Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Vai trò của Ngân hàng Trung ơng. Ưu nhợc điểm của thị trờng mở. - Ưu điểm:

Vai trò của Ngân hàng Trung ơng. Ưu nhợc điểm của thị trờng mở. - Ưu điểm:

Tải bản đầy đủ - 19trang

Nguyên tắc khi xét thầu theo lãi suất nếu Ngân hàng Trung ơng bán thì sẽ xét đạt thầu từ lãi suất thấp đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần bán. Ngợc
lại, khi Ngân hàng Trung ơng mua thì xét đạt thầu từ lãi suất cao đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần mua.
Phơng thức giao dịch thể hiện tính linh hoạt của công cụ nghiệp vụ thị tr- ờng mở cho phép mua hoặc bán với số lợng, thời gian giao dịch và một phơng
pháp giao dịch tuỳ ý, phù hợp với chính sách tiền tệ.
5. Mối quan hệ giữa nghiệp vụ thị trờng mở với các công cụ khác của chính sách tiền tệ.
Để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ơng sử dụng nhiều công cụ đa dạng. Chẳng hạn, tuỳ theo yêu cầu mở rộng hoặc thu
hẹp tín dụng, Ngân hàng Trung ơng có thể tăng hoặc hạ lãi suất tái chiết khấu,
hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hay mua hoặc bán các chứng khoán có giá. Trong các công cụ đó thì nghịêp vụ thị trờng mở có thể sử dụng rất linh hoạt
trong bất kỳ loại chính sách tiền tệ nào. Nó là công cụ điều tiết vĩ mô. Nghiệp vụ thị trờng mở có tác động thông qua hiệu ứng thông báo ít hơn chính sách
lãi suất chiết khấu và chính sách dự trữ bắt buộc. Nó tạo ra cuộc cạnh tranh giữa các thành phần ngân hàng và thành phần không phải là ngân hàng, có khả năng
thanh toán, nhất là về khối lợng, có thể đạt đợc mục tiêu một cách vừa hữu hiệu, vừa phù hợp với thị trờng cả về xu hớng tăng hoặc giảm.

6. Vai trò của Ngân hàng Trung ơng.


ở các nớc đang phát triển và các nớc đang trong giai đoạn quá độ chuyển từ nền kinh tế mệnh lệnh trớc đây sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị tr-
ờng, chỉ có một số rất ít nớc có đợc thị trờng lý tởng - là điều kiện cho thị trờng mở hoạt động một cách linh hoạt. Tuy nhiên, hoạt động thị trờng mở ở cách này
hay cách khác có thể và nên đợc tiến hành trong các thị trờng không lý tởng hoàn toàn nhng có các giai đoạn phát triển theo hớng có sự phát triển và cạnh
tranh. Trong những trờng hợp nh vậy thì hoạt động thị trờng mở cần phải có
5
giới hạn theo từng giai đoạn. Sự tham gia của Ngân hàng Trung ơng sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trờng, dù vậy Ngân hàng Trung ơng cần chú ý rằng viếc
tham gia vào thị trờng sẽ không đợc phép có ảnh hởng hoặc làm tăng thêm rủi ro trong bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng Trung ơng. Một Ngân hàng Trung
ơng sẽ có khả năng hoạt động có hiệu quả hơn nếu bảng danh mục tài sản của nó có tính lỏng cao và không có rủi ro.

7. Ưu nhợc điểm của thị trờng mở. - Ưu điểm:


Khi sử dụng công cụ này Ngân hàng Trung ơng chủ động can thiệp vỊ khèi lỵng nhiỊu hay Ýt t ý, thêi gian tuỳ thuộc vào thời gian mà Ngân hàng
Trung ơng muốn điều chỉnh lợng tiền cung ứng, Ngân hàng Trung ơng có thể quyết định mua, bán chủng loại giấy tờ có giá để nhằm đạt đợc mục tiêu của
chính sách tiền tệ. Công cụ này có tính linh hoạt cao, bất kỳ lúc nào sự can thiệp của Ngân hàng Trung ơng đều tác động đến tiền trung ơng sau đó ảnh h-
ởng đến lãi suất. Ngân hàng Trung ơng có thể điều chỉnh đợc lợng mua và bán tuỳ ý, thông qua giá mua và giá bán mà Ngân hàng Trung ơng có thể mở rộng
hay thu hẹp lợng tiền trung ơng, và có khả năng điều chỉnh sai lầm nếu đã bán không phù hợp hoặc đã mua không phù hợp.
- Nh ợc điểm:
Hạn chế lớn nhất của nghiệp vụ này là để công cụ này phát huy hiệu quả thì quốc gia đó phải có thị trờng tài chính phát triển, hàng hoá của thị trờng là
các giấy tờ có giá ngắn hạn phải phong phú và đa dạng. Ngân hàng Trung ơng phải có khả năng dự báo đợc vốn khả dụng của toàn hệ thống ®Ĩ can thiƯp mua,
b¸n, cã nh vËy viƯc can thiƯp mới có ý nghĩa lớn trong việc tác động vào lợng tiền cung ứng. Khi Ngân hàng Trung ơng mua, bán làm tác động đến lợng tiền
trung ơng, từ đó sẽ ảnh hởng tới lãi suất trên thị trờng tiền tệ liên ngân hàng, vì vậy để tránh ảnh hởng này thì Ngân hàng Trung ơng phải có các giải pháp xử lý
phù hợp.
6
Chong II:
Sự cần thiết sử dụng nghiệp vụ thị trờng mở ở Vịêt Nam

1. Tạo điều kiện phát triển và hoàn thiện thị trờng tiền tệ trong thêi gian tíi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của Ngân hàng Trung ơng. Ưu nhợc điểm của thị trờng mở. - Ưu điểm:

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×