Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Tải bản đầy đủ - 58trang

cũng như cho lợi ích của vùng dự án và toàn xã hội. Cụ thể là ban quản lý dự án của công ty đã đưa ra những phương pháp và đã được ban lãnh đạo công ty
xem xét, phê duyệt.

4.1. Quản lý thời gian và tiến độ dự án


Với nội dung này Ban quản lý dự án gồm 10 người, ngay từ khi lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư đã thiết lập nên mạng công việc, đã xác định thời gian
thực hiện từng cơng việc cũng như tồn bộ dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu
về chất lượng đã định. Như đối với dự án của công ty, cụ thể là dự án “trồng rưng kinh tế bằng cây
Jatropha lấy hạt ép dầu diesel” việc quản lý thời gian được thể hiện rất rõ trong quá trình thực hiện đầu tư của dự án vì ở thời gian này vốn mà công ty
bỏ ra để thực hiện nằm khê đọng, thời gian của dự án là được xác định trong 40 năm từ 2007 – 2047. Dự án được chia ra làm 2 chu kỳ, mỗi chu ký là 20
năm, trong chu kỳ đầu ban quản lý dự án đã xác định thời gian thực hiện từng công việc như sau:
+ Đối với hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Công việc thực hiện
Thời gian thực hiện ngày
Thángnăm
San lấ mặt bằng 15
32007 XÂY DựNG nhà lưới sản xuất
cây giống 55
3 – 42007
Trạm biến thế 15
42007 XÂY DựNG bể chứa nước
30 42007
Hệ thống thuỷ lợi 90
4 – 62007 Đường nội vùng dự án
600 42007 – 22009
+ Đối với hạng mục đầu tư đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho người tham gia vào hoạt động của dự án và cho bà con thực hiện trồng rừng:
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
Công việc thực hiện Thời gian thực hiện
ngày Ngàythángnăm
Tổ chức lớp học lý thuyêt 10
552007 Tổ chức lớp thực hành
15 1552007
Tổn thấtồng rừng 650
262007 – 42009
Tất cả các công việc trên đều được đồng loạt thực hiện ở tất cả các vùng của dự án. Riêng về thời gian thu hoạc và thu mua bao tiêu sản phẩm hạt để ép
dầu thì vì do cây sau 3 năm trồng mới cho thu hoạch, nên sau khi kết thúc 2 năm chuẩn bị cơ sở hạ tầng và trồng rừng, công ty tiến hành xây dựng nhà
máy ép dầu công suất 1triệu tấnnăm, chuẩn bị cho đợt thu hoạch đầu tiên. Các năm sau tiếp tục quản lý chăm sóc và cho thu hoạch.
+ Đối với chu kỳ thứ hai từ 2028 – 2047 thì ngay từ cuối năm 2026 ở chu kỳ một tiếp tục trồng rừng xen gối cho kỳ thứ hai. Ngoài ra trong giai đoạn dự án
này được thực hiện cũng đã có dự tính trồng xen những cây bản địa tạo rừng phòng hộ trả lại màu xanh cho rừng.
Với những kế hoạch thời gian thực hiện được xây dựng khá cụ thể này, ban quản lý dự án của công ty nhận thấy rằng dự án sẽ được thực hiện theo đúng
tiến độ đã định và bảo đảm tính khả thi của dự án. Cũng nhờ vào thời gian kế hoạch cụ thể này mà phía công ty nắm bắt, quản lý tốt hơn trong quá trình
thực hiện dự án.

4.2. Quản lý chi phí


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×