Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Xây dựng chiến lợc kinh doanh. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp.

Xây dựng chiến lợc kinh doanh. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp.

Tải bản đầy đủ - 69trang

Lựa chọn phơng thức thanh toán phụ thuộc vào điều kiện giao hàng, quan hệ bạn hàng lâu dài hay chØ mang tÝnh thêi vơ, tiỊn dïng trong thanh
to¸n, thêi hạn thanh toán...
Ngoài các phơng thức thanh toán đang đợc sư dơng phỉ biÕn nh: LC Th tÝn dơng, T.T Điện chuyển tiền... Công ty nên tận dụng một số phơng
thức thanh toán đợc nhiều doanh nghiệp áp dụng, trong những điều kiện cụ thể sau:
+ Thanh toán trực tiếp hàng đổi hàng: Với cách này sẽ tiết kiệm đợc dòng lu chuyển của ngoại tệ, giảm chi phí trung gian phí chuyên chở, phí
thanh toán giao dịch.
+ Thanh toán theo phơng thức trả chậm. - Lựa chọn đồng tiền thanh toán thích hợp.
Khi xuất khẩu hay nhập khẩu, việc lựa chọn đồng tiền thanh toán Công ty cần lu ý đến các yếu tố căn bản nh: Sự ổn định tỷ giá của đồng tiền thanh
toán, thời gian thanh toán, thời hạn hợp đồng, khả năng chuyển đổi của đồng tiền dùng thanh toán... Trong tình hình hiện nay, Công ty không thanh toán
bằng đồng USD mà bằng đồng ngoại tệ khác nh DM hay BP để tránh bị ảnh hởng của biến động tỷ giá.
Khi thanh toán, nên sử dụng đồng nội tệ của nớc nhập khẩu hàng Việt Nam thì không hoán đổi ra USD, mà dùng nó để nhập vật t thiết bị công nghệ
của chính nớc đó.

2.6. Xây dựng chiến lợc kinh doanh.


Sau nhiều năm tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nhng cho đến nay, Công ty vẫn cha xây dựng một chiến lợc kinh doanh tổng thể.
Chính điều này dẫn đến các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chỉ là thụ động, chắp vá và hoạt động không ổn định.
Với một chiến lợc tổng thể, sẽ chỉ ra đợc những giai đoạn công việc cụ thể trong quá trình kinh doanh, hớng kinh doanh đi vào một quỹ thống nhất
58
nhằm đạt đợc những mục tiêu đề ra, nghĩa là tạo điều kiện đa hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, có trật tự, hoạt động nhịp nhàng trong mối quan hệ với
các đơn vị trong và ngoài nớc. Ngoài ra, chiến lợc kinh doanh còn giúp cho Công ty khai thác lợi thế cạnh tranh có hiệu quả hơn so với các đối thủ khác.
Đối với Công ty, chiến lợc cạnh tranh cần phải có những xác định chiến lợc kinh doanh đợc dự kiến, trong đó chỉ ra các mục tiêu, các chính
sách và các kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục đề ra những bớc cụ thể của hoạt động kinh doanh. Chiến lợc kinh doanh nên đi vào
từng vấn đề cụ thể nh:
- Chiến lợc sản phẩm - Chiến lợc tài chính
- Chiến lợc thị trờng - Chiến lợc quản lý kinh doanh
- Chiến lợc về nhân sự - ...

2.7. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp.


Uy tín kinh doanh của Công ty là tài sản vô hình. Uy tín của Công ty không chỉ là những ấn tợng tốt đẹp với bạn hàng mà còn là sự tin tởng của
các cơ quan nh: Ngân hàng, cơ quan thuế, các đơn vị kinh tế trong và ngoài nớc khác...
Mọi hoạt động kinh doanh đều do những cá nhân trong Công ty thực hiện dới sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo trong Công ty. Trong những
năm qua, mặc dù Công ty may Chiến Thắng đã vợt qua những thử thách gay go của thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế và những biến đổi trong nội bộ. Song,
hoạt động kinh doanh của Công ty kết quả đạt đợc cha cao và đời sống cán bộ công nhân viên mới chỉ đợc cải thiện một phần, quy mô phát triển kinh
doanh cha đợc mở rộng...
59
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo lập và củng cố uy tín của mình, trớc hết bộ máy lãnh đạo Công ty phải thực sự giỏi, có trình độ và linh hoạt
trong việc ra quyết định xử lý với những hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ của Công ty. Mặt khác, phải có sự sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cơ
cấu, chức năng của các phòng ban.
Con ngời là một nhân tố quyết định, do đó một yếu tố quan trọng nữa là Công ty phải có kế hoạch bồi dỡng đào tạo, đào tạo lại để đội ngũ cán bộ
luôn luôn đợc mở rộng kiến thức về hoạt động kinh doanh, nắm bắt các hoạt động kinh doanh và luôn thích ứng với những thay đổi trong chính sách của
Nhà nớc cũng nh biến đổi của thị trờng. Phong cách của đại đa số còn cha đủ nhanh nhạy, cha phù hợp với hình thức kinh doanh của cơ chế thị trờng, kiến
thức đợc đào tạo đã quá lạc hậu...
Tuy nhiên, với cá sắp xếp và cơ chế tổ chức hoạt động hiện nay cha phát huy hết khả năng của từng ngời và cha phát huy đợc sức mạnh đoàn kết.

2.8. Có chính sách bán giá năng động:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng chiến lợc kinh doanh. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp.

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×