Tải bản đầy đủ - 89 (trang)
Các giải pháp về phía Công ty.

Các giải pháp về phía Công ty.

Tải bản đầy đủ - 89trang

- Đẩy mạnh nhập khẩu cả uỷ thác và tự doanh những mặt hàng không truyền thống với cơ chế và phơng thức linh hoạt trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tính đủ chi
phí và có lãi.
- Đối với xuất khẩu, duy trì và mở rộng khách hàng trong và ngoài nớc. Chất l- ợng hàng hoá phải đợc đặc biệt chú trọng nâng cao để có thể cạnh tranh trên thị tr-
ờng quốc tế.
II - Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty.
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung cũng nh hoạt động nhập khẩu nói riêng đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ, không chỉ
đem lại lợi nhuận mà còn đem lại uy tín cho Công ty, tạo nền tảng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty. Tuy nhiên, việc nhập khẩu nguyên vật liệu,
thiết bị,...từ nớc ngoài không phải là một công việc dể dàng. Vì vậy, Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới
và nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung cũng nh hiệu quả hoạt động nhập khẩu nói riêng. Để có đợc sự đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả này đòi hởi phải
có sự nỗ lực từ phía Công ty cũng nh sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Nhà nớc. Sau đây là một số biện pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
hoạt động nhập khẩu ở Công ty PACKEXPORT:

1. Các giải pháp về phía Công ty.


1.1 Giải pháp về vốn.
Trong cơ chế thị trờng việc nhập khẩu vật t nguyên liệu sản xuất bao bì cũng nh mọi hàng hoá khác đều tính theo giá cả quốc tế và thanh toán bằng ngoại tệ tự
do, không bị dàng buộc với các nghị định th. Do vậy, các hợp đồng nhập khẩu đều phải dựa trên lợi ích và hiệu quả kinh tế để quyết định có thực hiện hay không.
Muốn có đợc hiệu quả kinh tế thì sư dơng vèn ph¶i cã hiƯu qu¶ cao.
Trang 70
Đây là yêu cầu cấp bách trong điều kiƯn nhu cÇu nhËp khÈu cao trong khi vèn nhËp khẩu lại eo hẹp. Để đạt đợc hiệu quả sử dụng vốn cao thì công ty phải làm tốt
công tác quản lý vốn. Cụ thể Công ty cần:
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối của nhà nớc mà trớc tiên là hoàn thành các loại thuế phải nộp.
- Tính toán các khả năng lỗ, lãi, thời gian thu hồi vốn trong kinh doanh còng nh dù tÝnh tríc nh÷ng rđi ro cã thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa.
- Kết hợp chặt chẽ sự vận động của vốn và hàng hoá, vốn trong kinh doanh gồm vốn cố định và vốn lu động. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có nghĩa là nâng cao
hiệu quả sử dụng cả vốn lu động và vốn cố định. Là một Công ty thơng mại đơn thuần nên lợng vốn lu động trong kinh doanh của PACKEXPORT khá lớn. Chính
vì vậy, nếu Công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động thì chắc chắn hiệu quả kinh doanh sẽ tăng lên.
Vốn lu động là do sự hợp thành của tài sản vốn lu động và vốn lu thông biểu hiện bằng tiền tạo ra. Đối với loại vốn này, Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:
+ Tăng nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá để không cần tăng thêm lợng vốn lu động mà hiệu quả sử dụng vốn lại tăng lên. Lựa chọn phơng thức thanh toán thuận
lợi, an toàn, tránh đợc tình trạng ứ đọng vốn hay dây da trong thanh toán tiền hàng. + Tận dụng vốn của chủ đầu t trong nhập khẩu uỷ thác bằng cách yêu cầu họ
chuyển tiền đúng hạn. Nh vậy sẽ tiết kiệm vốn của Công ty vào các dự án nhập khẩu tự doanh. Tuy nhiên không nên yêu cầu chủ đầu t phải đặt cọc khoản tiền lớn
để thực hiện hợp đồng. Với những bạn hàng quen thc, C«ng ty cã thĨ sư dơng vèn cđa mình ứng ra để thực hiện hợp đồng sau đó mới yêu cầu bạn hàng thanh
toán. Nh vậy, Công ty sẽ tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trờng. + Đẩy mạnh xuất khẩu để tăng nhanh lợng vốn lu động phục vụ nhập khẩu.
Ngoài ra còn phải quản lý tốt lợng hàng dự trữ thanh lý kịp thời hàng ứ đọng, hàng tồn kho để giải phóng vốn. Nguồn vốn lu động của Công ty hiện nay gồm vốn tự
có, vốn đi vay, vốn liên doanh, liên kết. Nhng để nhập khẩu có hiệu quả trong khi
Trang 71
vốn tự có ít thì Công ty nên vay các ngân hàng, các tổ chức tài chÝnh víi l·i st u ®·i.
Vèn cè định là vốn đầu t vào tài sản của công ty. Vốn cố định của
PACKEXPORT không nhiều, chỉ chiếm khoảng 25 tổng số vốn kinh doanh, một tỷ lệ hợp lý đối với một công ty thơng mại. Vốn cố định tham gia vào nhiều quá
trình sản xuất kinh doanh và sau mỗi chu kỳ vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhng giá trị của nó đợc chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm. Chính vì
vậy Công ty cần: + Tăng mức lu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu vì nh vậy sẽ khai thác đợc hết
công suất tài sản cố định đợc và giảm chi phí tài sản cố định trên một đơn vị hàng hoá kinh doanh.
+ Tăng tỷ trọng tài sản cố định đợc sử dụng trong kinh doanh, giảm tỷ trọng tài sản cố định chờ thanh lý.
- Thờng xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng đến sử dụng vốn để kịp thời đề ra các phơng
án đối phó thích hợp. - Thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất đối với quá trình sử dụng vốn.
- Khi bỏ vốn ra kinh doanh phải xây dựng đợc các phơng án kinh doanh ®Ĩ ®¶m b¶o hiƯu qu¶ sư dơng vèn cao.
- TËp trung hớng vốn sử dụng đầu t này vò việc nhập khẩu máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả việc thiết kế mẫu mốt bao bì.
1.2 Giải pháp về thị trờng.
Trong kinh doanh xuất nhập khẩu đặc biệt là việc nhập khẩu, việc nắm vững thị trờng là rất quan trọng. Chính vì vậy, Công ty cần tiến hành nghiên cứu thị trờng,
nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu này. Có nh vậy
Công ty mới mở rộng đợc thị trờng và kinh doanh có lãi. Là một Công ty xuất nhập khẩu nên PACKEXPORT phải nghiên cứu cả hai thị
trờng trong và ngoài nớc. a Với thị trờng trong nớc.
Trang 72
Công ty cần chú trọng hơn nữa để phát hiện đợc các nhu cầu của các doanh nghiệp. Cụ thể phải nghiên cứu để biết đợc khách hàng sẽ cần loại nguyên liệu nào,
quy cách phÈm chÊt ra sao, th«ng sè kü thuËt nh thÕ nào,...Ngoài ra cần nắm đợc
thông tin về tình hình cạnh tranh trên thị trờng thiết bị, doanh nghiệp nào đã nhập, đang nhập và sẽ nhập thiết bị đó. Cũng cần hiểu rõ chính sách của Nhà nớc có liên
quan đến nhập khẩu nguyên liệu, về hệ thống tài chính tiền tệ và đặc biệt là biểu thuế về các chi tiết chính của thiết bị toàn bộ. Vì đây là thiết bị toàn bộ nên Công ty
cần nghiên cứu về tình hình tiêu thụ hàng hoá do thiết bị ®ã t¹o ra. Tõ tríc ®Õn nay, PACKEXPORT thêng Ýt quan tâm đến vấn đề này. Cần xác định rõ liệu hàng hoá
do thiết bị sản xuất ra có khả năng tiêu thụ nh thế nào trên thị trờng. Dù rằng vấn đề này đã đợc nêu rõ trong luận chứng kinh tế kỹ thuật của chủ đầu t nhng Công ty
cũng cần xem xét kỹ lỡng. Nếu thấy việc nhập khẩu là không hợp lý do sản phẩm tạo ra không tiêu thụ đợc thì Công ty sẽ không nhập.
b Đối với thị trờng nớc ngoài. Công ty cần phải phát huy hơn nữa những hiểu biết của mình về các vấn đề sau:
- Nắm vững chính sách thơng mại cũng nh cá chính sách bảo hộ mậu dịch của mỗi quốc gia, cần có một thông tin dự đoán các biến động về kinh tế, chính trị của
mỗi nớc khác nhau để tránh các trờng hợp bất khả kháng khi thực hiện hợp đồng - Không chỉ nắm tình hình về một quốc gia mà Công ty cần biết rõ những thông
lệ quốc tế, những tập quán thơng mại quốc tế hay những công ớc quốc tế để vận dụng chúng một cách có hiệu quả.
- Ngoài ra việc nắm chắc chính sách nhập khẩu về nguyên liệu, thiết bị sản xuất bao bì của Nhà nớc, tình hình giá cả của nguyên liệu, thiết bị hay điểm mạnh, điểm
yếu của thiết bị do từng nớc sản xuất cũng là điều rất quan trọng. Dù hiện nay có rất nhiều hãng nớc ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam nhng Công ty nên
thành lập hai hệ thống các đại diện tại nớc ngoài để nghiên cứu, nắm bắt tình hình cho chính xác. Tuy nhiên, không thể khôi phục y nguyên hệ thống đại diện nh trớc
Trang 73
kia mà nên tổ chức đại diện theo khu vực cụ thể, Công ty cử đại diện tại khu vực Tây âu, Bắc âu, Đông âu, Trung Quốc, tại khu vực ASEAN,...
- Những thông tin về thị trờng mà Công ty thu đợc cần phải chính xác, kịp thời. Sau khi thu thập, Công ty nên tiến hành phân tích, nghiên cứu kỹ lỡng những thông
tin này để làm cơ sở ra các quyết định chính xác. Mục đích của PACKEXPORT là mở rộng cả thị trờng trong nớc và ngoài nớc để
nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt chức năng của mình. Song song với việc mở rộng thị trờng Công ty cần xác định những thị trờng trọng
điểm của mình để tập trung hoạt động có hiệu quả hơn. Trớc đây thị trờng trọng điểm của Công ty là Liên Xô cũ, còn hiện nay phần lớn giá trị nhập khẩu của Công
ty là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên. Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ vì Trung Quốc cha hẳn là một nớc phát triển, cha tập trung đợc những công
nghệ, thiết bị hiện đại dù có u điểm là giá vật t nguyên liệu và thiết bị thấp hơn so với các nớc khác. Trong tơng lai Công ty cần hớng và những thị trờng nh Pháp, Mỹ
vì đây là những nớc có nền công nghiệp phát triển, có khả năng cung cấp thiết bị hiện đại, phong phú cho Công ty.
1.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi. Để có thể tồn tại và phát triển trong mọi cơ chế cạnh tranh hiện nay, Công ty
cần có đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi. Dù hiện có trên 80 cán bộ có trình độ đại học, có kinh nghiệm nhng đa phần đã lớn tuổi nên Công
ty cần có chính sách tuyển dụng mới. Đối tợng của chính sách này đa phần là sinh viên khối kinh tế và các trờng kĩ thuật mới ra trờng, nhng có trình độ, năng động và
có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. Tuy cha cã kinh nghiƯm nhng víi sù gióp đỡ của những cán bộ dày dạn kinh nghiệm thì chắc chắn trong tơng lai họ sẽ là
đội ngũ kế cận cho lớp cán bộ hiện nay. Đội ngũ cán bộ Công ty phải có kiến thức, sáng tạo và biết tạo ra bầu không khí
thuận lợi trong cơ quan để tăng hiệu quả công việc. Đặc biệt là lãnh đạo cần sử dụng các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần để động viên cán bộ công
Trang 74
nhân viên. Cụ thể là sẽ qui định một khoản tiền thởng khi cán bộ ký kết đợc hợp đồng hay thởng khi Công ty làm ăn có lãi, hoặc tổ chức cho nhân viên đi nghỉ
mát,v..v. Bên cạnh đó cán bộ lãnh đạo còn phải có khả năng ngoại giao tốt với các
bạn hàng trong và ngoài nớc, có tính quyết đoán trong công việc. Đội ngũ cán bộ giỏi của Công ty cần giỏi về nghiệp vụ, thành thạo về ngoại
ngữ, am hiểu cả kỹ thuật lẫn nghiệp vụ ngoại thơng. Nhìn chung cán bộ Công ty thờng chỉ đợc đào tạo chuyên về một lĩnh vực riêng nh nghiệp vụ ngoại thơng hay
kỹ thuật. Để thực hiện tốt việc nhập khẩu thì nó đòi hỏi cán bộ phải nắm vững cả hai lĩnh vực trên.
Do vậy cán bộ Công ty phải tự tìm tòi, nghiên cứu, học tập nên gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế PACKEXPORT cần thực hiện chính sách cử cán bộ đi đào tạo
thêm về trình độ kỹ thuật đợc nâng cao về các nghiệp vụ ngoại thơng và ngoại ngữ. Bên cạnh đó cán bộ nghiệp vụ còn phải nắm vững Luật Thơng mại mới của nớc ta
có hiệu lực từ ngày 111998 , các qui định của Bộ Thơng mại về hàng hoá cấm nhập khẩu, ngừng nhâp khẩu cũng nh tập quán thơng mại quốc tế hay luật pháp của
mỗi quốc gia,...để vận dụng có hiệu quả trong kinh doanh. Giải pháp này chắc chắn sẽ đợc Công ty thực hiện tốt nhất nếu nh Công ty có ng-
ời làm công tác tổ chức cán bộ có trình độ, năng lực về công tác cán bộ, đánh giá và nhận xét cán bộ một cách chính xác, tham mu chuẩn xác cho lãnh đạo Công ty
về việc bố trí, xắp xếp và sử dụng cán bộ theo sở trờng năng lực. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tuỳ tiện, làm mất
đi động lực phấn đấu của từng cá nhân. Giải pháp này chắc chắn sẽ đợc PACKEXORT thực hiện tốt nhất vì điều này bắt
nguồn từ việc Công ty đã có sẵn đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ hơn. Hơn nữa số cán bộ này luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ của bản thân. Hiện nay
Công ty đã có một số lợng đáng kể cán bộ có trình độ sau đại học nh thác sĩ, phó tiến sĩ. Đó là cha kể tới lực lợng trẻ vừa tốt nghiệp loại giỏi tại các trờng đại học có
uy tín đang rất muốn làm việc tại Công ty.
Trang 75
Thùc tÕ hiƯn nay C«ng ty phải xắp xếp, bố trí lực lợng của mình cho hợp lý hơn để phát huy năng lực sáng tạo của mỗi ngời. Với những cá nhân đã nhiều tuổi, trình
độ thấp, năng lực chuyên môn hạn chế, kinh doanh không có hiệu quả Công ty có
thể thực hiện giảm biên chế. Ngợc lại những cá nhân có trình độ, đợc đào tạo chính quy, nhanh nhẹn tháo vát, năng động trong kinh doanh đem lại hiệu quả cho Công
ty thì cần đợc khen thởng thích đáng. Tóm lại, để vợt qua thử thách, cán bộ trong Công ty cần đoàn kết thống nhất hơn
nữa, không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và phải đồng tâm hiệp lực cùng hớng tới mục đích làm cho Công ty lớn mạnh không ngừng.
1.4 Hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ nhập khẩu.
Hiện nay các nghiệp vụ mà Công ty đang áp dụng là phù hợp và có hiệu quả. Nh- ng điều này không có nghĩa là các nghiệp vụ ®ã kh«ng bao giê thay ®ỉi. Trong thêi
gian tíi, nhiỊu yếu tố mà Công ty không kiểm soát đợc nh kinh tế, chính trị, pháp
luật,... sẽ thay đổi và điều này sẽ kéo theo việc thay đổi các nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình.
Ngay từ khâu chọn đối tác kinh doanh Công ty phải tìm hiểu kỹ đối tác nớc ngoài về quá trình phát triển của họ, lĩnh vực kinh doanh của họ, những u điểm,
khuyết điểm của vật t nguyên liệu, thiết bị do họ sản xuất,... Đây là điều quan trọng vì trong kinh tế thị trờng mọi doanh nghiệp đều tham gia kinh doanh và trong đó có
cả những Công ty ma, những Công ty trung gian môi giới, những Công ty làm ăn trái pháp luật.
Trong đàm phán cần nắm vững nghệ thuật đàm phán, biết vận dụng ba yếu tố của đàm phán là bối cảnh, thời gian và quyền lực của đàm phán sao cho có lợi nhất.
- Bối cảnh đàm phán là môi trờng và điều kiện để các chủ thể tiến hành đàm phán nh: địa điểm diễn ra, thời cơ, tiềm lực, con ngời. Nguyên tắc mà Công ty cần
quán triệt là phải che dấu bối cảnh của mình và tìm hiểu, khai thác bối cảnh của đối tác.
- Về thời gian đàm phán, đó là một quá trình có điển khởi đầu và có điểm kết thúc.
Trang 76
Kết điểm là những điểm chết về thời gian và đàm phán, về chất lợng, hay về giá cả thiết bị. Đàm phán sẽ kết thúc khi một trong hai bên hay cả hai bên đến điểm
chết. Công ty cần che dấu những điểm chết của mình nh chất lợng mà chủ đầu t yêu
cầu, vốn dành cho nhập khẩu,... và khai thác điểm chết của ®èi ph¬ng. VÝ dơ nh chóng ta biÕt r»ng vËt t nguyên liệu, thiết bị sản xuất bao bì của Trung Quốc thờng
có chất lợng không cao so với hàng của Thụy Điển, Pháp, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này trong đàm phán để buộc họ nhợng
bộ một số nhợc điểm khác. - Quyền lực của đàm phán là sức m¹nh cđa sù am hiĨu cđa chđ thĨ tham gia đàm
phán. Muốn nắm đợc quyền lực này thì Công ty phải hiểu về chuyên môn kỹ thuật, về pháp luật.
Khi ký kết hợp đồng Công ty chú ý nhiều đến điều khoản giá cả để tiết kiệm vốn. Nhng không vì thế mà Công ty nhập khẩu những vật t chất lợng kém, thiết bị
cũ do các nớc khác thải loại, cha dùng đợc bao lâu đã phải thay thế và ảnh hởng tới môi trờng sống. Hợp đồng cần chặt chẽ về mọi điều khoản để tránh thua thiệt về
sau. Hiện nay các điều khoản về bất khả kháng cha đợc các doanh nghiệp Việt Nam cùng PACKEXPORT quan tâm đúng mức và chính điều này đã gây khó khăn
cho chúng ta. Đơn giản là vì tình hình mỗi nớc đều có khả năng thay đổi, đều có thể xảy ra các tình trạng bất khả kháng theo chiều hớng không có lợi cho Công ty
nên PACKEXPORT cần quan tâm tới vấn đề này để đợc an toàn trong kinh doanh. Khi thực hiện các thủ tục hải quan để tiếp nhận hàng hoá, Công ty cần chú ý
điểm sau: Hải quan Việt Nam dù có nhiều cố gắng trong việc đơn giản hoá các thủ tục hải quan nhng trên thực tế thì cán bộ trong Công ty vẫn phàn nàn về cách thức
của họ. Để tránh phiền hà, khi làm thủ tục hải quan cán bộ công nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết nh: hợp đồng, quyết định của Bộ Thơng mại phê duyệt
nhập khẩu, công văn phê duyệt của ngời có thẩm quyền quyết định đầu t, tờ khai hải quan bẳng kê chi tiết lô hàng nhập khẩu, lệnh giao hàng, hoá đơn thơng mại,
giấy chứng nhận chất lợng, chøng nhËn xuÊt xø, phiÕu ®ãng gãi chi tiÕt,... Trong tờ khai hải quan cần nêu rõ mã của hàng hoá nhập khẩu. Vì là một Công ty chuyên
Trang 77
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thêng xuyªn phải quan hệ với hải quan nên Công ty cần xây dựng tốt mối quan hệ với hải quan.
1.5 Giải pháp về đổi mới kinh doanh. Hiện nay lĩnh vực kinh doanh chđ u cđa PACKEXPORT vÉn lµ nhËp khÈu
vËt t nguyên vật liệu, thiết bị máy móc sản xuất bao bì, đây là thế mạnh và cũng là
nhiệm vụ chính của Công ty. Trong khi đó xuất khẩu của Công ty đạt kết quả thấp thậm chí năm 2001 vừa qua, Công ty còn không hoàn thành kế hoạch xuất khẩu.
Để phục vụ tốt hơn nữa cho nhập khẩu, Công ty cần đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu. Làm nh vậy sẽ giúp Công ty tăng thêm ngoại tƯ cho nhËp khÈu ®ång thêi më
réng quan hƯ víi các Công ty khác để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhập khẩu. Một điều dễ thấy ở PACKEXPORT là Công ty còn nặng về nhập khẩu uỷ thác.
Để khắc phục nhợc điểm này Công ty chú trọng tới hình thức nhập khẩu tự doanh. Đây là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và giúp Công ty chủ động
trong kinh doanh, chủ động trong lựa chän vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu nhng nã còng khá mạo hiểm. Nhng muốn kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trờng thì phải
chấp nhận mạo hiểm. Chính vì vậy, PACKEXPORT nên tìm kiếm vốn từ các nguồn khác nhau nh vay ngân hàng, vay các tổ chức hành chính quốc tế để nhập khẩu tự
doanh,... đồng thời, Công ty phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu của các doanh nghiệp trong nớc xem họ cần loại vật t nguyên liệu, thiết bị nào, thông số kỹ thuật
ra sao, chủng loại quy cách nh thế nào,... sau đó PACKEXPORT sẽ tiến hành giao dịch nhập khẩu với đối tác nớc ngoài rồi cung cấp lại cho doanh nghiệp Việt Nam
có nhu cầu. Đổi mới hình thức kinh doanh còn có nghĩa là Công ty phải năng động tìm
kiếm thị trờng và bạn hàng. Cụ thể PACKEXPORT phải tăng cờng các hoạt động tiếp thị trên thị trờng nhằm nâng cao uy tín của mình với các doanh nghiƯp. Cã nh
vËy c¸c chđ đầu t mới tin tởng vào khả năng nhập khẩu của Công ty PACKEXPORT . Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng chính sách tăng lơng, tăng th-
ởng để khuyến khích cán bộ của mình tự tìm kiếm bạn hàng cho Công ty. Thực tế
Trang 78
đây là biện pháp tìm bạn hàng khá hữu hiệu vì cán bộ của Công ty cã mèi quan hƯ réng r·i víi c¸c doanh nghiƯp.
Trong cơ chế thị trờng có nhiều doanh nghiệp t nhân làm ăn phát đạt muốn nhập
khẩu thiết bị để hiện đaị hoá sản xuất. Trong khi đó Công ty lại cha thực sự quan tâm đến những bạn hàng này. Thực tế là từ trớc đến nay PACKEXPORT vẫn có
quan hệ với các doanh nghiệp t nhân nhng chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu nguyên liệu hay hàng tiêu dùng cho họ. Tới đây Công ty cần tăng cờng quan hệ với các
doanh nghiệp này để mở rộng phạm vi kinh doanh cuả mình. Nhng điều cần thiết nhất là Công ty phải đổi mới thực sự các hoạt động kinh
doanh của mình. Đó là việc Công ty sẽ liên doanh, liên kết với các đối tác nớc ngoài để trực tiếp đứng tên hay tham gia đấu thầu với t cách là ngời bán. Đây là
hình thức kinh doanh hoàn toàn mới với Công ty. Trớc đây Công ty cũng liên doanh với các doanh nghiệp khác nhng chỉ để sản xuất hàng xuất khẩu khác nh xí nghiệp
liên doanh sản xuất tất sùi ở Nga. Còn trong hình thức này Công ty đóng vai trò nh ngời bán đứng ra cung cấp mọi loại vật t nguyên liệu và thiết bị đồng bộ theo yêu
cầu của chủ đầu t mà không phải bỏ ra nhiều vốn để nhập khẩu những loại vật t nguyên liệu hay thiết bị máy móc đó. Lúc này liên doanh vừa đóng vai trò sản xuất
vừa làm chức năng cuả Công ty ngoại thơng tới tay ngời tiêu dùng. Nếu phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tham gia đấu thầu hay gửi các bản chào
hàng của mình. Với uy tín và lợi thế trong kinh doanh PACKEXPORT sẽ dễ dàng đợc bạn hàng tin cậy và lựa chọn. Sau đó Công ty sẽ tiếp tục thông báo về nhu cầu
này cho đối tác liên doanh của mình để họ tiến hành sản xuất, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục nhập khẩu và
cung cấp cho chủ đầu t. Trong suốt thời gian bảo hành Công ty sẽ đóng vai trò ngời bán đứng ra kiểm tra, bảo hành hớng dẫn kỹ thuật vận hành máy móc. Nh vậy sẽ
tiết kiệm đợc các chi phí cho chuyên gia hớng dẫn kỹ thuật. Với giải pháp đổi mới hình thức kinh doanh nh trên, chúng ta tin rằng Công ty
sẽ đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

2. Một số kiến nghị đối với nhà nớc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các giải pháp về phía Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(89 tr)

×