Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Hoạt động huy động vốn

Hoạt động huy động vốn

Tải bản đầy đủ - 81trang

Căn cứ vào những nội dung cần thẩm định và đề xuất cho vay, cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt vào báo cáo thẩm định và đề xuất giới hạn tín
dụng, ý kiến phê duyệt tín dụng phải thể hiện rõ ràng trên báo cáo thẩm định và đề xuất giới hạn tín dụng
2.4.Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố và hợp đồng có liên quan
2.5.Nhập dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin và lưu trữ hồ sơ 2.6.Rút vốn vay
Việc rút vốn vay có thể được giao cho phòng quản lý nợ trực tiếp kiểm tra thủ tục rút vốn vay và tác nghiệp hoặc do Phòng tín dụng doanh nghiệp
vừa và nhỏ thực hiện kiểm tra hồ sơ và giao cho phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh xử lý giải ngân.
3. Giám sát giải ngân và thanh lý tín dụng Giai đoạn giám sát tín dụng sẽ được tiếp nối với mục tiêu theo dõi, đánh
giá mức độ chấp hành hợp đồng tín dụng của khách hàng và kịp thời có các ứng xử thích hợp. nội dung của giai đoạn này chủ yếu bao gồm:
− Giám sát tín dụng
− Thu nợ
− Tái xét tín dụng và phân hạng tín dụng
− Xử lý nợ quá hạn và nợ có vấn đề.
2.2.3. Thực trạng kinh doanh của SGD Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2.2.3.1. Hoạt động huy động vốn


Mặc dù mới chính thức tách ra hoạt động độc lập với trụ sở chính được một thời gian ngắn nhưng trong thời gian qua SGD đã nhanh chóng khẳng
định được vị thế “anh cả” trong đại gia đình VCB. Bên cạnh việc hoạt động
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
như một chi nhánh VCB với thị phần lớn trong nhiều lĩnh vực tại Hà Nội, SGD còn là nơi tiên phong trong thực hiên các chủ trương, chính sách của
VCB, đi đầu trong việc thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện một số nghiệp vụ đặc thù khác. SGD luôn là đơn vị dẫn đầu trong
toàn hệ thống VCB về quy mô huy động vốn, ngay cả trong những thời điểm cơng tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn.
Tính đến 3092008, tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế quy VND của SGD đạt hơn 40.000 tỷ đồng chiếm 96,72 tổng nguồn vốn, tăng
2.000 tỷ so với 31122007. Cơ cấu nguồn huy động cân đối, nguồn huy động có kỳ hạn chiếm 75,83 tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế, vốn
huy động ngoại tệ chiếm 45,28 tổng nguồn vốn.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của SGD
Đơn vị: tỷ VND, triệu USD
Chỉ tiêu Năm 2008
Năm 2007 VND
USD Quy
VND VND
USD Quy
VND I- HĐ từ LNH
II- HĐ từ nền KT 24.280,95 803,79 37.926,81 15.332,97 1.020,63 31.779,38
1. TG của TCKT 21.713,04 404,49 28.580,12 12.513,21
575,36 21.784,58 1.1 TG KKH
3.982,84 301,64 9.103,82
5.074,92 514,73 13.369,28
1.2 TG CKH 17.730,20 102,85 19.476,30
7.438,3 60,63
8.415,3

2. Tkiệm KP, TrP


2.567,9 399,29 9.346,69
2.819,76 445,27
9.994,8 2.1 Tiết kiệm
2.533,48 327,04 8.085,68
2.728,96 428,34
9.631,26 Trđó: TK KKH
3,25 2,2
40,55 23,11
5,86 117,54
TK CKH12t 1.712,30
160,7 4.440,45
1.514,53 125,08
3.530,13 TK CKH12t
817,94 164,15 3.604,67
1.191,32 297,4
5.983,59 2.2 KP, TrP
34,42 72,25
1.261,01 90,79
16,93 363,54
Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác tín dụng và hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2007, 2008
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
Vốn huy động từ khách hàng đến 31122008 đạt 37.926,81 tỷ VND tăng 6.147,43 tỷ VND 14,34 so với cuối năm 2007. Trong đó :
Tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 28.580,12 tỷ đồng tăng 17,38 so với 2007 do SGD đã tăng cường việc tiếp xúc khách hàng để thu hút tiền gửi
như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, cty Thông tin di động, Quỹ tích luỹ Bộ Tài Chính, Tổng Cơng ty Bảo hiểm dầu khí... Các
khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn duy trì ổn định quan hệ tiền gửi với SGD và sử dụng nhiều dịch vụ thanh toán khác.
Tiền gửi của dân cư đạt 9.346,69 tỷ đồng, giảm 648,11 tỷ VND 5,42 so với 2007. Trong khi tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng
910,32 tỷ VND 13,61 và tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng giảm 2.378,92 tỷ VND 16,42 thì vốn huy động từ kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền
gửi tăng lên đáng kể 897,47 tỷ VND.
2.2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn Bảng 2.2: Cho vay trực tiếp nền kinh tế tại SGD
Đơn vị: tỷ VND, triệu USD
Chỉ tiêu 31122008
31122007 VND
USD Quy
VND VND
USD Quy
VND Tổng Dư nợ CV
1.495,59 175,43 4.473,84
1.149,83 139,86 3.403,54
1. Dư nợ CV NH 698,3
140,34 3.080,91
589,45 117,35
2.480,45 2. Dư nợ CV trung dài hạn
353,28 24,23
764,71 298,33
19,36 610,28
3. Dư nợ CV đồng tài trợ 443,76
10,85 627,92
262,05 3,15
312,81
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2007, 2008
Đến cuối năm 2008, dư nợ tín dụng của SGD quy VNĐ đạt 4.473,84 tỷ đồng, tăng 1.070,3 tỷ VND 44,4 so với năm 2007, chiếm 9 tổng sử
dụng vốn của SGD và hoàn thành kế hoạch NHNT TW giao. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 3.080,91 tỷ VND tăng 600,46 tỷ VND 24,63,
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
trung dài hạn đạt 764,71 tỷ VND tăng 154,43 tỷ VND 90,8 và cho vay đồng tài trợ đạt 627,92 tỷ VND tăng 315.11tỷ VND 426,76 so với cuối
năm 2007. Xác định chiến lược kinh doanh tập trung vào công tác huy động vốn để trở thành chi nhánh dẫn đầu trong hệ thống về hoạt động huy động
vốn, là đầu mối cung ứng vốn cho toàn hệ thống VCB, do vậy, tổng dư nợ của sở giao dịch được duy trì ở mức trên dưới 10 tổng nguồn vốn huy
động.
2.2.3.3.Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu Bảng 2.3: Tình hình xuất khẩu của SGD trong 2 năm 2007, 2008
tr.USD
Chỉ tiêu 2008
2007 Thông báo LC

Số bộ

Giá trị 1445.00
337.60 1635.00
222.82 Xuất trình chứng từ

Số bộ

Giá trị 1651.00
305.96 2021.00
235.38 Thanh toán LC, nhờ thu

Số bộ

Giá trị 1641.00
332.83 2026.00
245.93 Chiết khấu chứng từ

Chiết khấu

Thanh toán chiết khấu 12.83

0.77 2.43


23.37 0.77


2.43
Thanh toán chuyển tiền 201.21
212.47
Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác tín dụng và hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2007, 2008
Năm 2008 là năm kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng mạnh nhưng lại là năm tương đối khó khăn đối với hoạt động thanh tốn xuất khẩu của
SGD với doanh số thông báo và thanh toán LC, nhờ thu đều giảm đáng kể so với năm trước do tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt khi số lượng chi
nhánh các NH nước ngoài và thương mại cổ phần tăng lên đáng kể trên địa bàn Hà Nội.
SV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngân hàng 47A
Về hoạt động thông báo LC, trong năm 2008 SGD thực hiện 1.445,00 món giảm 190 món 28,28 với doanh số đạt 337,60 tr. USD tăng 114,78
tr. USD 30,65. Về thanh tốn LC và nhờ thu, trong năm 2008 số món thanh tốn là 1641,00 món với doanh số đạt 332,83 tr. USD tăng 86,90 tr.
USD 43,63 so với năm 2007.
Bảng 2.4: Tình hình nhập khẩu của SGD trong 2 năm 2007, 2008
Tr.USD
Chỉ tiêu 2008
2007 LC

Số món nợ

Trị giá mở

Thanh tốn 2416.00
1477.58 1030.70
2688.00 1133.91
1054.15
Nhờ thu

Số món nợ

Trị giá mở

Thanh tốn 758.00

36.03 34.84


900.00 29.77
31.01
Chuyển tiền

Số món

Thanh tốn 18205.00
1787.27 20528.00
1349.48 Tổng doanh số thanh tốn
2852.82 2434.64
Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác tín dụng và hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2007, 2008
Năm 2008 tổng kim ngạch thanh toán nhập khẩu của cả 3 phương thức tại SGD đạt 2852,82 tr.USD, tăng 418,18 tr.USD 11,78 so với năm
2007. Trong đó thanh tốn bằng nhờ thu và chuyển tiền đều tăng tương ứng là 24,87 và 24,72 nhưng thanh toán bằng LC giảm 1,6 so với năm
trước.

2.2.3.4 Kết quả kinh doanh tại SGD Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh tỷ VND


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động huy động vốn

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×