Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Giải pháp. 1. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và điều kiện công nghệ.

Giải pháp. 1. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và điều kiện công nghệ.

Tải bản đầy đủ - 19trang

II. Giải pháp. 1. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và điều kiện công nghệ.


Hàng hoá của thị trờng mở : Việc lựa chọn công cụ thích hợp cho giao dịch trên thị trờng mở có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài tín phiếu NHNN và tín
phiếu kho bạc đợc sử dụng thì cần chú ý tới chứng chỉ tiền gửi do các NHTM phát hành và thơng phiếu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NHNN có thể cho
phép sử dụng các GTCG trung và dài hạn trong nghiệp vụ thị trờng mở với điều kiện đảm bảo tính thanh khoản cao trên cơ sở một số điều kiện nh có tính thị tr-
ờng cao, đợc phát hành bằng VND hoặc USD đăng ký tại NHNN Việt Nam, thời hạn tối đa còn lại là 90 ngày.
Thành viên : Ngân hàng Nhà nớc có thể nghiên cứu và bổ xung quy chế cho phép mở rộng phạm vi đối tợng tham gia thị trờng mở bao gồm : các TCTC
phi ngân hàng, các doanh nghiệp lớn. NHNN cần tổ chức mạng lới các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong nghiệp vụ thị trờng mở thay vì quan hệ trực tiếp với
các thành viên. Điều này đảm bảo sự nhanh chóng và giảm hiệu ứng thông báo do kéo dài thời gian thông báo trong quy trình nghiệp vụ thị trờng mở.
Phơng thức giao dịch : Các hoạt động nghiệp vụ thị trờng mở nên đợc tiến hành ở sở giao dịch NHNN để NHNN tiện quản lý và đúc rút kinh nghiệm
sau đó sẽ đợc chuyển cho các chi nhánh NHNN tØnh hay khu vùc thùc hiÖn. Do tÝnh chÊt phức tạp của công việc dự báo vốn khả dụng, kỳ hạn thực hiện nghiệp
vụ thị trờng mở có thể cách nhau 10-15 ngày nh quy chế nghiệp vụ thị trờng mở đã quy định. Toàn bộ quy trình đấu thầu khối lợng hay đấu thầu lãi suất sẽ đợc
áp dụng theo quy chế đã ban hành vào ngày 932000. Theo dõi, tính toán dự đoán vốn khả dụng của các ngân hàng. Các thông
tin này giúp ban thị trờng mở cần phải thay đổi vốn khả dụng ở các NHTM ở mức độ cần thiết để đạt đợc yêu cÇu cung øng tiỊn tƯ. Theo dâi diƠn biÕn xu h-
ớng vận động của tình hình lạm phát, lãi suất đầu t, tính toán đề xuất phơng án mua hoặc bán trình thống đốc quyết định. Phát triển công nghệ ngân hàng bao
15
gồm con ngời và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Các thành viên tham gia trên TTM có thể nối mạng máy tính nhanh chóng nắm bắt thông tin, quyết định mua
bán kịp thời.
2 Xây dựng thị trờng tiền tệ và phát triển thị trờng chứng khoán.
Môi trờng để NHTW phát huy nghiệp vụ thị trờng mở là thị trờng tiền tệ. Sự phát triển TTTT làm tăng tính lỏng và số lợng các loại chứng khoán đợc mua
bán và NHTW có thể căn cứ vào đó mà chọn ra những loại chứng khoán mua bán trong TTM. Để đạt đợc điều này, trớc hết thị trờng liên ngân hàng phải đợc
xác lập và phát triển. Trong đó, các NHTM phải thực sự năng động và môi tr- ờng vận hành phải phù hợp với cơ chế thị trờng. Các công cụ của thị trờng và
nhu cầu giao dịch đợc hình thành, hệ thống thông tin liên lạc phát triển để NHTW có thể thu thập số liệu phải có độ tin cậy cao để NHTW có thể thay đổi
chính sách cung ứng tiền một cách nhanh chóng. Sự phát triển của thị trờng chứng khoán làm tăng tính lỏng của chứng
khoán trên thị trờng, kích thích đầu cơ chứng khoán của các chủ thể kinh tế, do đó để công cụ nghiệp vụ thị trờng mở phát huy hiệu quả phải đợc sự hỗ trợ tích
cực của thị trờng chứng khoán. Vì vậy để thị trờng chứng khoán mới ra đời ở Việt Nam phát triển cần có những giải pháp cụ thể : thúc đẩy quá trình cổ phần
hoá, tăng thêm số công ty đợc niêm yết, ban hành luật chứng khoán, xúc tiến nhanh việc thành lập thị trờng OTC, mở rộng tăng cờng phí đầu t bổ xung kiến
thức cho đội ngũ chuyên viên đang làm việc trên thị trờng chứng khoán

3. Hoàn thiện hệ thống ngân hàng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp. 1. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và điều kiện công nghệ.

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×