Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty

Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty

Tải bản đầy đủ - 58trang

2.4. Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty


Để khắc phục nhược điểm này các thành viên trong ban quản lý dự án cần có sự hỗ trợ lẫn nhau khi làm việc, và ban lãnh đạo công ty cần có biện pháp
để bớ trí cơng việc nào mà thành viên đó thơng thạo nhất. - Cần phân tích một cách kỹ càng, tỉ mỉ các dữ liệu có được từ nghiên cứu
thị trường để có được những thông tin sát thực nhất đưa vào các nội dung trong dự án, tranh trường hợp sử dung các yếu tố chủ quan xa rời thực tế khi
không có đủ thông tin - Trong nội dung phân tích tài chính thì phải xây dựng công việc xác định tỷ
xuất chiết khấu theo đúng các luận chứng kinh tế và toán học. Các dự án được lập trong thời gian qua có tỷ suất chiết khấu đều dựa vào các dự án tương tự
mà không có sự tính toán nào. - Ban giám đốc cần cải tổ ngay chế độ làm việc cũng như chi trả cổ tức,
tránh thất thoát lãng phí. - Các chi nhánh tại Sơn La cần có ngay nội quy làm việc rõ ràng.
- Cần hoàn thành ngay các thủ tục để thực hiện cũng như là quản lý dự án. - Cần có ngay đội ngũ cán bộ có chuyên môn tại các chi nhánh.
- Các chi nhánh của công ty còn thiếu cả về cơ sở vật chất lẫn con người. Công ty cần có biện pháp tăng cường cơ sở vật chất cho các chi nhánh và
tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ cho các chi nhánh này làm việc có hiệu quả hơn.
Ngoài ra để khắc phục nhược điểm này còn một số biện pháp khác nhằm bổ sung cho nội dung công tác quản lý của công ty như sau:
Mở rộng sơ đồ mạng vào xây dựng và quản lý tiến độ. Công tác tư vấn lập dự án đầu tư cũng giống các hoạt động sản xuất kinh
doanh thông thường lặp đi lặp lại nhiều lần và thay đổi thường xuyên tuỳ theo đặc điểm của từng dự án được lập. Để có thể liên kết các hoạt động cần thực
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
hiện của dự án tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành đúng kế hoạch cho khách hàng. Tăng cường sự kết hợp hài hoà giữa các bộ phận các phòng ban
phát hiện sớm và giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc nảy sinh rút ngắn thời gian giảm bớt chi phí thực hiện, tạo ra sản phẩm có chất
lượng cao hơn. Ban quản lý dự án cần thiết lập sơ đồ mạng công việc một cách đầy đủ và chi tiết, sơ đồ mạng công việc về thời gian sẽ hoàn thành dự
án để từ đó cán bộ hoàn thành tập trung giải quyết các công việc rút ngắn đường Găng và có biện pháp chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện
thực tế. Xây dựng quy chế thưởng phạt hợp lý.
Trong những năm qua để đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên phát
huy tinh thần sáng tạo khắc phúc khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đem
lại nhiều lợi nhuận góp phần cải thiện đời sống người lao động. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm Giám Đôc thống nhất với công đoàn xét và đề
nghị công ty khen thưởng cho tập thể và cá nhân có đủ tiêu chuẩn. …Bên cạnh đó công ty cũng có phần thưởng riêng cho cá nhân tập thể hoàn thành tốt
kế hoạch có sáng tạo. Việc công ty áp dụng quy chế khen thưởng có tác dụng khuyến khích người
lao động gắn bó hơn với công việc phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc. Cần kết hợp khen thưởng bằng tinh thần và vật chất, xem xét nâng lương
trước thời hạn, bố trí vào các vị trí then chốt để phát huy năng lực tới đa của họ.
Một số giải pháp đóng góp nhằm làm tăng tính tự giác của nhân viên, và thúc đẩy họ làm việc
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, khen thưởng rõ ràng. Tiền lương, tiền thưởng cũng như tiền phạt trong công ty cần thực hiện nghiêm minh, rõ ràng
làm động lực cho nhân viên phấn đấu hết mình vì công việc. Để làm được điều này trước hết lãnh đạo phải gương mẫu, người thực hiện phải cương
quyết. - Triển khai được những nghị quyết của các cuộc họp thành hiện thực. Một
thực tế của công ty hiện nay là chưa biến được các nghị quyết của các cuộc họp vào thực tế làm việc của công ty. Để làm được điều này điều quan trọng
nhất là lãnh đạo phải chỉ đạo nhân viên thực hiện công việc.

2.5. Một số giải pháp khác


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khắc phục những nhược điểm trong nội dung quản lý dự án của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×