản xuất theo dây
chuyền. Những nguyên tắc nêu trên đây không những cần thiết cho việc tổ chức
lao động hợp lý bằng máy, mà cả bằng thủ công. Trong ba nguyên tắc nêu trên, nguyên tắc cân đối là tiền đề để thực hiện 2 nguyên tắc sau. Bảo đảm đợc
nguyên tắc ăn khớp, nhịp nhàng sẽ tạo điều kiện cho quá trình lao động đợc liên tục.
Khi tổ chức quá trình lao động cần phải chú ý các yếu tố sau: - Tổ chức địa điểm làm việc: khi tổ chức địa điểm làm việc phải chú ý
đến các trang, thiết bị cần thiết máy móc, công cụ và các trang, thiết bị khác. Bố trí hợp lý mặt bằng của địa điểm làm việc có nghĩa là phân bố hợp lý tài
sản, thiết bị, máy móc, phân chia ranh giới, quy định thứ tự tiến hành công việc. Nếu làm bằng máy thì cần lập kế hoạch hoạt động của các liên hiệp máy.
- Phân bố lao động và hợp lý hoá các phơng pháp lao động. Khi tiến hàh một quá trình lao động phải lựa chọn ngời lao động để thực hiện quản lý lao
động đó. Cần chú ý tới kỹ năng lao động, kinh nghiệm sản xuất và thể lực của họ để chuyên môn hoá lao động theo khả năng của họ. Đồng thời cũng phải
kết hợp việc nắm sâu một việc và biết nhiều việc để sử dụng thời gian lao động một cách tối đa. Đi đôi với việc phân bố lao động, cần bồi dỡng phơng pháp
làm việc tiên tiến cho ngời lao động nhằm sử dụng hợp lý t liệu lao động và hoàn thành khối lợng công tác nhiều hơn trong một đơn vị thời gian.
- Kiểm tra, áp dụng mức lao động có căn cứ kỹ thuật. Theo dõi và điều chỉnh hợp lý các mức lao động là một việc rất cần thiết.
- Hợp lý các chế độ lao động và nghỉ ngơi giải quyết tốt việc kết hợp lao động và nghỉ ngơi không những cho phép sử dụng hợp lý sức lao động của con
7
ngời, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để khôi phục sứclđ trong thời gian làm việc. Cần nghiên cứu kỹ và áp dụng chế độ ngày làm việc có cơ sở khoa
học. - Cải thiện điều kiện lao động và an toàn lao động trong sản xuất. Năng
suất lao động phần lớn phụ thuộc vào các điều kiện và môi trờng lao động. Sự tác động của môi trờng sản xuất, nhất là trong điều kiện sản xuất cơ giới hiện
đại có ảnh hởng rất lớn đến quá trình phát triển sinh lý bình thờng của ngơì lao động. Vì vậy việc tạo điều kiện lao động bình thờng và đảm bảo an toàn lao
động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức lao động trong DNNN.
2.5. Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý lao động trong DNNN - Xác định đúng đắn phơng hớng sản xuất kinh doanh của DNNN.
- Có chế độ khoán và tiền công hợp lý, thực hiện ký kết hợp đồng đối với lao động thờng xuyên và lao động thời vụ để nâng cao trách nhiệm và
quyền lợi hợp pháp của hai bên. - Cải tiến và áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức lao động khoa học
và các công cụ lao động thích hợp. - Tổ chức hợp lý các quá trình lao động trên đồng ruộng và trong
chuồng trại. - Không ngừng đạo tạo và bồi dỡng, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật
và thay nghề cho ngời lao động. Yếu tố sản xuất là những đầu vào quan träng cđa DNNN, bao gåm:
®Êt ®ai, vèn, lao ®éng, chất xám, thông tin... Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra đợc biểu hiện thông qua hàng sản
xuất. Mỗi một yếu tố đầu vào lại tuân theo quy luật năng suất cận biên giảm dần. Các yếu tố đầu vào có thể thay thế đợc cho nhau MRST.
Tổ chức và sử dụng hợp lý các yếu tố sản xuất các yếu tố đầu vào có ý nghĩa quan trọng trong DNNN. Muốn vậy phải nắm vững các đặc điểm và các
nguyên tắc tổ chức, sử dụng các yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp.
8
- Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, cần đợc sử dụng đầy đủ, tiết kiệm và có hiệu quả, phải bảo vệ và bồi dỡng đất đai, phải quản lý chặt chẽ đất
đai trên cả 3 mặt: kinh tế, kỹ thuật và pháp chế. Phải phân loại, bố trí và giao đất sử dụng hợp lý, đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất. Quản lý và
sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khác ao, hå, rõng, biĨn... n»m trong quy ho¹ch cđa DNNN. TÊt cả nộ dungvà giải pháp này đều đợc đánh giá
qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của quản trị, tổ chức và sử dụng đất đai. - T liệu sản xuất là những điều kiện vật chất cần thiết của DNNN, bao
gồm t liệu lao động và đối tợng lao động - nội dung tổ chức và sử dụng t liệu sử dụng sản xuất bao gồm: xác định nhu cầu, quản lý, điều phối và sử dụng có
hiệu quả, tiết kiệm, dùng chỉ tiêu trực tiếp và gián tiếp để đánh giá hiệu quả của tổ chức và sử dụng t liệu sản xuất.
- Vốn là điều kiện cần thiết để tiến hành kinh doanh. Tuỳ theo nguồn vèn vµ tÝnh chÊt chu chun cđa vèn mµ doanh nghiệp có: vốn tự có, vốn đi
vay, vốn cố định và vốn lu động. Nội dung quản trị và tổ chức sử dụng vốn gồm: xác định nhu cầu vốn, quản lý và phân phối vốn, tính toán hiệu quả của
tổ chức và sử dụng vốn... - Lao động là yếu tố quyết định của mọi quá trình sản xuất kinh doanh
nông nghiệp và thờng gắn chặt với đất đai, điều kiện tự nhiên và công nghệ sinh học. Nội dung quản trị và tổ chức sử dụng lao động gồm: Xác định nhu
cầu lao động, lựa chọn hình thức tổ chức lao động và tổ chức quá trình lao động hợp lý trên đồng ruộng, trong chuồng trại chăn nuôi cũng nh trong xởng
chế biến nông sản.v.v..

II. Cơ cấu của bộ máy quản trị DNNN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức hợp lý quá trình lao động

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×