Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Có chính sách bán giá năng động:

Có chính sách bán giá năng động:

Tải bản đầy đủ - 69trang

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo lập và củng cố uy tín của mình, trớc hết bộ máy lãnh đạo Công ty phải thực sự giỏi, có trình độ và linh hoạt
trong việc ra quyết định xử lý với những hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ của Công ty. Mặt khác, phải có sự sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cơ
cấu, chức năng của các phòng ban.
Con ngời là một nhân tố quyết định, do đó một yếu tố quan trọng nữa là Công ty phải có kế hoạch bồi dỡng đào tạo, đào tạo lại để đội ngũ cán bộ
luôn luôn đợc mở rộng kiến thức về hoạt động kinh doanh, nắm bắt các hoạt động kinh doanh và luôn thích ứng với những thay đổi trong chính sách của
Nhà nớc cũng nh biến đổi của thị trờng. Phong cách của đại đa số còn cha đủ nhanh nhạy, cha phù hợp với hình thức kinh doanh của cơ chế thị trờng, kiến
thức đợc đào tạo đã quá lạc hậu...
Tuy nhiên, với cá sắp xếp và cơ chế tổ chức hoạt động hiện nay cha phát huy hết khả năng của từng ngời và cha phát huy đợc sức mạnh đoàn kết.

2.8. Có chính sách bán giá năng động:


Nên chấp nhận trích hoa hồng cao cho các hãng kinh doanh hay môi giới có uy tín trên thị trờng quốc tế, đồng ý dán nhãn Trade mark của họ
trên hàng Việt Nam, ®Ĩ chiÕm lÜnh thÞ trêng, trÝch hoa hång cao cho các doanh nghiệp, các nớc nhập khẩu hàng Việt Nam để tránh rủi ro, nhất là đối
với thị trờng SNG Liên Xô cũ và Đông Âu.
3. Một số kiến nghị với Nhà nớc nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng thị trờng xuất khẩu.
Mỗi doanh nghiệp là một thực thể trong nền kinh tế, và phải hoạt động trong hành lang pháp lý của Nhà nớc. Do đó, ngoài các biện pháp đẩy mạnh
xuất khẩu ở phạm vi mỗi doanh nghiệp, vai trò của Nhà nớc mà biểu hiện là các hệ thống văn bản pháp quy có liên quan tới hoạt động xuất khẩu có ảnh
hởng không nhỏ tới hoạt động này. Nó là nhân tố thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói
riêng.
60
Bài học đợc biết đến rộng rãi trên phạm vi thế giới về thành công trong phát triển kinh tế thông qua chiến lợc hớng ngoại dựa vào xuất khẩu của
các nớc ASEAN là có chính sách phát triển kinh tế đúng đắn. Ngoài việc biết lợi dụng các lợi thế tơng đối sẵn có của mình nhân công rẻ, tài nguyên thiên
nhiên sẵn có điều quan trọng nhất là họ đã tạo ra nền tảng tiềm năng vững chắc cho xuất khẩu trên cơ sở phối hợp hài hòa, cân đối giữa các chính sách:
chính sách thị trờng, chính sách thuế, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách tài chính u đãi, chính sách quản lý xuất nhập khẩu...
Xác định con đờng xây dựng và phát triển kinh tế theo chiến lợc hớng ngoại và nhận thức rõ vai trò vị trí của ngành công nghiệp dệt may đối với
việc thực hiện chiến lợc này, Đảng và Nhà nớc ta đã coi việc phát triển ngành công nghiệp dệt may xuất khẩu là lĩnh vực đợc u tiên đầu t phát triển với
nhiều chính sách u đãi về đầu t, tín dụng, thuế, các quy định về quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu đợc ban hành trong thời gian qua; đặc biệt là trong năm
1998 đã có tác dụng thiết thực trong khuyến khích xuất khẩu và gia công xuất khẩu, tháo gỡ nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo lập môi trờng
kinh doanh cho phát triển hàng dệt may xuất khẩu. Bên cạnh những đổi mới trong công tác quản lý xuất nhập khẩu, nhiều chính sách hiện hành vẫn tồn
tại những bất cập, nhiều quy định đã trở nên không còn hợp lý.

3.1. Nên bỏ việc đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vµo EC:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có chính sách bán giá năng động:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×