Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Lợng tiền cung ứng Lãi Suất với quá trình huy động vốn.

Lợng tiền cung ứng Lãi Suất với quá trình huy động vốn.

Tải bản đầy đủ - 29trang

Bằng cách lập luận tơng tự, chúng ta sẽ thu đợc một mức lãi suất nội tệ thấp hơn nếu tỷ giá hối đoán tăng lên, đồng nội tệ có giá hơn. Tóm lại, khi mức giá
của đồng tiền một nớc so với các nc khác giảm xuống thì một ớc đoán hợp lý là lãi suất trong nc sẽ tăng lên và ngợc lại.

7. Lợng tiền cung ứng


Qua phân tích trên cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hởng đến lãi suất nhng nhân tố ảnh hởng lớn và nhạy cảm với lãi suất là lợng tiền cung ứng. Vậy lợng
tiền cung ứng thay đổi thì nó có tác động đến lợng tiền cung ứng nh thế nào?
Một sự tăng lên của lợng tiền cung ứng gây ra 4 tác động đối với lãi suất: tác dụng tÝnh láng, t¸c dơng tÝnh thu nhËp, t¸c dơng møc giá, tác dụng lạm phát dự
tính.
- Tác dụng tính lỏng cho biết một sự tăng lên của lợng tiền cung ứng sẽ làm giảm nhẹ lãi suất, bởi vì đờng cung tiền sẽ dịch chuyển sang phải.
- Tác dụng thu nhập chỉ ra rằng do tăng lợng tiền cung ứng sẽ có ảnh tốt đến nền kinh tế, sẽ làm tăng thu nhập khi đó lãi suất sẽ tăng lên. Vì đờng cầu tiền lúc
này sẽ dịch chuyển sang phải.
- Tác dụng mức giá cho biết một sự tăng lợng tiền cung ứng sẽ làm mức giá chung tăng lên và kết qủa lãi suất cân bằng tăng.
- Tác dụng lạm phát dự tính: sự tăng lên lợng tiền cung wngs sẽ làm dân cúng dự tính một mức lạm phát cao hn trong tơng lai. Kết quả là lãi suất tăng lên.
e đ
e
2
e
1
D
1
đ Q

D
2
đ
E đ
E
2
E
1
Dđ Q
S
1
đ S
2
đ Hình 1.7: Mô tả
khi đồng nội tệ giảm giá, eđ
giảm làm xuất khẩu tăng, S
tăng hay Dđ tăng làm đồng
nội tệ Tăng giá và lãi suất nội tệ
tăng
Trong 4 tác dụng trên chỉ có tác dụng tính lỏng chỉ ra rằng một sự tăng lên của lợng tiền cung ngs sẽ làm giảm lãi suất trong khi các tác dụng khác thì ngợc
lại. Nghiên cứu thực tiễn cho thấy tác dụng thu nhập, mức giá và lạm phát dự tính vợt trội so với tính lỏng.
Vì vậy một sự tăng lợng tiền cung ứng dẫn đến việc tăng lãi suất trong dài hạn.
III. Vai trò của l i suÊt trong nÒn kinh tÕ ·

1. L·i SuÊt với quá trình huy động vốn.


Lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy để phát triển kinh tế cần phải có vốn và thời gian. Các nớc t bản phát triển phải mất hàng trăm năm phát triển công nghiệp
và quá trình lâu dài tích tụ vốn từ sản xuất và tiêu dùng. Đối với Việt Nam trên con đờng phát triển kinh tế thì vấn đề tích luỹ và sử dụng vốn có tầm quan trọng
đặc biệt cả về phơng pháp nhận thức và chỉ đạo thực tiễn. Vì vậy chính sách lãi suất có vai trò hết sức quan trọng trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong
xã hội và cacs tổ chức kinh tế đảm bảo đúng định hớng vốn trong nớc là quyết định, vốn ngoài nớc là quan trọng trong chiến lợc CNH-HĐH nớc ta hiện nay.
Việc áp dụng một chính sách lãi suất hợp lý đảm bảo nguyên tắc: lãi suất phải boả tồn đợc giá trị vốn vay, đảm bảo tích luỹ cho cả ngời cho vay và ngời đi vay.
Cụ thể:
+ Tỷ lệ lạm phát lãi suất tiỊn gưi l·i st tiỊn vay tû st lợi nhuận bình quân.
+ Lãi suất ngắn hạn lãi suất dài hạn đối với cả tiền gửi và tiền vay

2. Lãi suất với quá trình đầu t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lợng tiền cung ứng Lãi Suất với quá trình huy động vốn.

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×