Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
Quy trình quản lý dự án tại cơng ty 1. Sơ đồ quản lý

Quy trình quản lý dự án tại cơng ty 1. Sơ đồ quản lý

Tải bản đầy đủ - 58trang

quan giám sát và có trách nhiệm báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và những khó khăn gặp phải cho cơ quan giám sát. Các tổ chức thực hiện này
trực tiếp tham gia việc trồng rừng, huy động bà con tham gia vào dự án và có trách nhiệm tuyên truyền về lợi ích lâu dài của dự án.
2. Quy trình quản lý dự án tại cơng ty 2.1. Sơ đồ quản lý
Đối với công tác quản lý dự án của cơng ty thì xác việc định đúng các bước, trình tự thời gian, chi phí, nguồn vốn đầu tư, rủi ro, quản lý hoạt động mua
bán... nó chính là bao gồm các khâu trong việc thực hiện dự án mà cần có sự quản lý chặt chẽ của công ty. Công ty quản lý dự án đầu tư của mình trong
suất các giai đoạn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn vận hành các kết quả của dự án. Quy trình quản lý dự án của công ty được thể hiện dưới sơ đồ sau:
- - - - - - →
: Quan hệ quản lý
---------- →
: Trình tự các bước quản lý
SV: Nơng Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
BAN GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DỰ ÁN
NC tiền
khả thi
NC khả
thi Đánh
giá và quyết
định Hoàn
tất thủ tục triên
khai ĐT
Thi cơng
xây lắp cơng
trình Tổ chức
tập huấn
Vận hành
kết quả ĐT
2.2.Giải thích sơ đồ:
Nghiên cứu tiền khả thi: Sau khi tiếp nhận kế hoạch từ ý tưởng xây dựng nhà máy ép dầu Diesel
bằng hạt cây Jatropha, ban quản lý dự án đã thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thơng tin liên quan đến giống cây trồng, thị trường dầu khí,
thị trường nhân lực, điều kiện thực hiện và ban quản lý dự án trực tiếp lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình với ban giám đốc công ty, trưởng ban quản lý dự
án trực tiếp quản lý nhân viên trong ban dự án tiến hành những công việc trên. Nghiên cứu khả thi:
Sau khi trình báo cáo nghiên cứu khả thi trước ban giám đốc và đã được phê duyệt thì ban dự án tiếp tục thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi để ban
giám đốc cùng với các phòng ban tổ chức đánh giá dự án. Đánh giá và quyết định:
Các thành viên trong ban dự án cùng trưởng ban dự án, ban giám đốc và các thành viên phòng ban khác, đánh giá tổng quan cho tới chi tiết để đưa ra
những giải pháp tối ưu nhất nhằm khắc phục những tồn tại còn vướng mắc. Sau khi dự án được đánh giá và quyết định thực hiện thì ban quản lý dự án
xem xét, căn cứ vào công việc của từng người để đưa ra kế hoạch quản lý có hiệu quả nhất trong q trình thực hiện dự án.
Hoàn tất thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư: Sau khi nghiên cứu khả thi được đánh giá và quyết định thực hiện thì ban
giám đốc cùng với trưởng ban dự án tiến hành cơng tác hồn tất các thủ tục liên quan đến dự án để dự án được triển khai ngay.
Thi công xây lắp công trình: Khi những thủ tục liên quan đến dự án đã hồn tất ban giám đốc có chỉ thị
với trưởng ban dự án tiến hành thi công xây lắp thực hiện bước đầu xây dựng cơ sở cho dự án.
SV: Nông Nguyễn Việt Tân Lớp đầu tư 45B
Tổ chức tập huấn: Công việc này được thực hiện ngay khi cơ sở hạ tầng bắt đầu thực hiện,
chính bàn giám đốc trực tiếp quản lý cơng việc này, vì sao khi tập huấn xong cơng ty có kế hoạch lựa chọn những người có khả năng để tham gia vào việc
quản lý dự án tại địa phương. Vân hành kết quả đầu tư:
Khi dự án đã kết thúc 2 giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư thì đến giai đoạn này toàn bộ ban giám đốc cùng ban quản lý dự án trực tiếp tiến hành
công tác quản lý kết quả của quá trình đầu tư trên cơ sở thống kê kinh tế. Quy trình quản lý dự án của công ty thông qua giai đoạn đầu tư cũng đã thể
hiện được quản lý về chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, quản lý về thời gian giai đoạn thực hiện đầu tư và quản lý về chất lượng giai đoạn vân hành kết
quả đầu tư.

3. Công tác tổ chức thực hiện quản lý dự án


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình quản lý dự án tại cơng ty 1. Sơ đồ quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×