Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Đầu t cho tài sản vô hình khác: Lợi nhuận - thu nhập kì vọng trong tơng lai:

Đầu t cho tài sản vô hình khác: Lợi nhuận - thu nhập kì vọng trong tơng lai:

Tải bản đầy đủ - 96trang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thể lựa chọn đào tạo bên ngoài do các tổ chức chuyên về đào tạo đảm trách hay tổ chức các khoá đào tạo nội bộ. Về đối tợng đào tạo, ta có ba nhóm là:
- Đào tạo lực lợng quản lý, cán bộ chuyên môn. - Đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ.
- Đào tạo và nâng cao tay nghề cho công nhân. Có thể nói rằng lực lợng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp không đông
về số lợng nhng lại có tính quyết định đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Ngời quản lý trong cơ chế thị trờng không chỉ thực hiện những cộng việc thành
tên và còn phải năng động sáng tạo trong những tình huống khó khăn, bất ngờ. Do đó đòi hỏi họ không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ. Mặt khác, sự phát
triển nh vũ bão của khoa học công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp có sự đầu t thích đáng cho đào tạo cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Họ sẽ là ngời đem
tri thức mới và tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất kinh doanh. Và để vận hành đợc máy móc thiết bị hiện đại, bắt kịp với trình đọ sản xuất tiên tiến thì
nâng cao tay nghề của công nhân cũng là một tất yếu khách quan.

3.4. Đầu t cho tài sản vô hình khác:


Đầu t cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp đợc coi là một hoạt động đầu t cho tài sản vô hình. Ngoài ra đầu t cho tài sản vô hình của doanh nghiệp
còn bao gồm các hoạt động:
- Nghiên cứu và phát triển thị trờng. - Đầu t mua bản quyền.
- Đầu t cho nâng cao uy tín và vị thế của công ty thông qua các hoạt động quảng cáo bằng hình thức trực tiếp nh sử dụng các phơng tiện truyền thông, pa
nô áp phích, đồ dùng cá nhân...hoặc hình thức gián tiếp nh tài trợ cho các hoạt động, chơng trình, dự án...cùng các hoạt động giao tiếp khuếch trơng khác.
Ngày nay các công ty có xu hớng khuếch trơng tài sản vô hình của mình bởi họ nhận thấy tăng đầu t cho tài sản vô hình sẽ làm tăng đáng kể doanh thu
và lợi nhuận. Theo điều tra thì trung bình các doanh nghiệp sư dơng tõ 10 - 20 chi phÝ cho ho¹t động quảng cáo. Coca - cola, hãng nớc giải khát hàng đầu thế
giới dành 40 chi phí cho hoạt động này, quảng cáo trên 524 nghìn lần một ngày bằng hơn 80 thứ tiếng với cách quảng cáo luôn luôn phản ánh phong cách
sống hiện đại, đặc biệt nhấn mạnh vào lớp trẻ. Giờ đây, có tới hơn 160 nớc trên thế giới a thích Coca - cola.
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Các yếu tố ảnh hởng chi tiêu đầu t của doanh nghiệp:

4.1. Lợi nhuận - thu nhập kì vọng trong tơng lai:


Một câu hỏi đặt ra là: Nhân tố nào chi phối quyết định đầu t của doanh nghiệp? Các hãng tiến hành đầu t khi quĩ vốn hiện có của họ nhỏ hơn quĩ vốn
mà họ muốn có. Nh vậy, động lực để họ đầu t là có đợc thu nhập lớn hơn. hay lợi nhuận kì vọng trong tơng lai là nhân tố chính, có tác động bao trùm đến
quyết định đầu t của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trớc khi quyết định có đầu t hay không phải xem xét và so sánh giữa Tổng doanh thu và Tổng chi phí.
Chúng ta biết đờng hàm số chi phí và mức đầu t phụ thuộc vào lợi nhuận do đầu t tạo ra. Do đó, nếu phần lợi nhuận này càng lớn thì nhà kinh doanh càng có
khuynh hớng muốn đầu t và họ sẽ gia tăng vốn cho tới khi nào hiệu quả biên của vốn nhỏ hơn chi phí vốn.

4.2. Chi phí đầu t:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu t cho tài sản vô hình khác: Lợi nhuận - thu nhập kì vọng trong tơng lai:

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×