Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Quản lý chi phí Quản lý chất lượng

Quản lý chi phí Quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ - 58trang

Công việc thực hiện Thời gian thực hiện
ngày Ngàythángnăm
Tổ chức lớp học lý thuyêt 10
552007 Tổ chức lớp thực hành
15 1552007
Tổn thấtồng rừng 650
262007 – 42009
Tất cả các công việc trên đều được đồng loạt thực hiện ở tất cả các vùng của dự án. Riêng về thời gian thu hoạc và thu mua bao tiêu sản phẩm hạt để ép
dầu thì vì do cây sau 3 năm trồng mới cho thu hoạch, nên sau khi kết thúc 2 năm chuẩn bị cơ sở hạ tầng và trồng rừng, công ty tiến hành xây dựng nhà
máy ép dầu công suất 1triệu tấnnăm, chuẩn bị cho đợt thu hoạch đầu tiên. Các năm sau tiếp tục quản lý chăm sóc và cho thu hoạch.
+ Đối với chu kỳ thứ hai từ 2028 – 2047 thì ngay từ cuối năm 2026 ở chu kỳ một tiếp tục trồng rừng xen gối cho kỳ thứ hai. Ngoài ra trong giai đoạn dự án
này được thực hiện cũng đã có dự tính trồng xen những cây bản địa tạo rừng phòng hộ trả lại màu xanh cho rừng.
Với những kế hoạch thời gian thực hiện được xây dựng khá cụ thể này, ban quản lý dự án của công ty nhận thấy rằng dự án sẽ được thực hiện theo đúng
tiến độ đã định và bảo đảm tính khả thi của dự án. Cũng nhờ vào thời gian kế hoạch cụ thể này mà phía cơng ty nắm bắt, quản lý tốt hơn trong q trình
thực hiện dự án.

4.2. Quản lý chi phí


Trong nội dung công tác quản lý dự án của công ty, thì vấn đề này rất được chú trọng vì điều đương nhiên là một nhà đầu tư nào cũng mong muốn thực
hiện dự án với tiến độ nhanh nhất có thể nhưng khơng muốn chi phí bỏ ra q lớn. Như đối với những dự án mà công ty thực hiện và quản lý, trong công tác
chuẩn bị luôn chuẩn bị ngân sách cho q trình chuyển hố mục tiêu của hoạt
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
động đầu tư thành những kế hoạch cụ thể, trong đó chỉ rõ các nguồn lực, trình tự và những kế hoạch cụ thể để thực hiện. Ban quản lý dự án trong quá trình
lập dự án khả thi cũng đã nêu rõ ra các phương pháp dự toán ngân sách trên cơ sở các khoản thu, chi phát sinh theo từng công việc và được tổng hợp theo
dự án. Trên cơ sở các phương án về chi phí dự án, ban quản lý dự án xem xét và lựa chọn phương án tối ưu nhất, hợp lý nhất sao cho việc thực hiện dự án
được đẩy theo đúng tiến độ mà chi phí bỏ ra hợp lý phù hợp với điều kiện của công ty. Dựa trên cơ sở phân tích dòng chi phí dự án mà ban quản lý dự án
đưa ra, đã giúp cho công ty có kế hoạch chủ động tìm kiếm đủ vốn và cung cấp theo đúng tiến độ đầu tư, giúp cho việc kiểm sốt được chi phí dự án có
hiệu quả hơn.

4.3. Quản lý chất lượng


Đối với dự án đầu tư hiện nay của công ty, dự án “Trồng rừng kinh tế bằng cây Jatropha lấy hạt ép dầu Diesel tại Sơn La”. Việc quản lý chất lượng của
dự án là một vấn đề cũng hết sức quan trọng, trong quá trình thực hiện dự án ban quản lý dự án cũng đã nêu ra những mục tiêu về hiệu quả kinh tế, hiệu
quả xã hội như sau: + Về hiệu quả kinh tế:
Góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ sản xuất hàng hoá tại địa phương, kịp thời phục vụ và đáp ứng các yêu cầu tiêu dùng chất đốt sinh sinh
hoạt cho nông dân.. Đặc biệt là tìm ra giải pháp giúp cho nơng dân giải quyết được những khoảng đất bạc màu nằm trên đồi dốc, góp phần xố đói giảm
nghèo cho người dân địa phương, phát triển đời sống kinh tế xã hội cho người dân nơng thơn ở khu vực miền núi. Ngồi ra, dự án mang lại hiệu quả kinh tế
cao cho Công ty, tăng thu ngân sách Nhà nước. + Về hiệu quả xã hội:
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
Khi dự án hồn thành thì sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế vùng cao miên Tây Bắc phát triển, dự án này có thể được coi là tiên phong trong lĩnh vực đầu
tư phát triển kinh tế hàng hoá cho các xã vùng dân tộc thiể số có hồn cảnh kinh tế khó khăn của tỉnh Sơn La, ngồi ra còn tạo cơ hội cho sự chuyển đổi
cơ cấu kinh tế tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân vùng dự án. Ngoài ra, đây là dự án trồng rừng nên vấn đề về hiệu quả mơi trường cũng
là mục tiêu chính trong dự án. Quản lý chất lượng dự án của công ty trong q trình thực hiện đầu tư ln được xác định rõ ràng thông qua các hoạt
động: lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát và bảo đảm chất lượng trong hệ thống. Ban quản lý dự án của công ty cũng đã nêu rõ trách nhiệm chung của
tất cả các thành viên, mọi cấp trong đơn vị, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của công ty, để sao cho dự án được thực hiện đúng với kế hoạch đề ra.
Công ty chú trọng đến vấn đề quản lý chất lượng dự án là vì khi dự án thực hiện được thì nó mang lại cho chính cơng ty những nguồn lợi to lớn mà mục
tiêu đầu tư đã nêu, và đáp ứng được những yêu cầu của những người hưởng lợi từ dự án, quản lý tốt thì chi phí giảm thời gian thực hiện ngắn, tăng năng
suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
Cả 3 nội dung quản lý mà công ty đặc biệt chú trọng nói trên, Ban quản lý
dự ná đã dựa vào mối quan hệ chặt chẽ của nó đã phân tích và tổng hợp lại để áp dụng vào dự án, mong sao cho dự án đầu tư được thực hiện một cách có
hiệu quả nhất, vì đây là một dự án khá lớn được thực hiện trên phạm vi rất rộng nên chú trọng vấn đề quản lý là hết sức quan trọng. Tuy dự án đang
trong giai đoạn thực hiện nhưng tới nay những vấn đề phát sinh trong cơng tác quản lý chưa có sự thay đổi nào. Biểu hiện là tất cả các công việc trong kế
hoạch đề ra vấn đang tiến hành một cách thuận lợi.
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
IV – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CƠNG TY
1. Những thành tựu 1.1.Về quy trình quản lý dự án:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý chi phí Quản lý chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×