Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Phơng thức giao dịch trên thị trờng mở,

Phơng thức giao dịch trên thị trờng mở,

Tải bản đầy đủ - 19trang

Trung ơng thờng thực hiện các nghiệp vụ thị trờng mở bằng chứng khoán kho bạc, bởi vì chứng khoán kho bạc có tính thanh khoản cao, dễ chuyển đổi trên thị
trờng và do đó dễ đợc các bên chấp nhận trong giao dịch. Cũng có nhiều nớc Ngân hàng Trung ơng cho phép sử dụng cả trái phiếu thời hạn còn lại dới 1
năm đợc giao dịch trong nghiệp vụ thị trờng mở, nhng chỉ với mục tiêu điều chỉnh vốn khả dụng của các ngân hàng và kiểm soát lãi suất ngắn hạn trên thị
trờng tiền tệ.

4. Phơng thức giao dịch trên thị trờng mở,


- Giao dịch song phơng: Ngân hàng Trung ơng giao dịch trực tiếp với ng- ời mua, bán thực hiện mua hoặc bán hẳn chứng từ có giá.
- Giao dịch qua thị trờng chứng khoán: Thông qua thị trờng chứng khoán, qua các đại lý chứng khoán mà Ngân hàng Trung ơng tiếp cận với ngời mua
hoặc ngời bán để tiến hành mua hoặc bán. - Giao dịch qua đấu thầu: Đấu thầu khối lợng hoặc đấu thầu lãi suất.
+ Đấu thầu khối lợng: Ngân hàng Trung ơng công bố khối lợng tiền cần mua hoặc cần bán bằng phơng thức đấu thầu và ấn định mức lãi suất thực hiện,
Ngân hàng Trung ơng công bố điều kiện đặt thầu để tổ chức mua bán phải chấp hành, các Tổ chức Tín dụng cần mua hoặc bán tiến hành nộp thầu theo qui định.
Sau khi mở thầu Ngân hàng Trung ơng sẽ xác định tỷ lệ giá trị đạt thầu và phân bổ cho từng tổ chức tham gia đặt thầu.
Sau khi trúng thầu các ngân hàng thực hiện nhận tín phiếu kho bạc và thạn toán tiền theo qui định,
+ Đấu thầu lãi suất: Theo cách đấu thầu lãi suất thì các đơn vị đặt thầu đăng ký lãi suất đặt thầu và đi kèm là lợng tiền mua theo lãi suất đăng ký. Ngân
hàng Trung ơng sẽ quan tâm tới lãi suất đặt thầu và sẽ lấy từ lãi suất cao tới lãi suất thấp cho đến khi nào đạt đợc lợng tiền mà Ngân hàng Trung ơng cần cung
ứng vào lu thông.
4
Nguyên tắc khi xét thầu theo lãi suất nếu Ngân hàng Trung ơng bán thì sẽ xét đạt thầu từ lãi suất thấp đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần bán. Ngợc
lại, khi Ngân hàng Trung ơng mua thì xét đạt thầu từ lãi suất cao đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần mua.
Phơng thức giao dịch thể hiện tính linh hoạt của công cụ nghiệp vụ thị tr- ờng mở cho phép mua hoặc bán với số lợng, thời gian giao dịch và một phơng
pháp giao dịch tuỳ ý, phù hợp với chính sách tiền tệ.
5. Mối quan hệ giữa nghiệp vụ thị trờng mở với các công cụ khác của chính sách tiền tệ.
Để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ơng sử dụng nhiều công cụ đa dạng. Chẳng hạn, tuỳ theo yêu cầu mở rộng hoặc thu
hẹp tín dụng, Ngân hàng Trung ơng có thể tăng hoặc hạ lãi suất tái chiết khấu,
hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hay mua hoặc bán các chứng khoán có giá. Trong các công cụ đó thì nghịêp vơ thÞ trêng më cã thĨ sư dơng rÊt linh hoạt
trong bất kỳ loại chính sách tiền tệ nào. Nó là công cụ điều tiết vĩ mô. Nghiệp vụ thị trờng mở có tác động thông qua hiệu ứng thông báo ít hơn chính sách
lãi suất chiết khấu và chính sách dự trữ bắt buộc. Nó tạo ra cuộc cạnh tranh giữa các thành phần ngân hàng và thành phần không phải là ngân hàng, có khả năng
thanh toán, nhất là về khối lợng, có thể đạt đợc mục tiêu một cách vừa hữu hiệu, vừa phù hợp với thị trờng cả về xu hớng tăng hoặc giảm.

6. Vai trò của Ngân hàng Trung ơng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng thức giao dịch trên thị trờng mở,

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×