Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Giải pháp nâng cao chất lợng nguồn thông tin sử dụng.

Giải pháp nâng cao chất lợng nguồn thông tin sử dụng.

Tải bản đầy đủ - 64trang

Trong khi nguồn dự trữ quỹ tiền mặt tại két và tại ngân hàng còn khiêm tốn, tình trạng trên đã dẫn tới sự giảm sút của tất cả các chỉ tiêu đo lờng khả năng thanh toán
của công ty. Do đó, vấn đề đặt ra là công ty phải lên kế hoạch quản lý các khoản phải thu, phải trả chặt chẽ hơn nữa. Đồng thời, với nhu cầu trớc mắt cũng nh trong tơng lai
khi áp dụng kế toán máy vào doanh nghiệp, mở rộng văn phòng ... cần đến lợng đầu t tài sản cố định khác có liên quan, buộc doanh nghiệp phải lên kế hoạch tìm kiếm
nguồn tài trợ dài hạn từ bên ngoài cho phù hợp là điều khó tránh khỏi.
- Về năng lực hoạt động: Tốc độ vòng quay hàng tồn kho đã tăng lên đáng kể, kỳ thu tiền và trả nợ bình quân của công ty đều có dấu hiệu giảm song xét về quy mô,
các khoản phải thu và phải trả vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn. Tuy năng lực hoạt động là tốt nhng lại kéo theo khả năng thanh toán thấp và lợi
nhuận cha cao.
Với những hạn chế về nội dung phân tích nh đã trình bày ở chơng II, công ty, chính xác hơn là bộ phận phân tích tài chính, nên và cần phải bổ sung thêm một số
các chỉ tiêu tài chính quan trọng khác nhằm tạo ra một hệ thống chỉ tiêu tài chính hoàn chỉnh.

4. Giải pháp nâng cao chất lợng nguồn thông tin sử dụng.


Thông tin là yếu tố sống còn của mọi quá trình kinh tế. Chất lợng của hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp chỉ đợc đảm bảo khi ngay từ đầu nguồn thông
tin sử dụng đợc đảm bảo cả về số lợng và chất lợng. Nh đã phân tích ở trên, nguồn số liệu mà công ty sử dụng cho việc phân tích tài chính còn rất nhiều hạn chế.
Trớc hết, để khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc lập các báo cáo tài chính, ban giám đốc điều hành công ty nên tăng cờng đôn đốc, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
xuất nhập khẩu, cùng với trởng phòng kế hoạch tài chính kế toán trởng thực hiện ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng nhanh chóng, đúng thời hạn, đảm bảo đầy
đủ các chứng từ gốc làm cơ sở pháp lý để hạch toán vào các sổ kế toán. Đồng thời, các nhân viên kế toán cần thực hiện phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngay
khi nhận đợc các chứng từ kế toán và công việc kiểm tra hạch toán tránh tình trạng chồng chất công việc đến cuối quý, cuối năm mới làm.
Tiếp theo, để nguồn thông tin phản ánh một cách trung thực kết quả kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty, từ đó làm cơ sở thực hiện công khai tài
58
chính, cung cấp chính xác thông tin cho những đối tợng quan tâm tới doanh nghiệp, công ty cần thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm toán néi bé theo tinh thÇn cđa quy chÕ
hËu kiĨm míi tại doanh nghiệp. Để thực hiện đợc công tác này, việc công ty cần làm là phải nghiên cứu để ®i tíi thiÕt lËp mét bé phËn riªng biƯt cã thẩm quyền thực hiện
thanh tra kiểm tra công tác tài chính, công tác hạch toán kế toán tại chỗ một cách độc lập.
Mặt khác, để theo kịp sự tiến bộ của nền kinh tế thế giới và đảm bảo sự chính xác cũng nh tốc độ hạch toán kế toán, công ty nên thực hiện đầu t cơ sở vật chất kỹ
thuật, tin học hóa công tác quản lý và kế toán, thực hiện chế độ kế toán máy hoàn thiện thay vì phơng pháp hạch toán thủ công nh hiện nay. Công việc này phải đợc
thực hiện qua từng bớc với sự chuẩn bị đủ về nguồn vốn đầu t phát triển và nhân sự. Tuy nhiên, để tạo ra đợc những điều kiện thuận lợi, công ty cần phải tổ chức mã hóa
các đối tợng quản lý thống nhất theo ngôn ngữ máy. Nếu giải pháp này trở thành hiện thực, những bất cập trong việc áp dụng chế độ hạch toán phụ thuộc tại các chi nhánh
của công ty ở trong nớc và các văn phòng đại diện ở nớc ngoài cũng sẽ đợc giải quyết triệt ®Ĩ.

5. VỊ ngn nh©n lùc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp nâng cao chất lợng nguồn thông tin sử dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×