Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Đa dạng hố hình thức phương thức cho vay Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản tín dụng Tăng cường quan sát phòng ngừa rủi ro xử lý tốt nợ q hạn.

Đa dạng hố hình thức phương thức cho vay Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản tín dụng Tăng cường quan sát phòng ngừa rủi ro xử lý tốt nợ q hạn.

Tải bản đầy đủ - 81trang

3.2.2. Đa dạng hố hình thức phương thức cho vay


Mặc dù phương thức cho vay phù hợp với vốn đầu tư cho sản xuât kinh doanh tại địa bàn, xong thủ tục cho vay, hồ sơ vay có phần rườm rà, không
thuận tiện cho khách hàng. Mặc dù đã áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng nhưng chưa được phổ biến. để tạo điều kiện thuận lợi cho khách
hàng tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ cần tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn thường xuyên. SGD cần đưa ra các sản phẩm dịch vụ NH đa
dạng, hấp dẫn, thu hút khách hàng. Cần đa dạng hóa các biểu lãi suất, kỳ hạn, gia tăng các sản phẩm khuyến mãi khi huy động nguồn.

3.2.3. Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản tín dụng


Với mục tiêu kinh doanh an tốn hiệu quả, vấn đề chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu, công tác kiểm tra giám sát các khoản tín dụng thực
sự được ngân hàng quan tâm, có như vậy hoạt động tín dụng càng thực hiện đúng qui trình nghiệp vụ, đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp đạt được hiệu quả
trong kinh doanh. Tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn: Hoạt động
tín dụng mang lại nguồn thu nhập lớn đồng thời cũng chứa đựng tiềm ẩn nhiều rủi ro cao, vì vậy phải tăng cường quản lý chất lượng tín dụng nhằm
giảm thiểu rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừ và nhỏ: Thực hiện cho vay đúng qui trình thủ tục qui định của ngành
Thường xuyên rà soát theo dõi nợ đến hạn, nắm bắt khả năng tài chính của khách hàng để có biện pháp thu hồi nợ đến hạn, hạn chế nợ quá hạn phát
sinh. Thực hiện phân loại khách hàng theo 3 loại: Tín nhiệm, chưa tín nhiệm
và khơng tín nhiệm để có hướng đầu tư vào chính sách riêng đối với từng loại khách hàng.

3.2.4. Tăng cường quan sát phòng ngừa rủi ro xử lý tốt nợ quá hạn.


SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
Để đảm bảo cho việc mở rộng đầu tư vừa an toàn vừa hiệu quả, mỗi ngân hàng nhận biết được rủi ro để từ đó có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.
Quản lý tốt việc phân tán rủi ro tín dụng: Cho vay với cơ cấu hợp lý cà về cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu nợ cho vay phân theo thời gian. Thực
hiện đa dạng hoá các danh mục đầu tư, các đối tượng và các hình thức đầu tư. Tuân thủ về giới hạn và khả năng cho vay cao nhất đối với một khách
hàng. Tổ chức tốt việc phân tích đánh giá khách hàng. Phải đánh giá khách
hàng một cách chính xác trước khi đưa ra quyết định cho vay. Tổ chức thu thập phân tích các thơng tin rủi ro về khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.
Kiểm tra lựa chọn chặt chẽ trước khi cho vay thường xuyên tổ chức phân loại nợ và có biện pháp quản lý kịp thời đối với từng khoản nợ.
Để xử lý những khoản nợ quá hạn cần thực hiện các giải pháp sau: −
Đối với nợ quá hạn phải thu ngay là loại quá hạn do định kỳ chưa sát khi khách hàng có khả năng trả nợ cần thu ngay, thu đủ.

Đối với nợ quá hạn thu dần: Có thể chia các khoản nợ ra nhiều kỳ để khách hàng trả nợ dần.

Đối với nợ q hạn khó đòi do ngun nhân chủ quan và khách quan của khách hàng có thể sử dụng biện pháp thu giữ tài sản.

3.2.5. Tăng cường hoạt động huy động vốn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đa dạng hố hình thức phương thức cho vay Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản tín dụng Tăng cường quan sát phòng ngừa rủi ro xử lý tốt nợ q hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×